| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/206/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego

z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2010


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fonansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy zd nia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Oleśnikciego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 93.799.154 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 81.878.506 zł,
b) majątkowe w kwocie 11.920.648 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 100.912.969 zł z tego :
a) bieżące w kwocie 78.863.014 zł,
b) majątkowe w kwocie 22.049.955 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości 134.310 zł.
§ 2. 1.Ustala się deficyt w wysokości 7.113.815 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.113.815 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.035.915 zł , z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 11.035.915 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.922.100 zł, z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.875.000 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 47.100 zł,
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych w kwocie 4.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań :
1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.113.815zł,
2) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.922.100 zł, w tym:
a) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 3.875.000 zł,
b) spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 47.100 zł.
6. Plan przychodów i rozchodów na 2010 r. przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 470.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 383.416 zł , z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł,
b) na zadania oświatowe w wysokości 333.416 zł.
§ 4. 1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej umowy.
§ 5. 1.Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków:
1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków:
a) w zakresie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych,
b) polegających na przesunięciu między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne objęte załącznikami nr 1 i 2.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
3. Zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 7.000.000 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2.000.000 zł.
§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXV/206/2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Tabela nr 1 do uchwały Budżetowej-dochody
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXV/206/2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Tabela nr 2 do uchwały Budżetowej - wydatki
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/206/2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Zał.nr 1 do uchwały-limity wydatków inwestycyjnych
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXV/206/2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Zał. nr 2 plan WPI 2010 r
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXV/206/2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Zał. nr 3 plan na 2010 r. (Inwestcje)
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXV/206/2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXV/206/2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXV/206/2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Zał. nr 6 plan zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXV/206/2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Zał. nr 7 plan zakł. budż., gosp. pom.2010
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXV/206/2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

Zał. nr 8 plan rachunku doch. wł. 2010
Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXV/206/2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

Zał. nr 9 plan Fundusz Ochrony Środowiska
Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXXV/206/2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.xls

Zał. nr 10 plan Fundusz Geodezji
Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXXV/206/2009
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.xls

Prognoza spłaty długu na lata 2010-2030
Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »