| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/216/10 Rady Gminy Kunice

z dnia 21 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Kunice na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt.8 i 10, art. 169 oraz art. 170 ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Kunicach uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości: 16 645 623 zł z tego: 1) dochodów bieżących w wysokości 15 456 414 zł zł 2) dochodów majątkowych w wysokości 1 189 209 zł: z tego: a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości: 476 209 zł zł b) dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości: 700 000 zł zł c) dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości: 13 000 zł zł. zgodnie z tabelą nr 1 
§ 2.
1) Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości: 20 778 323 zł.
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 13 439 373 zł z z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości: 9 313 231 zł zł z tego na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5 503 543 zł zł b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych: 3 809 688 zł 2) dotacje na zadania bieżące: 1 733 000 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 093 142 zł 4) wydatki na obsługę długu publicznego: 300 000 zł
3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 338 950zł: z z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7 338 950zł w tym: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 1 154 250 zł. zgodnie z tabelą nr 2 
§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 132 700 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4 132 700 zł.
§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 894 700 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 762 000 zł. zgodnie z tabelą nr 3 
§ 5.
1) Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 150 000 zł : z tego: 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 147 500 zł 2) rezerwa celowa w kwocie 2 500 zł : z tego: a) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. Nr 89 poz. 590 z 2007 r.) 2 500 zł
§ 6.
1) Ustala się wydatki związane z realizacją: 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych usta-wami, zgodnie z tabelą nr 1 i 2 2) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. zgodnie z tabelą nr 2 
§ 7.
1) Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. zgodnie z tabelą nr 4 
2) Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 8 
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy. zgodnie z tabelą nr 6 
§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 71 242 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Pro-gramie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 71 242 zł.
§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa. zgodnie z tabelą nr 7a) i 7b).
§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 4 894 700 zł na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 132 700 zł, b) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji samorządowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 762 000 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 1 000 000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zaciągnięty kredyt lub pożyczka winna być spłacona do dnia 31 grudnia 2010 r.,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 r. na łączną kwotę 100 000 złotych,
4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z tabelą nr 4.
5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej do wysokości kwot ustalonych - zgodnie z tabelą nr 8.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Kunicach

Tadeusz Suszek
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/216/10
Rady Gminy Kunice
z dnia 21 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/216/10
Rady Gminy Kunice
z dnia 21 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/216/10
Rady Gminy Kunice
z dnia 21 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/216/10
Rady Gminy Kunice
z dnia 21 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/216/10
Rady Gminy Kunice
z dnia 21 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.XLS

Wykaz zdań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010r.
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVI/216/10
Rady Gminy Kunice
z dnia 21 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVI/216/10
Rady Gminy Kunice
z dnia 21 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego GMINY KUNICE
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXVI/216/10
Rady Gminy Kunice
z dnia 21 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności "EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH"
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVI/216/10
Rady Gminy Kunice
z dnia 21 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Zestawienie przychodów i wydatków na rok 2010 związane z gromadzeniem wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »