reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/497/2010 Rady Miasta Kłodzko

z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka - Wyspa Piasek


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ust 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr LX/459/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka - Wyspa Piasek, oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka Rada Miejska w Kłodzku uchwala co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka - Wyspa Piasek zwaną dalej planem, obejmującego ulice: Jana Matejki, Braci Gierymskich, Zofii Stryjeńskiej, Artura Grottgera, Ignacego Daszyńskiego, Wita Stwosza położonego w Kłodzku w obrębie geodezyjnym nr 3 oraz nr 4.
2. Integralną częścią planu miejscowego jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
1) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik nr 3.
4. W planie miejscowym nie wprowadza się ustaleń w zakresie:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ze względu na brak występowania takich terenów,
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych ze względu na brak występowania takich terenów;
3) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 2. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) uchwała - niniejszą uchwałę;
2) rysunek planu miejscowego - graficzny zapis planu przedstawiony na mapach zasadniczych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy elementów takich jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, schodów, pochylni, okapów, tarasów, wiatrołapów oraz zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
4) obowiązująca linia zabudowy - linia wzdłuż której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku;
5) obszar zabudowany - obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie o największej powierzchni;
6) wskaźnik zabudowy terenu - wartość stosunku powierzchni ogólnej rzutu przyziemia liczonej w obrysie zewnętrznym murów obiektów zlokalizowanych na terenie do powierzchni terenu;
7) przepisy odrębne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
8) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;
9) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;
10) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
11) przeznaczenie tymczasowe - użytkowanie obiektów nie dłużej niż do ich śmierci technicznej;
12) strefę obsługi komunikacyjnej - odcinek na którym należy zlokalizować obsługę komunikacyjną dla terenu;
13) teren - obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;
14) obszar - zbiór terenów, dla których obowiązuje ta sama grupa ustaleń;
15) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki, itp.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) oznaczenia ogólne:
a) granice obszaru objętego planem miejscowym,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
c) symbole określające przeznaczenie terenów,
d) granica strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego,
e) granica strefy "B" ochrony konserwatorskiej,
f) granica strefy "W" ochrony archeologicznej,
g) granica Fortecznego Parku Kulturowego - Twierdza Kłodzko,
h) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią - zasięg zalewu wody o prawdopodobieństwie występowania Q1%;
2) oznaczenia regulacyjne:
a) nieprzekraczalne, obowiązujące linie zabudowy,
b) strefa włączenia;
3) oznaczenia szczegółowe:
a) obiekty wpisane do rejestru zabytków,
b) obiekty objęte ewidencją konserwatorską,
c) przebicia w bramie budynku dla ruchu pieszego,
d) przejazd bramowy,
e) obiekty wymagające korekty bryły,
f) obiekty wymagające korekty dachu,
g) portal wymagający ochrony konserwatorskiej,
h) detal architektoniczny wymagający ochrony konserwatorskiej,
i) pomniki przyrody,
j) szpalery i drzewa proponowane do zachowania,
k) elementy małej architektury,
l) obiekty do usunięcia,
m) dominanty,
n) klasy ulic,
o) ciągi piesze,
p) ciągi pieszo-jezdne,
q) stacje elektroenergetyczne.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.
§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) usługi jest to działalność taka jak:
a) administracja - działalność instytucji administracji publicznej, usług pocztowych i łączności, wojska, policji, straży pożarnej,
b) finanse - działalność związana z pośrednictwem finansowym, działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także ubezpieczenia i fundusze emerytalno - rentowe itp.,
c) gastronomia - działalność restauracji, kawiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, barów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produkcją wyrobów własnych, a także placówek gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych, np. klubów artystycznych, bilardowych itp.,
d) handel detaliczny - działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów w obiektach handlowych z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw,
e) kultura - działalność galerii sztuki, kin, teatrów, opery, bibliotek, czytelni, klubów np. muzycznych, literackich, kabaretów, oraz innych instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym,
f) usługi sakralne - kościoły, zbory, cerkwie, bożnice, kaplice, plebanie, domy modlitwy, itp.,
g) obsługa firm - działalność związana z prowadzeniem interesów w tym: doradztwo prawne, rachunkowość, księgowość, doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo, dostarczanie informacji, sporządzanie opracowań, reklama, internetowe działania marketingowe, punkty obsługi klienta i biura organizacji, działalność konferencyjna, działalność wystawienniczo - targowa, działalność związana z obsługą nieruchomości, biura projektowe, wynajęcie specjalistów, działalność przedsiębiorstw obsługujących firmy oraz usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, biura, itp.,
h) obsługa ludności - działalność związana z usługami dla ludności, w tym krawiectwo, kaletnictwo, naprawa obuwia, naprawa sprzętu artykułów gospodarstwa domowego, zegarmistrzostwo, usługi związane z obsługą cmentarza, itp.,
i) służba zdrowia - działalność związana z opieką zdrowotną i opieką społeczną, w tym działalność praktyk lekarskich, gabinetów lekarskich, przychodni, żłobków, aptek, domów opieki itp.,
j) oświata - działalność związana z oświatą, w tym przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne, nauka języków itp.,
k) nauka - działalność związana z nauką i szkolnictwem wyższym, w tym szkoły wyższe, placówki naukowe i badawcze, biblioteki, itp.,
l) turystyka - działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, hoteli, moteli, domów wycieczkowych, informacja turystyczna itp.,
m) wypoczynek - działalność sportowa, rekreacyjna i rozrywkowa (w tym kluby fitness itp.), prowadzona w obiektach, a także parki rozrywki, tereny sportowe, tereny zieleni przeznaczone na cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne;
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami;
3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
4) mieszkania;
5) mieszkania funkcyjne - mieszkania zlokalizowane w budynku usługowym;
6) parking wraz z usługami;
7) sport i rekreacja;
8) zieleń urządzona towarzysząca usługom - zieleń urządzona powiązana przestrzennie i funkcjonalnie z sąsiadującymi bezpośrednio terenami usług;
9) zieleń publiczna urządzona;
10) wody otwarte;
11) urządzenia wodne - w tym, stopnie wodne, jazy, śluzy i podobne budowle hydrotechniczne związane z regulacją rzeki, zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz służące rekreacji i wypoczynkowi;
12) ulice;
13) ciągi piesze i ciągi pieszo-jezdne;
14) ścieżki rowerowe;
15) parkingi - parkingi przyuliczne, parkingi terenowe otwarte, parkingi wbudowane, parkingi samodzielne jednopoziomowe lub wielopoziomowe (o maksymalnej wysokości 2 kondygnacji);
16) garaże - towarzyszące tylko zabudowie usługowej i mieszkaniowo-usługowej (wbudowane lub podziemne);
17) urządzenia elektroenergetyczne - stacje trafo;
18) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.
§ 5. Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:
1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach są ściśle określone;
2) ustala się dla budynków z dachami stromymi pokrycie dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym;
3) dopuszcza się, dla poszczególnych terenów lokalizowanie w ramach przeznaczenia podstawowego oraz jako tymczasowego zagospodarowania terenu:
a) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych,
b) obiektów małej architektury;
4) zakazuje się wznoszenia tymczasowej, prowizorycznej lub uciążliwej dla środowiska substandardowej zabudowy, a istniejącą zabudowę o takim charakterze należy likwidować lub modernizować;
5) obowiązuje zakaz wznoszenia wolnostojących garaży i wolnostojących budynków gospodarczych;
6) zakazuje się stosowania ogrodzeń betonowych;
7) lokalizacja obiektów budowlanych i towarzyszących im urządzeń na działce zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) dopuszcza się przebudowę, remont lub rozbiórkę istniejącej zabudowy zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 6. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i ukształtowania zabudowy w ramach ochrony przed skutkami powodzi:
1) ustala się zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej w poziomie parteru dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w przypadku zlokalizowanych usług w parterze;
2) ustala się wymóg budowania nowych obiektów kubaturowych w technice trwałej, możliwie najbardziej odpornej na działanie wody i wilgoci.
3) dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią (zasięg zalewu wody o prawdopodobieństwie występowania Q1%) ustala się wymagania wynikające z ustawy Prawo wodne zakazujące między innymi: lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania, wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, sadzenia drzew lub krzewów, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót i czynności, które mogłyby utrudnić ochronę przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości wód.
Rozdział 2
Ustalenia dla wszystkich terenów objętych planem
§ 7. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:
1) ochronie jako pomnik przyrody podlegają:
a) na terenie oznaczonym symbolem 1.ZP - tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera),
b) na terenie oznaczonym symbolem 3.ZP - topola czarna (Populus nigra),
c) na terenie oznaczonym symbolem 4.ZP - topola biała (Populus alba);
2) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 340 "Dolina Kopalna rzeki Nysy Kłodzkiej";
3) ustala się wymóg oczyszczenia na terenach zainwestowanych wszystkich wód opadowych zanieczyszczonych substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi przed odprowadzeniem ich do odbiornika;
4) obszar objęty planem znajduje się na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla miasta Wrocławia;
5) ustala się, obowiązek urządzenie parkingów o nawierzchni utwardzonej z jednoczesnym ujęciem wszystkich ścieków z terenu parkingu;
6) ustala się zakaz wycinki drzewostanu za wyjątkiem przypadkowych nasadzeń;
7) ustala się obowiązek przeznaczenia powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na różne formy zieleni z elementami małej architektury;
8) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;
9) ustala się klasy standardów akustycznych określone w tabeli:
klasa standardu akustycznego Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu
pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
2 55 50 50 40
3 60 50 55 45
4 65 55 55 45
§ 8. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska kulturowego:
1) Ochronie prawnej podlegają obiekty wpisane do rejestru zabytków:
a) zespół klasztorny Franciszkanów (ul. Daszyńskiego 1) w tym:
- kościół p.w. MB Różańcowej wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1107 decyzją z dnia 25.V.1964 r.,
- klasztor wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1107 decyzją z dnia 25.V.1964 r.,
b) dom mieszkalny (ul. Braci Gierymskich 1), wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1635/Wł decyzją z dnia 1.XII.1998 r.,
c) dom mieszkalny (ul. Braci Gierymskich 6), wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1055/Wł decyzją z dnia 30.XI.1984 r.,
d) dom mieszkalny (ul. Braci Gierymskich 8), wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1013 decyzją z dnia 9.I.1964 r.,
e) dom mieszkalny (ul. Braci Gierymskich 10/10a), wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1057/Wł decyzją z dnia 30.XI.1984 r.,
f) dom mieszkalny (ul. Braci Gierymskich 12/12a), wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1058/Wł decyzją z dnia 30.XI.1984 r.,
g) dom mieszkalny "Pod Lwem" (ul. Braci Gierymskich 14), wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1059/Wł decyzją z dnia 30.XI.1984 r.,
h) dom mieszkalny "Pod Wilkiem" (ul. Grottgera 5), wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1635/Wł decyzją z dnia 1.XII.1987 r.,
i) most na Młynówce (ul. Wita Stwosza), wpisany do rejestru zabytków pod numerem 59 decyzją z dnia 25.11.1949 r.
2) Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków wszelkie działania i zamierzenia inwestycyjne wymagają uzgodnienia z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków co do konieczności uzyskania pozwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
3) Ustala się ochronę konserwatorską zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków:
a) budynek usługowy (ul. Z. Stryjeńskiej nr 1),
b) budynek usługowy (ul. Z. Stryjeńskiej nr 3-5),
c) dom mieszkalny (ul. Z. Stryjeńskiej nr 9),
d) budynek produkcyjny (ul. Z. Stryjeńskiej nr 10),
e) relikt studni fortecznej (ul. Stryjeńskiej),
f) dom mieszkalny (ul. J. Matejki nr 2),
g) dom mieszkalny (ul. J. Matejki nr 12),
h) budynek usługowy (ul. J. Matejki nr 13),
i) budynek usługowy (ul. Braci Gierymskich nr 2a),
j) dom mieszkalny (ul. Braci Gierymskich nr 16),
k) dom mieszkalny (ul. A. Grottgera 1),
l) dom mieszkalny (ul. A. Grottgera 3),
ł) dom mieszkalny (ul. A. Grottgera 4),
m) budynek usługowy (ul. A. Grottgera 6),
n) budynek usługowy (ul. A. Grottgera 7),
o) dom mieszkalny (ul. A. Grottgera 8),
p) budynek usługowy (ul. A. Grottgera 8a),
q) dom mieszkalny (ul. Wita Stwosza 6),
r) dom mieszkalny (ul. I. Daszyńskiego 2),
s) dom mieszkalny (ul. I. Daszyńskiego 4),
t) budynek usługowy (ul. I. Daszyńskiego 2c),
u) dom mieszkalny (ul. I. Daszyńskiego 6),
v) dom mieszkalny (ul. I. Daszyńskiego 8),
w) budynek usługowy (ul. I. Daszyńskiego 8a),
x) dom mieszkalny (ul. I. Daszyńskiego 10),
z) dawny młyn zbożowy (ul. I. Daszyńskiego 18),
ź) umocnienia kamienne brzegów koryta rzeki Nysy Kłodzkiej i kanału Młynówki (wraz z reliktem postumentu kamiennego pod rzeźbą Św. Trójcy na lewym brzegu kanału).
4) Dla obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków obowiązuje:
a) nakaz zachowania budynku w zakresie bryły, formy i pierwotnego rodzaju pokrycia dachu, układu i wystroju elewacji, pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej, pierwotnego planu, układu wnętrz i wewnętrznego układu komunikacyjnego,
b) zakaz zmiany wyglądu w sposób niezgodny ze stylem obiektu w zakresie stosowanych materiałów zewnętrznych i kolorystyki,
c) przy remoncie elewacji nakaz odtworzenia historycznych podziałów, detalu i kolorów, zgodnie z ich pierwowzorem,
d) przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej nakaz dostosowania do pierwotnej historycznej formy oraz podziałów,
e) przy wymianie pokrycia dachu nakaz zachowania lub przywrócenia pierwotnego rodzaju pokrycia w zakresie formy i materiału,
f) w budynku usługowym (ul. A. Grottgera 7) przy kolejnym remoncie elewacji nakaz odtworzenia elementów wystroju elewacji zgodnie z zachowanym projektem Curta Königera z 1932 r.,
g) w domu mieszkalnym (ul. J. Matejki 12) nakaz dekompozycji przyziemia z przywróceniem pierwotnego układu otworów oraz stolarki wzorowanej na oryginalnej.
5) Ustala się strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej dla części obszaru planu miejscowego - układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków pod numerem 370 decyzją z dnia 25.11.1956 r. - w granicach której obowiązują przepisy odrębne tj. przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich oraz konieczność sporządzania szczegółowych opracowań projektowych poprzedzonych wytycznymi konserwatorskimi dla wszystkich zamierzeń inwestycyjnych. Przedmiot ochrony stanowią: - historyczny układ przestrzenny (tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, linie zabudowy, kompozycje wnętrz urbanistycznych i kompozycje zieleni) oraz poszczególne elementy tego układu (tj. historyczne rozplanowanie zabudowy - gabaryty i charakter architektury, detal architektoniczny, podziały działek (parcelacja), nawierzchnie ulic, placów, chodników; mała architektura, cieki i zbiorniki wodne, instalacje wodne i inne historyczne obiekty techniczne, zieleń);
6) Na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Kłodzka obowiązują następujące wymogi:
a) ustala się odtworzenie historycznej zabudowy o formie i gabarytach zbliżonych do zabudowy pierwotnej, z zachowaniem historycznej linii zabudowy i w nawiązaniu do historycznej parcelacji,
b) ustala się odtworzenie zniszczonych elementów zespołu; w niektórych przypadkach wskazane jest zaznaczenie śladów nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej,
c) ustala się ochronę krajobrazu wnętrz urbanistycznych ulic: Matejki, Grottgera, Braci Gierymskich i Daszyńskiego,
d) ustala się utrzymanie lub przywrócenie historycznej formy nawierzchni ulic, placów i chodników,
e) nowa zabudowa musi być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali i bryły, formy i spadku dachu, podziałów i proporcji, a także detali, kolorystyki i zastosowanych materiałów budowlanych,
f) w warstwie zewnętrznej obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych (właściwych dla lokalnego budownictwa tj. tynki, cokoły, pokrycia dachu) oraz detali architektonicznych wywodzących się z form historycznych,
g) ustala się likwidację obiektów dysharmonizujących zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,
h) zabrania się umieszczania umieszczanie reklam lub innych tablic, nie związanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy; dopuszcza się umiejscawianie tablic informacyjnych lub szyldów sklepów i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej, nie agresywnej formie; lokalizację i projekty tych elementów należy każdorazowo uzgadniać z odpowiednimi służbami konserwatorskimi,
i) wyklucza się możliwość prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych oraz konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji,
j) ustala się konieczność uzyskania opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków odnośnie wszelkich zamierzeń i działań (w tym wszelkich zmian funkcji, podziałów nieruchomości, przebudowy, rozbudowy i remontów, zagospodarowania terenu, wznoszenie nowych obiektów.
7) Ustala się strefę "B" ochrony konserwatorskiej, którą objęto południową część planu miejscowego. Przedmiot ochrony stanowią:
- zachowane zasadnicze elementy historycznego układu przestrzennego (tj. linie zabudowy, układ ulic i placów, podział i sposób zagospodarowania działek, kompozycje wnętrz urbanistycznych, zespoły zabudowy oraz kompozycje zieleni).
8) Na obszarze strefy "B" obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:
a) ustala się dostosowanie planowanego urządzenie terenu do otaczającej zabudowy historycznej oraz historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie usytuowania, skali, bryły, zastosowanych materiałów, form i podziałów architektonicznych, artykulacji elewacji, detalu oraz podziałów otworów okiennych i drzwiowych,
b) ustala się ochronę krajobrazu wnętrz urbanistycznych ulic: Daszyńskiego,
c) ustala się utrzymanie lub przywrócenie historycznej formy nawierzchni ulic, placów i chodników,
d) ustala się likwidację obiektów dysharmonizujących zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,
e) obowiązuje zakaz: stosowania jaskrawej kolorystyki, ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych, lokalizowania dominant przestrzennych; umieszczenia reklam lub innych tablic,
f) dopuszcza się umiejscowienie tablic informacyjnych instytucji lub szyldów i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej, nie agresywnej formie,
g) wyklucza się możliwość prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych oraz konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji,
h) ustala się konieczność uzyskania opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków odnośnie wszelkich zamierzeń i działań (w tym wszelkich zmian funkcji, podziałów nieruchomości, przebudowy, rozbudowy i remontów, zagospodarowania terenu, wznoszenie nowych obiektów.
9) Granicą Fortecznego Parku Kulturowego - Twierdza Kłodzko objęto część obszaru planu miejscowego. Na obszarze Fortecznego Parku Kulturowego - Twierdza Kłodzko wszelkie działania i zamierzenia inwestycyjne wymagają zaopiniowania zarządu parku i uzgodnienia z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
10) Dla stanowisk archeologicznych:
a) nr 7/6/94-25 AZP - osada, późne średniowiecze XIV wiek;
b) nr 10/9/94-25 AZP - znalezisko luźne, epoka kamienia, I-II okres epoki brązu;
c) nr 11/10/94-25 AZP - znalezisko luźne, okres wpływów rzymskich; zlokalizowanych na terenach objętych planem obowiązuje wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych wykopaliskowych; przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na wszelkie zamierzenia inwestycyjne na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska archeologicznego należy uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków; finansowanie prac archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.
11) Dla całego obszaru objętego planem ustala się strefę "W" ochrony archeologicznej.
12) Na obszarze strefy "W" obowiązują następujące wymogi konserwatorskie - w strefie ochrony archeologicznej ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych poprzedzających projektowanie (w przypadku zabudowy odtworzeniowej) i realizację wszelkich inwestycji wymagających prowadzenia prac ziemnych oraz uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac na warunkach określonych w przepisach odrębnych tj. w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
13) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjecie ratowniczych badań wykopaliskowych, finansowanych zgodnie z przepisami szczególnymi, za zezwoleniem właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Komunikacja i infrastruktura techniczna
§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji i sposobu kształtowania układu komunikacyjnego.
1. Ustala się dla obsługi nowych obiektów na terenach: 1.U, 2.U, KS/U minimalną liczbę miejsc postojowych: 1 miejsce na każde 40 m2 powierzchni użytkowej usług;
2. Dla istniejących oraz projektowanych usług należy przygotować odpowiadającą potrzebom liczbę miejsc postojowych dla rowerów.
§ 10. Ustalenia w zakresie modernizacji i rozwoju infrastruktury technicznej.
1. Ustala się ogólne zasady uzbrajania terenów w infrastrukturę techniczną:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic (wymagana jest zgoda zarządzającego drogą), ciągów pieszo - jezdnych oraz pieszych;
2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1 dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;
3) ustala się przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, w uzgodnieniu z właścicielem sieci;
4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;
5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energie elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1 uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.
2. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) dostawę wody z miejskiej sieci wodociągowej;
2) rozbudowę, w razie potrzeb, sieci wodociągowej na obszarze objętym planem;
3) przebudowę bądź modernizację wyeksploatowanych przewodów wodociągowych.
3. Na obszarze objętym planem w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych ustala się:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej i ich oczyszczenie w istniejącej oczyszczalni ścieków;
2) przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym planem;
3) odprowadzenie ścieków z istniejącej i wyznaczonej planem zabudowy do kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu z właścicielem sieci.
4. Na obszarze objętym planem w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych, do istniejącej i planowanej kanalizacji deszczowej, w uzgodnieniu z właścicielem sieci;
2) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych.
5. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej;
2) rozbudowę, w razie potrzeb, sieci rozdzielczej na obszarze objętym planem.
6. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) rozbudowę i budowę nowych linii elektroenergetycznych kablowych średnich i niskich napięć oraz rozbudowę i budowę nowych stacji transformatorowych (dopuszcza się budowę stacji transformatorowych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.U, 2.U, KS/U) w uzgodnieniu z właścicielem sieci;
2) projektowane i modernizowane linie elektroenergetyczne należy prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych, dopuszcza się inny sposób prowadzenia tych linii po uzyskaniu zgody zarządcy sieci i właściciela działek, przez które linie będą prowadzone;
3) zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci i stacji w uzgodnieniu z właścicielem sieci;
4) możliwość lokalizacji budynku stacji transformatorowej w odległości do 1,5 m od granicy działki;
5) obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;
6) konieczność zapewnienia dojazdu do wszystkich stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na obszarze planu.
7. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) dopuszcza się:
a) zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez rozbudowę sieci miejskiej na obszarze objętym planem,
b) ogrzewanie gazem, energia elektryczną, paliwami płynnymi, paliwami stałymi lub źródłami energii odnawialnej;
2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.
8. Na terenie objętym planem w zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:
1) należy dążyć do lokalizowania sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;
2) przebudowę istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu;
3) obowiązuje zakaz lokalizowania nowych nadajników i urządzeń związanych z telefonią komórkową oraz wież telekomunikacyjnych z zastrzeżeniem pkt 4);
4) na terenach 2.U, KS/U na dachach budynków dopuszcza się lokalizowanie nowych nadajników i urządzeń związanych z telefonią komórkową.
9. Na terenie objętym planem w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) na obszarze objętym planem w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczegółowych i gminnych;
2) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja punktów gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych, w tym dla potrzeb wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów.
Rozdział 3
Ustalenia dla obszarów
§ 11. 1. Wprowadza się obszar służący organizacji imprez masowych takich jak: widowiska plenerowe, koncerty, teatr na powietrzu, działania multimedialne, wesołe miasteczko, obejmujący teren US.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie w postaci sceny, podestów, schodów, obiektów socjalnych i technicznych na czas organizacji imprez masowych;
2) dopuszcza się tymczasowe usługi handlu i gastronomii na czas organizacji imprez masowych.
Rozdział 4
Ustalenia szczegółowe
§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem od MN ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
2) uzupełniające: usługi, w tym - gastronomia, handel detaliczny, kultura, turystyka, wypoczynek, niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:
1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym, czerwonym;
3) zakazuje się możliwości stosowania ogrodzeń betonowych;
4) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości;
2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 30% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;
3) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych i nieutwardzonych;
4) obowiązek zaspakajania potrzeb parkingowych na indywidualnych działkach inwestorów.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 2 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ulicy 2.KD-D.
§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MU ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami,
b) usługi, w tym: administracja, finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, turystyka, wypoczynek;
2) uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:
1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) dla dachów stromych obowiązuje pokrycie dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym;
3) ustala się wielkość powierzchni użytkowej o funkcji mieszkalnej budynków w przedziale 50 - 80 %;
4) ustala się wielkość powierzchni użytkowej o funkcji usługowej budynków w przedziale 20 - 50 %;
5) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji;
6) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: zaleca się zazielenienie terenów niezabudowanych i nieutwardzonych.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszego 1.KD-P.
§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MU ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami,
b) usługi, w tym: administracja, finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, turystyka, wypoczynek;
2) uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) ciągi piesze,
c) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:
1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) w przypadku ceramicznego pokrycia dachu obowiązuje dachówka w kolorze ceglastym, czerwonym;
3) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji wraz z poddaszem;
4) minimalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje;
5) ustala się wymóg korekty dachu - zgodnie z rysunkiem planu;
6) ustala się ochronę detali architektonicznych - zgodnie z rysunkiem planu;
7) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych;
8) zaleca się lokalizację ciągu pieszego, od strony terenu 7.WS, łączącego się z nową kładką pieszą na rzece Młynówce na terenie 1.KD-P.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% powierzchni terenu na powierzchnię biologicznie czynną.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszego 1.KD-P.
§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.MU ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami,
b) usługi, w tym: administracja, finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, turystyka, wypoczynek;
2) uzupełniające: niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:
1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) dla dachów stromych obowiązuje pokrycie dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym;
3) ustala się wielkość powierzchni użytkowej o funkcji mieszkalnej budynków w przedziale 50 - 80 % dla budynków zlokalizowanych na dz. nr 16/1 i 16/9;
4) ustala się wielkość powierzchni użytkowej o funkcji usługowej budynków w przedziale 20 - 50 % dla budynków zlokalizowanych na dz. nr 16/1 i 16/9;
5) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji wraz z poddaszem;
6) ustala się wymóg korekty dachu - zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się wymóg korekty elewacji budynku - zgodnie z rysunkiem planu;
8) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: zaleca się zazielenienie terenów niezabudowanych i nieutwardzonych.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 1.KD-J i ciągu pieszego 1.KD-P.
§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.MU ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami,
b) usługi, w tym: administracja, finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, turystyka, wypoczynek;
2) uzupełniające:
a) ciągi piesze,
b) parking podziemny - dopuszcza się na terenie nowej zabudowy;
c) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:
1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) w przypadku ceramicznego pokrycia dachu obowiązuje dachówka w kolorze ceglastym, czerwonym;
3) ustala się konieczność uzupełnienia zabudowy w miejscu istniejącego parkingu u zbiegu ulic Matejki i Braci Gierymskich;
4) dopuszcza się lokalizację parkingu podziemnego;
5) ustala się wielkość powierzchni użytkowej o funkcji mieszkalnej budynków w przedziale 50 - 80 %;
6) ustala się wielkość powierzchni użytkowej o funkcji usługowej budynków w przedziale 20 - 50 %;
7) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji oraz maksymalnie 16 m;
8) minimalna wysokość nowej zabudowy - 3 kondygnacje;
9) ustala się wymóg korekty bryły budynku - zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się ochronę portalu - zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się ochronę detali architektonicznych - zgodnie z rysunkiem planu;
12) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: zaleca się zazielenienie terenów niezabudowanych i nieutwardzonych.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 1.KD-J oraz ciągu pieszego 1.KD-P.
§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.MU ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami,
b) usługi, w tym: administracja, finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, turystyka, wypoczynek;
2) uzupełniające:
a) ciągi piesze,
b) zieleń urządzona,
c) parkingi,
d) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:
1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) dla dachów stromych obowiązuje pokrycie dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym;
3) ustala się konieczność uzupełnienia zabudowy przy ulicy Matejki;
4) ustala się wielkość powierzchni użytkowej o funkcji mieszkalnej budynków w przedziale 50 - 80 %;
5) ustala się wielkość powierzchni użytkowej o funkcji usługowej budynków w przedziale 20 - 50 %;
6) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji oraz maksymalnie 15 m;
7) ustala się wymóg korekty dachu - zgodnie z rysunkiem planu;
8) ustala się wymóg korekty elewacji parteru budynku - zgodnie z rysunkiem planu;
9) ustala się ochronę portalu - zgodnie z rysunkiem planu;
10) ustala się ochronę detali architektonicznych - zgodnie z rysunkiem planu;
11) ustala się likwidację obiektów gospodarczych i przybudówek - zgodnie z rysunkiem planu;
12) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: obowiązek przeznaczenia co najmniej 15 % powierzchni terenu na powierzchnię biologicznie czynną.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi KD-L oraz ciągu pieszo-jezdnego 1.KD-L i ciągu pieszego 1.KD-P.
§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi
a) administracja,
b) finanse,
c) gastronomia,
d) handel detaliczny,
e) kultura,
f) obsługa firm,
g) służba zdrowia,
h) turystyka,
i) wypoczynek;
2) uzupełniające:
a) mieszkanie funkcyjne,
b) zieleń urządzona,
c) parkingi, garaże wbudowane,
d) ulice wewnętrzne i place manewrowe,
e) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej - w tym stacja transformatorowa.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) dla dachów stromych obowiązuje pokrycie dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym;
3) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji oraz maksymalnie 15 m;
4) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości;
2) zaleca się zazielenienie terenów niezabudowanych i nieutwardzonych;
3) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi 1.KD-D oraz KD-Z.
§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi
a) administracja,
b) finanse,
c) gastronomia,
d) handel detaliczny,
e) obsługa firm,
f) obsługa ludności,
g) turystyka,
h) wypoczynek;
2) uzupełniające:
a) parkingi podziemne, garaże wbudowane,
b) ulice wewnętrzne i place manewrowe,
c) zieleń urządzona,
d) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w tym stacja transformatorowa,
e) mieszkania funkcyjne powyżej pierwszej kondygnacji.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) dla dachów stromych obowiązuje pokrycie dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym;
3) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji oraz maksymalnie 15 m;
4) wskaźnik zabudowy terenu nie może przekroczyć wartości 0,60;
5) ustala się komponować zespoły budynków o zbliżonych gabarytach i wysokościach w celu zachowania ładu przestrzennego;
6) ustala się likwidację obiektów i budowli zgodnie z rysunkiem planu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% powierzchni terenu na powierzchnię biologicznie czynną;
2) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nieruchomości;
3) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ulicy 1.KD-D.
§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 3.U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi
a) administracja,
b) finanse,
c) gastronomia,
d) handel detaliczny,
e) obsługa firm,
f) obsługa ludności,
g) oświata,
h) turystyka;
2) uzupełniające:
a) parkingi,
b) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) dla dachów stromych obowiązuje pokrycie dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) zaleca się zazielenienie terenów niezabudowanych i nieutwardzonych;
2) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ulicy 1.KD-D.
§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) usługi sakralne,
b) oświata,
c) nauka,
d) kultura;
2) uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) parkingi, garaże,
c) ulice wewnętrzne i place manewrowe,
d) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) dla dachów stromych obowiązuje pokrycie dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym;
3) ustala się ochronę portalu - zgodnie z rysunkiem planu;
4) ustala się ochronę detali architektonicznych - zgodnie z rysunkiem planu;
5) zakaz lokalizacji nowej zabudowy.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych;
2) dopuszcza się wprowadzenie czasowego zainwestowania związanego z imprezami kościelnymi;
3) zaleca się zazielenienie terenów niezabudowanych i nieutwardzonych.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 1.KD-P.
§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 5.U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi
a) administracja,
b) finanse,
c) gastronomia,
d) handel detaliczny,
e) obsługa firm,
f) obsługa ludności,
g) turystyka;
2) uzupełniające: niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) dla dachów stromych obowiązuje pokrycie dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym;
3) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 1.KD-P.
§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi
a) finanse,
b) gastronomia,
c) kultura,
d) obsługa firm,
e) turystyka;
2) uzupełniające: niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji oraz max 15 m;
3) minimalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje;
4) ustala się obowiązek uzupełnienia zabudowy w miejscu rozebranego budynku przy ul. Braci Gierymskich 2;
5) ustala się wymóg korekty elewacji budynku - zgodnie z rysunkiem planu.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 1.KD-J przez teren 3.KD-P.
§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi
a) finanse,
b) gastronomia,
c) handel detaliczny,
d) kultura,
e) obsługa firm,
f) obsługa ludności,
g) turystyka;
2) uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) place manewrowe,
c) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) dachy o kącie nachylenia połaci od 40o do 50o, pokryte dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym;
3) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji oraz maksymalnie 15 m;
4) minimalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje;
5) wskaźnik zabudowy terenu nie może przekroczyć wartości 0,70.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości;
2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na powierzchnię biologicznie czynną;
3) zaleca się zazielenienie terenów niezabudowanych i nieutwardzonych.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 1.KD-J.
§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi
a) finanse,
b) gastronomia,
c) handel detaliczny,
d) kultura,
e) obsługa firm,
f) obsługa ludności,
g) turystyka;
2) uzupełniające:
a) parkingi, parkingi i garaże podziemne,
b) zieleń urządzona,
c) ulice wewnętrzne i place manewrowe,
d) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) dla dachów stromych obowiązuje pokrycie dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym;
3) dopuszcza się lokalizację parkingu podziemnego;
4) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji oraz maksymalnie 16 m;
5) wskaźnik zabudowy terenu nie może przekroczyć wartości 0,50;
6) ustala się wymóg korekty dachu - zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustala się likwidację budynków gospodarczych i składowo-magazynowych zgodnie z rysunkiem planu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości;
2) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo;
3) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% powierzchni terenu na powierzchnię biologicznie czynną;
4) zaleca się zazielenienie terenów niezabudowanych i nieutwardzonych.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony środowiska obowiązują wymagania dla 3 klasy standardu zgodnie z tab. § 7 pkt 9.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ulicy 2.KD-D oraz KD-L.
§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi
a) administracja,
b) gastronomia,
c) turystyka,
d) wypoczynek;
2) tymczasowe - dotychczasowe zagospodarowanie terenu - działalność produkcyjna (zakład młynarski);
3) uzupełniające:
a) parkingi, garaże,
b) ulice wewnętrzne i place manewrowe,
c) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) ustala się likwidację budynków produkcyjnych, gospodarczych i składowo-magazynowych oraz obiektów budowlanych zgodnie z rysunkiem planu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości;
2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 30% powierzchni terenu na powierzchnię biologicznie czynną;
3) zaleca się zazielenienie terenów niezabudowanych i nieutwardzonych;
4) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ulicy 2.KD-D.
§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS/U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: parking wraz z usługami:
a) parking,
b) gastronomia,
c) handel detaliczny,
d) kultura,
e) obsługa firm,
f) obsługa ludności;
2) uzupełniające:
a) ulice wewnętrzne i place manewrowe,
b) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej - w tym stacja transformatorowa.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu - obowiązuje dla pierwszej kondygnacji;
2) maksymalna wysokość nowo projektowanej zabudowy nie może być większa niż 3 kondygnacje;
3) ustala się parking w poziomie terenu;
4) ustala się lokalizacje usług od drugiej kondygnacji;
5) wskaźnik zabudowy terenu nie może przekroczyć wartości 0,60;
6) ustala się likwidację budynków produkcyjnych, usługowych, gospodarczych i składowo-magazynowych zgodnie z rysunkiem planu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nieruchomości;
2) zaleca się zazielenienie terenów niezabudowanych i nieutwardzonych.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ulicy 1.KD-D.
§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:
1) podstawowe - wypoczynek;
2) tymczasowe - dotychczasowe zagospodarowanie terenu - działalność produkcyjna (zakład młynarski);
3) uzupełniające:
a) zieleń publiczna urządzona,
b) wody o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym,
c) ciągi piesze,
d) ścieżki rowerowe,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) zakazuje się wznoszenia, rozbudowy i nadbudowy obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2, pkt 2 i pkt 3;
2) dopuszcza się lokalizację obiektów typu: place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, zespoły boisk dla gier małych (siatkówka, koszykówka, tenis, piłka ręczna, badminton), ogród zimowy, altana, pergola, fontanna;
3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się konieczność lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min 10 m od strony terenu oznaczonego symbolem MN;
2) obowiązek urządzenia alejek, ścieżek pieszych;
3) dopuszcza się organizację imprez masowych;
4) dopuszcza się lokalizację tymczasowej gastronomii i handlu detalicznego na czas imprez masowych;
5) należy wydzielić w obrębie własności miejsca postojowych dla samochodów użytkowników przebywających czasowo;
6) zakaz podziału terenu na działki;
7) ustala się likwidację budynków produkcyjnych, gospodarczych i składowo-magazynowych oraz obiektów budowlanych zgodnie z rysunkiem planu.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 2.KD-J.
§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1.ZP do 13.ZP ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe - zieleń publiczna urządzona,
2) uzupełniające:
a) zieleń izolacyjna,
b) ciągi piesze,
c) ścieżki rowerowe,
d) przystanie wodne,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
f) dla terenu oznaczonego symbolem 6.ZP - mała elektrownia wodna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11.ZP zakazuje się likwidacji zieleni, dopuszcza się prace służące umocnieniu skarpy ze względu na zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych;
2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;
3) dopuszcza się lokalizację drogi dla pojazdów specjalistycznych na terenach 11.ZP i 12.ZP służącej obsłudze urządzeń infrastruktury (piaskowniki, osadniki),
4) dla terenu oznaczonego symbolem 6.ZP:
a) maksymalna wysokość obiektu elektrowni wodnej nie może przekraczać 1 kondygnacji oraz maksymalnie 3 m,
b) dach stromy, kryty dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązek urządzenia alejek, ścieżek pieszych;
2) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia;
3) zakaz podziału terenu na działki.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1) dla terenu 1.ZP obsługa z ulicy 1.KD-D;
2) dla terenu 2.ZP obsługa z ulicy 1.KD-D;
3) dla terenu 3.ZP obsługa z ulicy 1.KD-D;
4) dla terenu 4.ZP obsługa z ciągu pieszego 1.KD-P;
5) dla terenu 5.ZP obsługa z ciągu pieszego 1.KD-P
6) dla terenu 6.ZP obsługa z ciągu pieszego 5.KD-P;
7) dla terenu 7.ZP obsługa z ciągu pieszego 6.KD-P;
8) dla terenu 8.ZP obsługa z ciągu pieszego 6.KD-P;
9) dla terenu 9.ZP obsługa z ulicy 2.KD-D;
10) dla terenu 10.ZP obsługa z terenu US;
11) dla terenu 11.ZP obsługa z terenu zlokalizowanego poza planem;
12) dla terenu 12.ZP obsługa z ciągu pieszo-jezdnego 2.KD-J;
13) dla terenu 13.ZP obsługa z terenu zlokalizowanego poza planem.
§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1.U/ZP do 2.U/ZP ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zieleń urządzona towarzysząca usługom sakralnym,
2) uzupełniające:
a) ciągi piesze,
b) ulice wewnętrzne i place manewrowe,
c) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) zakazuje się wznoszenia nowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2, pkt 2;
2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązek urządzenia alejek, ścieżek pieszych;
2) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1) dla terenu 1.ZP/U obsługa z terenu 4.U;
2) dla terenu 2.ZP/U obsługa z ciągu pieszego 1.KD-P.
§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1.WS do 8.WS i od 10.WS do 12.WS ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny wód powierzchniowych - rzeka Młynówka;
2) uzupełniające: urządzenia wodne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się ochronę wód wraz z obudowa biologiczną;
2) utrzymanie i konserwację koryt, urządzeń w korytach, umocnień brzegów, murów oporowych, skarp oraz ujść dopływów i rowów;
3) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenergetycznych odpowiednim służbą odpowiedzialnym za eksploatację i utrzymanie;
4) dopuszcza się kładki, mostki oraz przystanie.
§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.WS ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny wód powierzchniowych;
2) uzupełniające: urządzenia wodne, hydroenergetyczne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się ochronę wód wraz z obudowa biologiczną;
2) utrzymanie i konserwację koryt, urządzeń w korytach, umocnień brzegów, murów oporowych, skarp oraz ujść dopływów i rowów;
3) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenergetycznych odpowiednim służbą odpowiedzialnym za eksploatację i utrzymanie;
4) dopuszcza się kładki i mostki.
§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 13.WS do 15.WS ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny wód powierzchniowych - rzeka Nysa Kłodzka;
2) uzupełniające: urządzenia wodne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się ochronę wód wraz z obudowa biologiczną;
2) utrzymanie i konserwację koryt, urządzeń w korytach, umocnień brzegów, murów oporowych, skarp oraz ujść dopływów i rowów;
3) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenergetycznych odpowiednim służbą odpowiedzialnym za eksploatację i utrzymanie;
4) dopuszcza się kładki i mostki.
§ 34. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.EE2.EE ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: infrastruktura techniczna - elektroenergetyka (stacja trafo);
2) uzupełniające:
a) place manewrowe,
b) zieleń izolacyjna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące urządzeń elektroenergetycznych zgodne z przepisami szczególnymi.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1) dla terenu 1.E obsługa z ciągu pieszego 5.KD-P;
2) dla terenu 2.E obsługa z terenu 8.U.
§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KS, 2.KS, 3.KS ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: teren parkingów;
2) uzupełniające:
a) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 3.KS: usługi w tym: gastronomia, handel detaliczny, turystyka,
c) zieleń urządzona.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) urządzenie miejsc postojowych, jezdni, chodnika, zieleni w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
2) ustala się wymóg przeznaczenia min. 20 % powierzchni terenu pod zieleń dla parkingu oznaczonego symbolem 2.KS i 3.KS;
3) dla parkingu dopuszcza się ogrodzenie z elementów kutych na podmurówce z kamienia lub materiałów ceramicznych; wyklucza się stosowanie ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych i betonowych;
4) dla terenu oznaczonego symbolem 3.KS:
a) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu,
b) dla dachów stromych obowiązuje pokrycie dachówką w kolorze ceglastym, czerwonym,
c) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji,
d) ustala się obowiązek uzupełnienia zabudowy w miejscu rozebranego budynku przy ul. Zofii Stryjeńskiej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1) dla terenu 1.KS obsługa z ulicy 1.KD-D;
2) dla terenu 2.KS obsługa z ulicy 2.KD-D;
3) dla terenu 3.KS obsługa z ulicy 2.KD-D.
§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-Z ustala się przeznaczenie podstawowe: ulica klasy zbiorczej (droga powiatowa nr 3226D).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
2) dopuszcza się możliwość lokalizowania przystanków autobusowych i postojów taksówek.
3. Teren o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.
§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-L ustala się przeznaczenie podstawowe: ulica klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu - min 8 m;
2) szerokość pasa ruchu min. 2,50 m;
3) chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.
3. Teren o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.
§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1.KD-D do 2.KD-D ustala się przeznaczenie podstawowe: ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, dla ulicy 1.KD-D min 10 m, dla ulicy 2.KD-D min 7 m, dla ulicy 3.KD-D min 7 m;
2) chodnik, miejsca parkingowe, oświetlenie, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.
3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.
§ 39. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KD-J, 2.KD-J ustala się przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo - jezdny.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
2) można lokalizować w trybie obowiązujących przepisów, elementy uzbrojenia technicznego.
3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.
§ 40. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1.KD-P do 6.KD-P ustala się przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszy.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) dla terenów oznaczonych symbolem 1.KD-P i 3.KD-P dopuszcza się ruch kołowy związany ze służbami komunalnymi, ratowniczymi oraz zaopatrzeniem;
2) dla terenu 1.KD-P ustala się lokalizację nowej kładki pieszej na rzece Młynówce jak na rysunku planu;
3) dla terenu 5.KD-P ustala się lokalizację nowej kładki pieszej na terenie 9.WS jak na rysunku planu;
4) można lokalizować w trybie obowiązujących przepisów, elementy uzbrojenia technicznego;
5) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
6) zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
7) posadzki należy projektować wg jednolitych koncepcji architektonicznych, z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne.
3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.
Rozdział 5
Ustalenia końcowe
§ 41. Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wielkość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 5 %.
§ 42. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.
§ 43. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku

Piotr Brzostowicz
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVIII/497/2010
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 25 lutego 2010 r.
Zalacznik1.jpg

ZMIANA MPZP DZIELNICY STAROMIEJSKIEJ MIASTA KŁODZKA - WYSPA PIASEK
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVIII/497/2010
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 25 lutego 2010 r.
Zalacznik2.doc

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVIII/497/2010
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 25 lutego 2010 r.
Zalacznik3.doc

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
UZASADNIENIE
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka - Wyspa Piasek
1. Uzasadnienie faktyczne uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Projekt zmiany planu miejscowego stanowi częściową zmianę ustaleń "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy miasta Kłodzka dla obszaru Wyspa Piasek" uchwalonego uchwałą nr XXXV/218/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 października 2000 r. Podstawowymi rozstrzygnięciami planistycznymi projektu planu miejscowego jest:
- utrzymanie bez zmiany obecnego przeznaczenia istniejącej zabudowy w centralnej i północnej części projektu planu z korektą ustaleń funkcjonalnych;
- korekta układu komunikacyjnego wraz z lokalizacją parkingu w północnej części projektu planu;
- wskazanie terenów lokalizacji projektowanej zabudowy usługowej w południowej części projektu planu.
2. Uzasadnienie prawne:
1) art. 20 ust.1 oraz art. 27ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zmianami),
2) § 12 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164 poz. 1587).
3. Zakres prac planistycznych:
1) zgodnie z uchwałą nr LX/459/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka - Wyspa Piasek,
2) wnioski, o których mowa w art. 17 pkt.1 , 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zmianami) zostały częściowo uwzględnione na poszczególnych etapach sporządzania planu, zgodnie z przepisami w/w ustawy,
3) w ustaleniach planu uwzględniono zasady zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów wynikające z uzyskanych opinii i uzgodnień,
4) teren nie wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne,
5) do wyłożonego projektu planu wpłynęły uwagi, o których mowa w art. 17 pkt. 11, których część została uwzględniona, a część nieuwzględniona zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka,
6) w ramach prac projektowych, oprócz tekstu i rysunku projektu planu miejscowego, sporządzono zgodnie z wymogami ustawowymi: opracowanie ekofizjograficzne, prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego, prognozę skutków finansowych ustaleń projektu planu miejscowego,
7) ponadto przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego; zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227).
4. Rozwiązania przyjęte w zmianie planu miejscowego są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka uchwalonym uchwałą nr XXIV/209/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 września 2000 r., zmienione w 2005 r. (jednolity tekst i rysunek studium uchwalony uchwałą nr XLI/331/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r.).
W konsekwencji powyższych działań projekt zmiany planu miejscowego spełnia warunki jego uchwalenia przez Radę Miejską w Kłodzku, zgodnie z art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama