reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/345/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski

z dnia 25 lutego 2010r.

przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lwówek Śląski zwany dalej Regulaminem o następującej treści:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski zwanej dalej Gminą .
§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców, osoby przebywające czasowo na terenie Gminy oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami (dalej: GPGO) - należy przez to rozumieć Aktualizację planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2009÷ 2012 i dalsze przyjętą uchwałą Nr XXXVIII/327/09.Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2009-2012 i dalsze;
2. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy przez to rozumieć plan przyjęty przez Radę Ministrów;
3. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
4. nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
5. odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO;
6. odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
7. odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
8. odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO;
9. odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
10. odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO;
11. odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych ;
12. 12) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć gminne jednostkami organizacyjne lub podmioty posiadające wydane przez burmistrza ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) zbierania padłych bezdomnych zwierząt lub ich części;
13. stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zdefiniowane w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
14. zbiornik bezodpływowy - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
15. chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
16. zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1996 r. o ochronie zwierząt;
17. zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1996 r. o ochronie zwierząt;
18. zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych
§ 4. Brak treści
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są w szczególności do:
1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników : a/ położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, b/ oddzielonych od nieruchomości pasem gruntu, którego nie są właścicielem, ale faktycznie go użytkują, a grunt ten przylega do chodnika, przy uwzględnieniu poniższych zasad: usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się każdorazowo, niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę potrzeb; błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji deszczowej; pryzmy nie powinny znajdować się przy latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych oraz drzewach,(chyba, że inne ich umieszczenie jest niemożliwe);zabrania się zgarniania śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.
2) usuwania zatorów śnieżnych z wjazdów i przejść do nieruchomości, powstałych wskutek mechanicznego odśnieżania dróg i ulic,
3) utrzymania terenów zielonych, ogródków przydomowych i innych których nie są właścicielami, ale faktycznie je użytkują.
3. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych, terenach budowy, terenach służących komunikacji publicznej i innych regulują przepisy art. 5 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przy czym błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nie utrudniający zatrzymania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, a także do oznakowania w sposób widoczny miejsca ich usuwania.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiałów rozbiórkowych i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków poprzez ich przekazywanie odbiorcy wymienionemu w § 14.
6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania ze ścian budynków , ogrodzeń i innych obiektów: ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa
7. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi, może odbywać się na utwardzonym terenie nieruchomości pod warunkiem, że ścieki po przejściu przez osadnik odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
8. Naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Zabrania się dokonywania wymiany olejów i płynów eksploatacyjnych w pojazdach na terenie nieruchomości.
9. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów komunalnych powstających w lokalach handlowych, gastronomicznych, usługowych i mieszkalnych.
Rozdział 3
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 5. Brak treści
1. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości są zbierane w sposób selektywny. W wyniku selektywnej zbiórki odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają: szkło , papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady roślinne, odpady z remontów, odpady wielkogabarytowe. Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, baterie i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
1) Minimalny zakres selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości obejmuje rozdzielenie odpadów na: - opakowania szklane, - "suche" tj. tworzywa sztuczne, puszki oraz papier i tektura , - "mokre" tj. pozostałe odpady.
2) Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: - Kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 dm3 - Pojemniki na odpady o pojemności 55 dm3, 110 dm3 , 240 dm3 i 1100 dm3 - Kontenery PK- 7 odkryte o poj.5 600 dm3 oraz PK-7 zakryte o poj.7 000 dm3 - Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki w kolorach: - zielonym na opakowania ze szkła, - żółtym na tworzywa sztuczne i puszki, - niebieskim na papier i makulaturę, - Poza urządzeniami do selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości, w okresie przejściowym, dopuszcza się worki oznakowane logiem przedsiębiorcy i w kolorach określonych przez świadczącego usługi wywozu odpadów z którym zawarto umowę. - Inne wynikające z planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski zwanym dalej GPGO
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych "mokrych" o objętościach:
1) 110 dm3 , 240 dm3 lub 1100 dm3 - w zabudowie wielorodzinnej starej,
2) 1100 dm3 lub 7 000 dm3 - w zabudowie wielorodzinnej nowej(blokowej),
3) 55 dm3 lub 110 dm3 - w zabudowie jednorodzinnej i wiejskiej, przy czym urządzenie o pojemności 55 dm3 dopuszczalne jest tylko w przypadku zamieszkiwania jednej lub dwóch osób w w/w zabudowie, a właściciel nieruchomości wraz z wnioskiem o zawarcie umowy na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych, złoży oświadczenie o ilości osób korzystających z tych urządzeń.
4) Poza urządzeniami przewidzianymi do zbierania odpadów określonych w § 5 ust.1 pkt 2/ oraz ust.2 w przypadkach szczególnie uzasadnionych (okresowy wzrost ilości wytwarzanych odpadów, brak dojazdu do nieruchomości itp.)dopuszcza się dodatkowo zbieranie odpadów w workach oznakowanych logiem zakładu będącego gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
2a. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dodatkowe pojemniki do zbierania odpadów "suchych" i opakowań szklanych.
3. Urządzenia, o których mowa powyżej powinny:
1) zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania do urządzeń załadowczych pojazdów,
2) posiadać szczelne zamknięcie zabezpieczające przed wydostawaniem się odorów, rozwiewaniem odpadów, roznoszeniem przez zwierzęta oraz niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych.
4. Liczba urządzeń służących do zbierania odpadów i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) urządzeń oraz utrzymanie czystości i porządku wokół nich.
5. Średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez: - mieszkańca Gminy Lwówek Śląski przyjmuje się ilość 1,81 m3 w ciągu roku; ilość ta podlegać będzie aktualizacji jeżeli nastąpi zmiana ilości wywiezionych odpadów na podstawie zawartych umów, - lokale użytkowe wg złożonej deklaracji ilość odpadów komunalnych faktycznie wytworzonych przez dany podmiot , przy czym przyjmuje się minimalną ilość odpadów w ilości 0,5 m3 od lokalu użytkowego w skali miesiąca, Powyższe wskaźniki dotyczą również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz odrębną zorganizowaną gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, - użytkowników zorganizowanych ogródków działkowych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada w minimalnej ilości 0,1 m3/m-c / działkę oraz 0,02 m3/m-c / działkę poza tym okresem przy czym do odpadów komunalnych nie wlicza się odpadów ulegających biodegradacji /odpadów zielonych /.
6. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.
7. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w granicach nieruchomości w miejscu wydzielonym i utwardzonym, umożliwiającym dojazd pojazdu załadowczego, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota oraz w sposób niewpływający negatywnie na estetykę otoczenia.
8. Gmina Lwówek Śląski stwarza możliwość selektywnego zbierania papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. W celu podtrzymania skuteczności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gmina będzie prowadzić w sposób ciągły szeroko zakrojoną kampanię edukacyjno - informacyjną.
9. Właściciel nieruchomości zapewnia wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania, przez okres jednego roku, dowodów potwierdzających wykonanie przedmiotowej usługi.
10. Urządzenia wymienione w ust.1, pkt 2 oraz ust.2 winny posiadać oznaczenie rodzaju gromadzonych w nim odpadów, a w przypadku urządzenia będącego własnością przedsiębiorcy winno być opatrzone nazwą lub logiem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właściciela nieruchomości.
11. Właściciel nieruchomości lub dzierżawca urządzeń do zbierania odpadów zobowiązany jest, aby urządzenia te utrzymywane były w należytym stanie sanitarnym, a także do przeprowadzania ich dezynfekcji w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
12. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy, świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów na ustalonych warunkach. Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.
13. Zabrania się spalania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, zarówno w systemach otwartych (np. ogniska) jak i zamkniętych (piece stałopalne np. typu: trzony kuchenne, piece co.)za wyjątkiem suchych odpadów zielonych oraz porażonych przez choroby i szkodniki.
14. Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy odbierającemu odpady. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, uzgodnionym z przedsiębiorcą. Dopuszcza się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kontenerze ustawionym w pobliżu nieruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
15. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, zbiera się w kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych. Dopuszcza się zbiórkę odpadów z remontów w kontenerze ustawionym w pobliżu nieruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
16. Zużyte baterie należy gromadzić:
1) w specjalnych pojemnikach rozlokowanych w punktach handlowych,
2) w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów,
3) w specjalnie oznakowanych pojemnikach podczas cyklicznie organizowanych akcji o charakterze ekologicznym.
17. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych jest odbierany przez:
1) przedsiębiorców, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych, na warunkach ustalonych z tym przedsiębiorcą,
2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty sprzęt w ilości nie większej niż ilość zakupionego nowego sprzętu,
3) wyspecjalizowane punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, których wykaz, wraz z adresami umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
§ 6. Brak treści
1. Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne i parki są przez właścicieli, a przystanki komunikacji przez przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: - odległość pomiędzy koszami na drogach publicznych w terenie zabudowanym i w parkach nie może przekraczać 150 m - na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a w przypadku jej braku w sąsiedztwie oznakowania przystanku - wielkość koszy ulicznych została ustalona w § 5 ust.1pkt 2.
2. Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są w razie potrzeby do korzystania z koszy ulicznych, a w przypadku braku koszy do zabierania odpadów ze sobą.
§ 7. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1. wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa, w odpowiednią ilość pojemników na odpady oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
2. uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.
§ 8. W zakresie warunków gromadzenia nieczystości ciekłych obowiązują przepisy art. 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3a i pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. Powstające na terenie nieruchomości odpady ( w tym odpady niebezpieczne powstające na terenie zespołów garaży) inne niż komunalne (odpady z działalności gospodarczej, medyczne pochodzące z obiektów użyteczności publicznej, niebezpieczne, grożące skażeniem oraz inne szczególnie szkodliwe dla środowiska) podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania według zasad i wymagań określonych przez odrębne przepisy.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 10. 1. Wszystkie selektywnie zbierane do urządzeń rodzaje odpadów komunalnych winny być odbierane zgodnie z harmonogramem ich wywozu ustalonym przez przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z którym właściciel zawarł stosowną umowę. Harmonogram ten przedsiębiorca podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
2. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:
1) odpady przeznaczone do recyklingu - raz na miesiąc,
2) odpady zawierające składniki ulegające biodegradacji: - 2 razy w tygodniu dla budownictwa zwartego wielorodzinnego, - 1 raz w tygodniu dla budynków jednorodzinnych w mieście, - 2 razy w miesiącu w zabudowie zagrodowej i dla budynków jednorodzinnych na wsi, - w przypadku lokali użytkowych częstotliwość wywozu odpadów stałych wynika z miesięcznego normatywu wielkości nagromadzenia nieczystości stałych określonych w § 5 ust.5
3) odpady wielkogabarytowe - raz w roku w ramach zryczałtowanej opłaty za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym na danym terenie oraz dodatkowo, po zgłoszeniu, za oddzielną opłatą uzgodnioną z przedsiębiorcą, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
4) Odpady budowlane i remontowe odbierane są za odpłatnością przez przedsiębiorcę, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbieranie odpadów komunalnych
3. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak nie może być mniejsza niż:
1) raz dziennie za wyjątkiem niedziel i świąt w mieście w centrum w obrębie Placu Wolności, ul. Orzeszkowej i ul. Sienkiewicza,
2) dwa razy w tygodniu w mieście poza centrum.
§ 11. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i koszach na odpady komunalne i pojemnikach do zbiórki selektywnej: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów z remontów, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów niebezpiecznych określonych ustawą o odpadach i z działalności gospodarczej.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach wymienionych ust.1 jakichkolwiek odpadów.
§ 12. 1. Nieczystości ciekłe winny być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub do przydomowej oczyszczalni albo gromadzone w zbiorniku bezodpływowym.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do istniejącej kanalizacji sanitarnej w terminie 6 miesięcy od daty jej oddania do eksploatacji. W przypadku, gdy nie istnieje w danej miejscowości sieć kanalizacyjna lub jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, nieruchomość winna być wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub zbiornik bezodpływowy - spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
3. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
4. Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Gminę. Właściciel nieruchomości o wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego ma obowiązek poinformowania Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w terminie jednego miesiąca od daty ich wybudowania
5. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do rowów melioracyjnych, cieków wodnych lub bezpośrednio do gruntu bądź też do innych odbiorników lub mediów nie przeznaczonych na ten cel.
6. Zabrania się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.
7. Zabrania się wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów stałych i nieczystości ciekłych.
§ 13. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną przez przedsiębiorcę.
§ 14. Właściciel nieruchomości zapewnia wykonanie obowiązków, o których mowa w § 10 i §.12, poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania, przez okres jednego roku, dowodów potwierdzających wykonanie powyższych usług.
§ 15. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielania informacji związanych z odbieraniem odpadów komunalnych i usuwaniem nieczystości ciekłych oraz do przedstawiania do wglądu dokumentów, o których mowa w § 14, osobom mającym upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
§ 16. Ilość wytworzonych nieczystości ciekłych w przypadku, gdy do nieruchomości doprowadzona jest woda z sieci wodociągowej jest równa ilości zużytej wody, natomiast w przypadku braku tej sieci ilość wytworzonych nieczystości ciekłych należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody .
§ 17. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , w uzgodnionym z nim terminie, swobodny dostęp do urządzeń wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust.2, zbiorników na nieczystości ciekłe lub do przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 18. Usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego powinno odbywać się z częstotliwością wynikającą z warunków określonych w § 13.
§ 19. Właściciele nieruchomości, do których nie jest doprowadzona woda z sieci wodociągowej są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy na odprowadzanie ścieków, do podania upoważnionemu przedstawicielowi przedsiębiorcy liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, a w przypadku gdy stan faktyczny różni się od stanu ewidencji ludności, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynach. Ponadto właściciel nieruchomości winien określić, w jakie instalacje typu np. łazienka, zlew itp. wyposażona jest nieruchomość.
§ 20. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani, w celu przygotowania umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi przedsiębiorcy informacji dotyczących ilości zatrudnionych osób, natomiast w zakładach usługowych informacji typu np. ilość w kg pranej bielizny, itp. umożliwiających obliczenie zapotrzebowania na pojemniki czy też ilości wytworzonych ścieków komunalnych.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 21. Brak treści
1. Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski należy przekazywać na Składowisko Odpadów w Płóczkach Dolnych lub do instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zebranych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski dopuszczonych do składowania określa Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2009 - 2012 i dalsze przyjęta uchwałą Nr XXXVIII/327/09.Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2009 - 2012 i dalsze.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 22. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 23. Brak treści
1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne lub zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;
2) nie wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a także na kąpieliska;
3) nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej; zakaz nie dotyczy psów przewodników;
4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia; psy , na terenie nieruchomości, powinny być na uwięzi; jeżeli biegają luzem ogrodzenie winno uniemożliwić wydostanie się na zewnątrz, a w miejscu widocznym należy umieścić tabliczkę z napisem np. " UWAGA PIES " ;
5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta; obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu stopnia znacznego;
2. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy świadczący te usługi.
§ 24. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się na zewnątrz.
§ 25. 1. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 5, art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części realizowane jest przez gminę zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt domowych a w szczególności psów i kotów w zakresie sanitarno -epidemiologicznym należy:
1) poddawanie zwierząt okresowym szczepieniom ochronnym,
2) zawiadomienie służb weterynaryjnych o podejrzeniu zachorowania na chorobę zakaźną i zastosowanie się do nakazów i zaleceń tych służb weterynaryjnych,
3) udostępnienie do oczyszczania i odkażania pomieszczeń, w których znajdowało się chore zwierzę
Rozdział 7
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 26. Zakazuje się chowu, hodowli i przetrzymywania ptactwa i zwierząt gospodarskich w obrębie murów obronnych miasta Lwówek Śląski, a także w terenie do nich bezpośrednio przyległym.
§ 27. Zezwala się na utrzymywanie ptactwa i zwierząt gospodarskich na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.
§ 28. 1. Posiadacz ptactwa i zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2) wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a ich usuwanie nie będzie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po tych zwierzętach.
3. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w gołębnikach na terenach i warunkach określonych w § 27 w przypadku spełnienia przez osobę utrzymującą gołębie innych dodatkowych warunków tj:
1) Liczba gołębi bez względu na rodzaj nieruchomości nie może być większa niż 20 szt., przy czym limit ten nie dotyczy hodowców zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców Gołębi.
2) Posiadania prawa władania nieruchomością lub częścią nieruchomości, na której prowadzone jest utrzymywanie gołębi. W przypadku najmu lub dzierżawy nieruchomości, osoba utrzymująca gołębie powinna posiadać pisemną zgodę właściciela nieruchomości na wykorzystanie jej na cele związane z utrzymywaniem gołębi,
3) Utrzymywania gołębi w taki sposób, aby nie powodowało to uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości jak na przykład: hałas, odór (smród, fetor), zanieczyszczenie terenu itp.
4) Niezwłocznego usuwania z miejsc, o których mowa w punkcie 1, wszelkich nieczystości związanych z utrzymywaniem gołębi.
4. Dopuszcza się utrzymywanie drobiu na nieruchomościach z zabudową jednorodzinną położonych na terenach i warunkach określonych w § 27 w przypadku spełnienia przez osobę utrzymującą drób innych dodatkowych warunków tj:
1) utrzymywania drobiu w taki sposób, aby nie powodowało to uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości jak na przykład: hałas, odór (smród, fetor), zanieczyszczenie terenu itp.
2) utrzymywania drobiu w obiektach budowlanych lub na terenach ogrodzonych uniemożliwiających ich przemieszczanie się poza granice nieruchomości,
3) niezwłocznego usuwania wszelkich nieczystości związanych z utrzymywaniem drobiu.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 29. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w miarę potrzeb.
2. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 30. Kontrolę i egzekwowanie przepisów regulaminu powierza się osobom mającym upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
§ 31. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 32. Traci moc uchwała Nr XLI/349/06 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 lutego 2006 roku ze zm. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady

Teresa Wachal
UZASADNIENIE
Do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski Dnia 29 grudnia 2009 r. Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski podjęła uchwałę Nr XXXVIII/327/09 w sprawie Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2009 - 2012 i dalsze. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.). Rada gminy winna dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zwany dalej Regulaminem do gminnego planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty uchwalenia tego planu. Projekt Regulaminu uzyskał pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim znak HK-080-1/EC/10 z dnia 10 lutego 2010 r. opinię wymaganą przepisami art. 4 ust. 1 w/w ustawy jako spełniający wymagania higieniczne i zdrowotne. Projekt ten zawiera w swojej treści zapisy wymagane art.4 w/w ustawy dostosowując treść regulaminu do tejże aktualizacji. Przepisy regulaminu określają m.in.: - wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego, w tym między innymi prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą, - rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, - częstotliwość i sposób pozbywania się tych odpadów, - wymagania w zakresie usuwania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości, - obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, - zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. Ponieważ dotychczas obowiązujący regulamin ujęty był w trzech uchwałach uległ on także przeredagowaniu i uzupełnieniu, a niektóre z jego przepisów rozszerzono. Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama