reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/424/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych a także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 59 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej "należnościami" przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej- zwanych dalej "dłużnikami" oraz wskazuje organy lub osoby do tego uprawnione a także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną .

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1. należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny- rozumie się przez to wierzytelność pieniężną przysługującą Gminie Wałbrzych lub jej jednostce podległej przypadającą od dłużnika (należność główna), wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne), według stanu na dzień wniesienia podania, włącznie z tym dniem a w przypadku umorzenia z urzędu według stanu na dzień umorzenia,

2. organie uprawnionym - rozumie się przez to organ lub osobę wymienione w § 7,

3. kierowniku jednostki podległej - należy przez to rozumieć osobę, która zgodnie z odrębnymi przepisami jest uprawniona do reprezentowania tej jednostki,

4. zarządcy nieruchomości - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, świadczącą na rzecz Gminy Wałbrzych usługi zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wałbrzych,

§ 3. 1. Na wniosek dłużnika, z zastrzeżeniem § 4, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny (zwane dalej należnościami), mogą być :

1)odraczane w całości lub w części,

2)rozkładane na raty w całości lub w części,

3)umarzane w całości lub w części

2. Umorzenie należności głównej, powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

3. Umorzenie należności, do zapłaty której zobowiązany jest więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie dotyczą wszystkich zobowiązanych.

4. Udzielanie ulg określonych w ust. 1 lub odmowa ich udzielenia, w przypadku należności z tytułu użytkowania lokali komunalnych, może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu opinii zarządcy nieruchomości.

§ 4. Na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, można udzielać ulg w spłacie należności określonych w § 3 ust.1 , które :

1)nie stanowią pomocy publicznej,

2)stanowią pomoc de minimis- w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis

§ 5. 1. Od należności, których zapłata została odroczona lub rozłożona na raty, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty, włącznie z tym dniem, z zastrzeżeniem ust 2.

2. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność następuje z mocy prawa wygaśnięcie przedmiotowej decyzji w całości, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od terminu pierwotnie określonego przed udzieleniem ulgi.

§ 6. Działając z urzędu, można udzielać ulg o których mowa w § 3 ust.1 pkt 3, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny gdy :

1)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2)osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny

§ 7. Do udzielania ulg określonych w § 3 ust.1 i w § 6 uprawnieni są :

1)kierownik jednostki podległej Gminie Wałbrzych w zakresie należności tej jednostki, jeżeli kwota należności nie przekracza 10 000 zł ( należność główna wraz z należnościami ubocznymi)-

2)w pozostałych przypadkach Prezydent Miasta Wałbrzycha.

§ 8. Wniosek o udzielenie ulgi o której mowa w § 3 ust. 1 dłużnik składa w :

1)jednostce organizacyjnej Gminy Wałbrzych, której jest dłużnikiem,

2)w przypadku należności z tytułu czynszu najmu pobieranych przez zarządcę nieruchomości, u zarządcy lub w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

3)w pozostałych przypadkach w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr LIII/391/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


Uzasadnienie

Zgodnie z art.119 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241), przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r. co oznacza, iż Uchwała Nr LIII/391/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadajacych Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych utraciłaby moc obowiązującą z końcem 2010 roku a tym samym koniecznym stało się opracowanie nowej uchwały w tym zakresie . Przedstawiony projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha wypełnia nałożony przez art. 59 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych obowiązek określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg. Czyni on również zadość § 119 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" zgodnie z którym na podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się jedno rozporządzenie, które wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu. W stosunku do dotychczasowej uchwały zawężeniu uległ jej zakres przedmiotowy. Poprzednio miała ona zastosowanie do wszystkich należności pieniężnych, do których nie stosowało się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa a obecnie tylko do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Zmianie uległ również katalog przesłanek stanowiących podstawę do zastosowania umorzenia z urzędu z uwagi na przepis zawarty w ust.3 art.59 w/w ustawy o finansach publicznych. Podobnie jak w poprzedniej uchwale, jako uprawnieni do udzielania ulg wskazani zostali Prezydent Miasta Wałbrzycha oraz kierownik jednostki organizacyjnej. Również bez zmian pozostawiono warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną tzn. będzie udzielana jako pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.). Przedsiębiorca może uzyskać pomoc w oparciu o niniejszą uchwałę, jeżeli jej wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w ciągu danego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekroczyła równowartości 200 tys. Euro. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy w oparciu o niniejszą uchwałę, jeżeli otrzymał pomoc, inną niż pomoc de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy. Przedsiębiorca działający w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc w oparciu o niniejszą uchwałę, jeżeli jej wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekroczyła równowartości 100 tys. Euro. Uchwały nie stosuje się do pomocy : udzielanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), udzielanej na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych, udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w przypadkach gdy: a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, b) udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców, udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze węglowym w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170), oraz sektorze stali, włókiensyntetycznych i budownictwa okrętowego, na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego udzielanej podmiotom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego, udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz.UE C 244 z 1.10.2004 r.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama