reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/244/2010 Rady Miasta I Gminy Prochowice

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prochowicach


Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 15 oraz art.40 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, z późn. zm), art. 11 ust. 2, 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)Rada Miasta i Gminy w Prochowicach uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1) Uchwala się statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest miejsko-gminną jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Prochowicach Nr X/47/90 z dnia 23 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.
§ 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r.Nr 115,poz.728 z późn. zm.)
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz. 1240),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458),
5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.)
7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1,poz.7 z późn. zm.)
8) uchwały z dnia Nr X/47/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Prochowice w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
9) innych ustaw określających zadania z zakresu pomocy społecznej
§ 3.
1) Ośrodek ma siedzibę w Prochowicach.
2) Terenem działania Ośrodka jest Miasto i teren Gminy Prochowice.
Rozdział 2
Cel i przedmiot działania.
§ 4.
1) Ośrodek utworzony jest w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
2) Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:
a) analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
b) zaspokaja niezbędne potrzeby życiowe osób i rodzin poprzez przyznawanie i wypłatę przewidzianych w ustawie świadczeń,
c) podejmuje działania mające na celu doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem,
d) prowadzi dzialalność zmierzającą do aktywizowania środowiska lokalnego w tym również instytucji i organizacji społecznych i charytatywnych w kierunku niesienia pomocy osobom potrzebującym,
e) prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami organizacyjnymi i finansowymi między innymi pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego.
3) Ośrodek Pomocy wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.
4) Ośrodek Pomocy realizując zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.
5) Ośrodek Pomocy opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiazywania problemów społecznych.
6) Nadzór merytoryczny nad jakością działania Ośrodka Pomocy sprawuje Wojewoda.
7) Ponadto Ośrodek realizuje programy mające na celu m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu w tym projekty systemowe i konkursowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
§ 5. Do zakresu działania Ośrodka w szczególności należy:
1) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych, niepieniężnych oraz w naturze w zakresie określonym w ustawie o pomocy społecznej w szczególności w formie;
a) zasiłków,
b) opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
c) pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się,
d) dożywiania,
e) usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej,
f) udzielenie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionych,
g) kierowania osób potrzebujących do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności,
h) sprawienia pogrzebu, w tym osobie bezdomnej,
i) opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
j) przyznawanie świadczeń wynikających z programów pomocy bądź innych ustaw,
k) udzielania niezbędnego wsparcia cudzoziemcom,
l) wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
m) udziela pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego.
2) Przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym, dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
3) Przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
4) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
5) Załatwianie spraw i wydawanie decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
6) Ośrodek udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym mającym ograniczone możliwości poruszania się i komunikowania się z otoczeniem w celu umożliwienia im pełnienia społecznie aktywnej roli i integracji ze środowiskiem, między innymi poprzez pomoc w likwidacji barier architektonicznych i psychologicznych.
7) Ośrodek kieruje wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
§ 6. Ośrodek współpracuje w zakresie zadań pomocy społecznej z :
1) gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
2) powiatem i jego jednostkami organizacyjnymi,
3) ośrodkami pomocy społecznej,
4) sądami rodzinnymi,prokuraturą,policją,
5) Kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi,
6) fundacjami,stowarzyszeniami,
7) pracowdawcami,
8) innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
§ 7.
1) Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który samodzielnie kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz.
2) Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.
3) Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.
4) Dyrektor Ośrodka na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu zleconych zadań oraz zadań własnych Miasta i Gminy Prochowice.
5) Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.
6) Dyrektor ustala przepisy wewnętrzne Ośrodka w postaci zarządzeń.
§ 8. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy dla podlegających pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy, zatrudnia i zwalnia pracowników oraz podejmuje jednoosobowo decyzje we wszystkich sprawach pracowniczych.
§ 9. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.
§ 10. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka, wewnętrzny podział zadań pracowników określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§ 11.
1) Celem kompleksowego rozwiązywania złożonych problemów podopiecznych Ośrodka, Dyrektor może tworzyć zespoły zadaniowe, oraz zespoły interdyscyplinarne.
2) Skład zespołu, cele i jego kompetencje określa Dyrektor w stosownym zarządzeniu.
Rozdział 4
Majątek i finanse
§ 12. Działalność Ośrodka finansowana jest:
1) ze środków budżetu Miasta i Gminy na zadania własne gminy,
2) z dotacji wojewody na zadania zlecone gminie,
3) ze spadków, zapisów i darowizn,
4) z innych źródeł.
§ 13.
1) Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla tych jednostek.
2) Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.
3) Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami według zasad stosowanych w rachunkowości budżetowej.
§ 14. Majątek Ośrodka stanowi wartość wydzielonego i przekazanego mu mienia.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 15.
1) Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
2) Traci moc Uchwała Nr XLI/283/2002 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 września 2002r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach, oraz uchwały ją zmieniające: Uchwała Rady Miasta i Gminy Nr XIX/85/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. Uchwała Rady Miasta i Gminy Nr IX/49/2007 z dnia 22 czerwca 2007r. Uchwała Rady Miasta i Gminy Nr XXVIII/155/2008 z dnia 28 listopada 2008r.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

mgr Alicja Sielicka
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama