reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/190/10 Rady Gminy Bolesławiec

z dnia 7 kwietnia 2010r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXII/209/06 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/209/06 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 3 w pkt. 1 dodaje się litery e) i f) w brzmieniu:

"e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe ";

2)w § 3 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:

"7) kompostowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji; ";

3)w § 4 dodaje się punkty 6, 7 i 8 w brzmieniu:

"6) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, punktów handlowych, gastronomicznych i usługowych oraz innych obiektów, w których powstają odpady w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych oraz do koszy ulicznych;

7) składowanie materiałów budowlanych, gruzu, piasku itp. poza nieruchomością, w szczególności na terenie pasa drogowego bez uzgodnienia z zarządcą drogi;

8) wylewanienieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; ";

4)§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

1) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) kosze uliczne o pojemności od 10l do 50l;

b) pojemniki na odpady o pojemności 110l, 120l, 240l, 1100l;

c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych o pojemności 120l i 1100l;

d) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;

2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości;

3) odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 110l, 120l, 240l i 1100l;

4) odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny (szkło, tworzywa sztuczne), należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 120l i 1100l;

5) do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników, o których mowa w pkt. 1 litera b) i c) mogą być używane worki udostępniane przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

6) odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, w dniu ich odbioru;

7) odpady budowlane należy składać do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego (w tym do punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego);

9) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady ustawionych m.in. w punktach handlowych i placówkach oświatowych;

10) przeterminowane leki należy zwracać do aptek, które dysponują odpowiednimi pojemnikami;

11) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia, a przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków dostosować do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych. ";

5)w § 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych oraz innych odpadów niebezpiecznych ";

6)w § 10 dodaje się punkty 3 i 4 w brzmieniu:

"3) właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania przez okres 24 miesięcy dowodów opłacania usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

4) właściciele nieruchomości są zobowiązani do okazywania na każde żądanie uprawnionych organów kontrolnych dowodów, o których mowa w pkt. 3, wraz z posiadaną aktualną umową na świadczenie tych usług, zawartą z podmiotem uprawnionym. ";

7)po rozdziale IV dodaje się rozdział IVa w brzmieniu:

"ROZDZIAŁ IVa

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów.

§ 12a. Określa się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania odpowiednio:

1) do 31 grudnia 2010 roku nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

2) do 31 grudnia 2013 roku nie więcej niż 50%,

3) do 31 grudnia 2020 roku nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 2003. ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Durda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Jaworski

Specjalista do spraw IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama