reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/190/10 Rady Gminy Bolesławiec

z dnia 7 kwietnia 2010r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXII/209/06 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/209/06 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 3 w pkt. 1 dodaje się litery e) i f) w brzmieniu:

"e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe ";

2)w § 3 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:

"7) kompostowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji; ";

3)w § 4 dodaje się punkty 6, 7 i 8 w brzmieniu:

"6) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, punktów handlowych, gastronomicznych i usługowych oraz innych obiektów, w których powstają odpady w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych oraz do koszy ulicznych;

7) składowanie materiałów budowlanych, gruzu, piasku itp. poza nieruchomością, w szczególności na terenie pasa drogowego bez uzgodnienia z zarządcą drogi;

8) wylewanienieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; ";

4)§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

1) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) kosze uliczne o pojemności od 10l do 50l;

b) pojemniki na odpady o pojemności 110l, 120l, 240l, 1100l;

c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych o pojemności 120l i 1100l;

d) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;

2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości;

3) odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 110l, 120l, 240l i 1100l;

4) odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny (szkło, tworzywa sztuczne), należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 120l i 1100l;

5) do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników, o których mowa w pkt. 1 litera b) i c) mogą być używane worki udostępniane przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

6) odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, w dniu ich odbioru;

7) odpady budowlane należy składać do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego (w tym do punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego);

9) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady ustawionych m.in. w punktach handlowych i placówkach oświatowych;

10) przeterminowane leki należy zwracać do aptek, które dysponują odpowiednimi pojemnikami;

11) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia, a przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków dostosować do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych. ";

5)w § 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych oraz innych odpadów niebezpiecznych ";

6)w § 10 dodaje się punkty 3 i 4 w brzmieniu:

"3) właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania przez okres 24 miesięcy dowodów opłacania usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

4) właściciele nieruchomości są zobowiązani do okazywania na każde żądanie uprawnionych organów kontrolnych dowodów, o których mowa w pkt. 3, wraz z posiadaną aktualną umową na świadczenie tych usług, zawartą z podmiotem uprawnionym. ";

7)po rozdziale IV dodaje się rozdział IVa w brzmieniu:

"ROZDZIAŁ IVa

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów.

§ 12a. Określa się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania odpowiednio:

1) do 31 grudnia 2010 roku nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

2) do 31 grudnia 2013 roku nie więcej niż 50%,

3) do 31 grudnia 2020 roku nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 2003. ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Durda

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama