reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/196/09 Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 10 grudnia 2009r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Legnickie Pole na lata 2010-2014


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Legnickie Pole na lata 2010-2014.
§ 2. "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Legnickie Pole na lata 2010-2014" określa podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Legnickie Pole oraz ustala strategię działania w zakresie polityki mieszkaniowej, która winna tworzyć warunki do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
§ 3. Definicje Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1)programie - należy przez to rozumieć wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Legnickie Pole na lata 2010-2014, 2) wójcie - należy przez to rozumieć wójta gminy Legnickie Pole, 3) gminie - należy przez to rozumieć gminę Legnickie Pole 4)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 5) wc - należy przez to rozumieć doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczki, 6)łazience - należy przez to rozumieć wydzielone w lokalu pomieszczenie w stałą instalację wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie wanny lub kabiny prysznicowej, 7) centralnym ogrzewaniu - należy przez to rozumieć instalację służącą do ogrzania energią cieplną dostarczoną z kotłowni lokalnej, osiedlowej lub domowej, 8)urządzeniu wodociągowym - należy przez to rozumieć zewnętrzną zbiorową sieć wodociągową oraz lokalne urządzenia (hydrofor).
§ 4. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.
1. W skład zasobu mieszkaniowego gminy wchodzą budynki, w których wyodrębniono własność lokali, jak i budynki, w których nie wyodrębniono własności lokali stanowiących w całości własność gminy. Na dzień 30 listopada 2009 r. w skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 18 lokali mieszkalnych. Gmina nie posiada lokali socjalnych.
2. Zasoby mieszkaniowe wg formy własności przedstawia tabela nr 1:
Forma własności Miejscowość Liczba budynków Liczba lokali mieszkalnych Pow. użytkowa lokali
Budynki mieszkalne stanowiące w całości własność gminy Raczkowa 1 5 209.59 m2
Budynki mieszkalne w części stanowiące własność gminy Legnickie Pole 2 6 283,72 m2
Mikołajowice 1 2 80,40 m2
Taczalin 1 2 69,00 m2
Księginice 1 1 62,40 m2
Gniewomierz 1 1 54,74 m2
Nowa Wieś Legnicka 1 1 26,70 m2
Razem 8 18 786,55 m2
3. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy przedstawia tabela nr 2:
Liczba budynków mieszkalnych Stan techniczny budynków
Dobry % Średni % Zły %
8 5 62,5 3 37,5 0 0
- Stan dobry - budynki wymagające jedynie bieżącej konserwacji. Stan średni - budynki w których wymagane są remonty dachu, elewacji
4. Stan wyposażenia technicznego lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przedstawia tabela nr 3:
L.p. Wyposażenie techniczne lokali Liczba mieszkań %
1 Instalacja wodociągowa 18 100
2 Instalacja kanalizacyjna 18 100
3 Instalacja CO zbiorcza 5 28
4 Instalacja CO etażowa 4 22
5 Instalacja elektryczna 18 100
6 Instalacja gazowa 0 0
5. Prognozę dotyczącą wielkości i stanu technicznego zasobów mieszkaniowych w latach 2010-2014 przedstawia tabela nr 4. Główne przesłanki, które legły u podstaw prognozy wynikają z: 1) braku lokali socjalnych w gminie, 2) niezadowalającego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, 3) niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, 4) tempa odzysku lokali mieszkalnych z tzw. ruchu ludności (ok. 1-2 rocznie), 5) tempa prywatyzacji zasobu mieszkaniowego, które uzależnione jest od sytuacji materialnej najemców. Tabela nr 4 
Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014
Socjalne Pozostałe Socjalne Pozostałe Socjalne Pozostałe Socjalne Pozostałe Socjalne Pozostałe
Liczba lokali gminnych 0 18 1 18 1 18 2 18 2 18
18 19 19 20 20
Lokale gminne do remontu 2 1 1 1 1
Przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego na socjalny lub adaptacja lokali z funkcją niemieszkalną na mieszkalną (lokale socjalne) 0 1 0 1 0
- Prognoza zakłada "pozyskanie" do zasobu mieszkaniowego gminy począwszy od 2011 roku 1 lokalu socjalnym oraz w roku 2013 poprzez przekwalifikowanie funkcji lokalu ze względu na wartość użytkową bądź adaptację pomieszczeń z inną funkcją niż mieszkaniowa na mieszkalne (socjalne).
§ 5. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, podziałem na kolejne lata.
1. Potrzeby mieszkaniowe mieszkańców gminy do roku 2014 można oszacować na podstawie ilości wniosków od osób ubiegających się o przydział lokali na przestrzeni ostatnich lat. Ilość wniosków średnio wynosi 8 na rok.
2. Inwentaryzacja stanu technicznego (tabela nr 2) zasobu mieszkaniowego wskazuje na konieczność podjęcia działań remontowych w około 1/3 zasobu, w szczególności w zakresie elementów konstrukcyjnych a także: 1) naprawy pokryć dachowych, wymiany rur spustowych, naprawy kominów, 2) malowanie klatek schodowych, 3) odnowienie i naprawę elewacji budynków, 4) remontów instalacji wewnętrznych (wod-kan, elektrycznej), 5) naprawę lub częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Plan remontów wraz z pozyskiwaniem do zasobu mieszkaniowego lokali socjalnych zawiera tabela nr 4.
§ 6. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. Sprzedaż lokali w kolejnych latach 2010-2014 nie jest planowana.
§ 7. Zasady polityki czynszowej.
1. Polityka czynszowa powinna zmierzać do takiego ukształtowania stawek czynszu w latach 2010-2014, aby wpływy z czynszów pokrywały nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewniły również pozyskanie środków na remonty.
2. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu.
3. Ustala się następujące czynniki obniżające i podwyższające stawkę podstawową:
1) czynniki obniżające:
a) budynki zlokalizowane poza wsią Legnickie Pole - 10%,
b) mieszkanie w suterenie - 20%,
c) mieszkanie wspólne -20%,
d) mieszkanie położone powyżej drugiej kondygnacji - 20%,
e) mieszkanie o niskim stopniu nasłonecznienia (np. kuchnia bez okna) - 20%,
f) mieszkanie bez urządzeń wodociągowych - 20%,
g) mieszkanie położone w budynku przeznaczonym do rozbiórki - 20%,
2) Czynniki podwyższające:
a) mieszkanie wyposażone w łazienkę - 20%,
b) mieszkanie wyposażone w wc - 20%,
c) mieszkanie wyposażone w centralne ogrzewanie - 20%.
4. Podwyższenie czynszu może nastąpić tylko z tytułu trzech czynników.
5. Stawka czynszu za lokal socjalny stanowi 50% stawki bazowej czynszu.
§ 8. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zarządzanie budynkami, w których nie wyodrębniono własności lokali, wykonywane jest przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu. Przewiduje się, że w miarę postępującej prywatyzacji lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych zarząd nad nimi przejmować będą wspólnoty mieszkaniowe, według zasad określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r Nr 80 poz. 903, z 2004 r Nr 141 poz.1492 ).
§ 9. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.
1. W latach obowiązywania programu, finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł:
1) wpływów z czynszów za lokale mieszkalne,
2) wpływów z czynszów za lokale użytkowe,
3) innych środków budżetowych.
2. W budynkach wielolokalowych, w których sprywatyzowano część lokali, finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie ze środków budżetowych oraz środków pochodzących od właścicieli lokali, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w częściach wspólnych budynku.
§ 10. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.
1. Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów związanych z utrzymaniem zasobu przedstawia tabela nr 5:
Wielkość kosztów w kolejnych latach
2010 2011 2012 2013 2014
Koszty bieżącej eksploatacji 8.000 9.000 9.000 10.000 10.000
Koszty remontów i modernizacji lokali i budynków 20.000 15.000 10.000 15.000 10.000
Koszty zarządu nieruchomościami 3.500 3.500 4.000 4.000 5.000
Wydatki inwestycyjne w celu pozyskania lokali socjalnych - 10.000 10.000 - -
Suma 31.500 37.500 33.000 29.000 25.000
2. Na koszty bieżącej eksploatacji składają się m. in.:
1) koszty utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym budynków i ich otoczenia oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców,
2) koszty utrzymania terenów zielonych,
3) koszty utrzymania posesji w okresie zimowym,
4) koszty utrzymania w stanie gotowości urządzeń przeciwpożarowych budynków,
5) koszty wymaganych przepisami prawa przeglądów technicznych budynków, lokali i instalacji.
§ 11. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania zasobem należy dążyć do:
1) racjonalnego gospodarowania środkami z budżetu gminy przeznaczonymi na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego,
2) poprawy warunków i standardu lokali mieszkalnych,
3) kształtowania odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczania terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
4) popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego: indywidualnego, spółdzielczego i społecznego realizowanego przez towarzystwa budownictwa społecznego.
§ 12. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr XXI/110/2005 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005-2009.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama