reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Polkowickiego

z dnia 31 marca 2010r.

roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za rok 2009


Na podstawie art.38b ust.3ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym/ Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. / składam roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za rok 2009.
Komisja Bezpieczeństwa w myśl art.38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym jest organem powołanym w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Zgodnie z przyjętym planem pracy, Komisja w roku 2009 r. obradowała na trzech posiedzeniach
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 10 marca 2009 r. zapoznano członków Komisji ze sprawozdaniem z pracy Komisji za 2008 r. Następnie podsumowano przebieg akcji "Bezpieczne ferie zimowe" przez przedstawicieli służb i inspekcji powiatu polkowickiego
Pan Krzysztof Płaskonka - Naczelnik Sekcji Prewencji szczegółowo omówił profilaktyczne działania zrealizowane przez Komendę Powiatową Policji w Polkowicach w ramach bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas ferii. Przeprowadzono liczne kontrole w zakresie prawidłowej organizacji opieki nad wypoczywającymi dziećmi, sprawdzano stan techniczny autokarów. W trakcie ferii nie doszło do tragicznych zdarzeń drogowych z udziałem dzieci.
Pan Wiktor Husar - Powiatowy Komendant PSP w Polkowicach poinformował, że przeprowadzano także kontrole dotyczące właściwego zabezpieczenia obiektów pod względem przeciwpożarowym - zagrożeń nie stwierdzono.
Pan Jan Mielnikiewicz (Powiatowy Inspektor Sanitarny) oraz Pan Grzegorz Kowalik (Powiatowy Lekarz Weterynarii) ocenili, że teren powiatu polkowickiego jest regionem dość spokojnym, w związku z czym zdarzeń nadzwyczajnych nie było.
Pan Józef Usowicz (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) stwierdził, że podczas całego sezonu zimowego przeprowadzano regularnie kontrole w miarę pojawiających się opadów śniegu, aby nie dopuścić do tworzenia się jego grubej warstwy na dachach wielkopowierzchniowych.
Następnie głos zabrał Pan Mirosław Sienkiewicz (Komendant Straży Miejskiej), który omówił działania podjęte przez jego służby w czasie trwania ferii. Straż Miejska ściśle współpracowała z Komendą Powiatową Policji. W okresie ferii w ramach aktywnych patroli kontrolowano skwery, place zabaw, klatki schodowe, obiekty oświatowe oraz sportowe.
Przystąpiono również do omówienia działań jakie podjęto w 2009 r. w ramach "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego Obywateli na lata 2006-2010".
Głos zabrał Pan Krzysztof Płaskonka - Naczelnik Sekcji Prewencji który podkreślił, że w kategorii dynamiki przestępstw odnotowano spadek. Zaznaczył, że należy nadal podtrzymywać współpracę z dyrekcją szkół w celu eliminacji problemu dystrybucji i używania substancji odurzających. Odnotowano również spadek wypadków drogowych, jednakże tych ze skutkiem śmiertelnym na terenie powiatu było o jeden więcej niż w roku poprzednim. Następnie Pan Mirosław Sienkiewicz (Komendant Straży Miejskiej) stwierdził, że działania Straży Miejskiej miały przebieg prewencyjny i profilaktyczny. Przeprowadzono szereg prelekcji i pogadanek w szkołach gimnazjalnych i Zespole Szkół z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich. Dodatkowo w szkołach czuwają strażnicy, których zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo i porządek, zapobiegając w ten sposób czynom zabronionym. Szkoły posiadają również monitoring. Służba patrolowa dba o bezpieczeństwo w miejscach publicznych.
Komendant Powiatowy PSP - Pan Wiktor Husar zapoznał członków Komisji Bezpieczeństwa z postępem prac związanych z organizacją uroczystości wręczenia sztandaru dla KP PSP w Polkowicach, która odbyła się 17 maja 2009r. Ostatni punkt spotkania dotyczył omówienia i przyjęcia planu Komisji Bezpieczeństwa i Powiatu Polkowickiego na 2009 r. Plan pracy poddano pod głosowanie - został on przyjęty jednogłośnie.
Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 28 kwietnia 2009 r., na którym przedstawiciele służb, inspekcji i straży powiatu przedstawili sprawozdania z zakresu zagrożeń, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w 2008 r. na terenie powiatu polkowickiego.
Głównym punktem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa były sprawy związane z bezpieczeństwem dotyczącym Zbiornika Żelazny Most, a które referował dyrektor Zakładu Hydrotechnicznego. Omówiono szczegółowo eksploatację Zbiornika Żelazny Most zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w "Zewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym Oddziału Zakładu Hydrotechnicznego" .
W dalszej części posiedzenia Zastępca Dyrektora ds. inwestycji omówił gospodarkę odpadami poflotacyjnymi. Przewiduje się, że wydobycie rud miedzi odbywać się będzie do ok. 2042 r. Na tym etapie zbiornik będzie posiadał objętość ok. 943 mln m3.
W momencie wystąpienia zagrożenia lub awarii składowiska zostanie wdrożony plan ratunkowy, który już został zaakceptowany przez strony tj. Zakład Hydrotechniczny, Powiat Polkowicki, Powiat Lubiński, Gminy Rudna, Polkowice oraz Grębocice.
Dyrektor KGHM PM O/ZH zapewnił uczestników spotkania, że wykonano wszystkie możliwe warianty zabezpieczeń w kwestii prawidłowości eksploatacji zbiornika. Systemy zabezpieczeń stworzono w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkujących tereny wokół zbiornika Żelazny Most na jeszcze wyższy poziom niż w latach poprzednich.
W dniu 16 listopada odbyło się trzecie posiedzenie, na którym przedstawiciele służb powiatowych przedstawili sprawozdania z zakresu przebiegu akcji "Bezpieczne wakacje" w 2009 r. na terenie powiatu polkowickiego.
Pan Krzysztof Płaskonka - Naczelnik Sekcji Prewencji KP Policji w Polkowicach stwierdził, że akcja rozpoczęła się już przed wakacjami. Policja Polkowicka przeprowadziła szereg pogadanek z młodzieżą szkolną na temat bezpiecznych zachowań oraz potencjalnych zagrożeń podczas letniego wypoczynku. Sprawdzono również wiele pojazdów przewożących dzieci na obozy i kolonie. Niesprawnych pojazdów nie dopuszczono do przewozu dzieci i wycofano.
Pan Sylwester Jatczak - Z-ca Powiatowego Komendanta PSP w Polkowicach stwierdził, że wakacje przebiegły spokojnie. Przeprowadzono 3 kontrole obiektów, w których przebywały dzieci podczas wakacji (Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, Kąpielisko oraz ZHP w Polkowicach). Zorganizowano też spotkanie z innymi jednostkami tj. KPP, OPS, które dotyczyło wspólnego zaangażowania w przebieg akcji "bezpieczne wakacje". Odbyły się również Dni Otwartych Strażnic.
Pan Jan Mielnikiewicz (Powiatowy Inspektor Sanitarny) również ocenił przebieg wakacji jako bardzo spokojny, bez żadnych niepokojących zdarzeń.
Omówiono również problem rozprzestrzeniania się grypy w powiecie polkowickim szczególnie grypy typu A/H1N1. Pan Jan Mielnikiewicz odpowiedział, że nie ma żadnych niepokojących zdarzeń. Zbierane są informacje o stopniu frekwencji w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu.
Pan Grzegorz Kowalik (Powiatowy Lekarz Weterynarii) stwierdził, że w okresie letnim pojawiło się wiele kleszczy pasożytujących na psach. Nie były to jednak okoliczności zagrażające ludziom w bezpośredni sposób.
W swoim wystąpieniu Pan Marek Tramś - Starosta Polkowicki poinformował członków Komisji o fakcie utworzenia na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które będzie obsługiwać powiat polkowicki i lubiński. Jest to jeden z 12-stu CPR-ów w województwie dolnośląskim.
Następnie Pan Marek Tramś - Starosta Polkowicki - stwierdził, iż Zarząd Powiatu Polkowickiego zakończył prace nad budżetem dotyczącym 2010 roku. W związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o odpadach, okazało się, że odpady poflotacyjne składowane w zbiorniku "Żelazny Most" nie są już klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Powoduje to brak pobierania opłat za składowanie tych odpadów, co skutkuje zmniejszeniem dochodów budżetowych o 3,5 mln zł. Rosną również koszty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych, ponieważ rośnie ich liczba. Starosta zapewnił jednak, iż w budżecie zostały zabezpieczone środki na bieżące potrzeby Komisji Bezpieczeństwa jak również na nagrody, konkursy, dodatkowe służby prewencyjne.
Starosta omawiając projekt budżetu powiatu na 2010r. zaznaczył, że jest to jeden z lepszych budżetów w dotychczasowym funkcjonowaniu powiatu polkowickiego. Gwarantuje on zapewnienie bezpieczeństwa obywateli powiatu na dotychczasowym poziomie a nawet jest gwarancją podnoszenia jego poziomu. Stwierdził, że zaplanowana w projekcie budżetu wysokość środków na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach zapewnia Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej świadczenie usług na poziomie 2009r. Przedstawiony przez Starostę projekt budżetu na 2010 r. został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowo omówiono Plan Zimowego Utrzymania Dróg na terenie powiatu polkowickiego. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg stwierdził, że zabezpieczono odpowiednią ilość materiału do posypywania dróg w ilości ok. 2 tysięcy ton. Materiały zmagazynowane są na składowisku w miejscowości Przemków, jak również w Kłobuczynie i Grębocicach. W sezonie zimowym kontrolowanych jest ok. 240 km dróg powiatowych /w tym 11 km dróg gruntowych - mało uczęszczanych/. Zakupione zostały również 3 pługi średnie oraz 2 piaskarki. PZDP w Przemkowie planuje dalszą modernizację bazy sprzętowej.
Dyrektor Powiatowego Urzędu pracy w Polkowicach poinformował o stanie bezrobocia w powiecie polkowickim. Stwierdził, że w 2009 r. na aktywizację osób bezrobotnych wydatkowano około 10 mln zł. Przewiduje się, że w 2010 roku koszty w tym zakresie będą oscylowały na tym samym poziomie. Najbardziej obciążające budżet są dotacje dla małych firm, natomiast najmniej kosztowne są prace interwencyjne. Stopa bezrobocia w powiecie jest stała, odnotowuje się bardzo małe wahania.
Na koniec posiedzenia podczas dyskusji zgłoszono propozycję organizacji wyjazdowych posiedzeń Komisji w celu bliższego zapoznania się z problematyką bezpieczeństwa powiatu. Propozycję uznano za słuszną i będzie ona uwzględniona w przyszłym planie pracy Komisji na 2010 r.
Starosta Polkowicki
Marek Tramś
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama