| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/270/10 Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego w Ścinawce Dolnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie Nr XXV/134/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego w Ścinawce Dolnej, po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Radków przyjętego uchwałą Nr IV/13/98 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 1998 roku, Rada Miejska w Radkowie uchwala co następuje:
Dział I. Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego w Ścinawce Dolnej.
2. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania są następujące załączniki:
1) załącznik graficzny Nr 1 - rysunek planu - skala 1:2000,
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,
3) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
4) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie wyznaczone do lokalizacji w danym terenie,
5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie,
6) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne, ciągi piesze, pieszo - jezdne i rowerowe, miejsca postojowe, parkingi, obiekty i urządzenia małej architektury, obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów przekaźnikowych telefonii komórkowej.
§ 3. 1. Obowiązującymi oznaczeniami na rysunku planu są:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) oznaczenia literowe i liczbowe określające przeznaczenia terenu,
3) granice opracowania,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) strefa K ochrony krajobrazu kulturowego,
6) dopuszczone wjazdy na teren;
2. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 1 są informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.
Dział II. Ustalenia szczegółowe
Rozdział 1
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 4. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1PE ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe teren powierzchniowej eksploatacji złoża;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, sieci i urządzenia infrastruktury,
b) obiekty i urządzenia związane z górniczymi pracami odkrywkowymi do czasu trwania eksploatacji złoża, w tym lokalizacje zakładów przeróbczych, budynki administracyjne,
c) zieleń izolacyjna, urządzenia i obiekty izolacyjne, wały, ekrany;
d) dopuszcza się przeznaczenie terenów poeksploatacyjnych na poszerzenie sąsiedniego składowiska odpadów i ich utylizacji;
3) tereny wymagają uzyskania koncesji w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, ustalenia dla jednostek obszarów i terenów górniczych;
4) na terenach ustala się:
a) eksploatację złoża, którą należy prowadzić zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz projektem zagospodarowania złoża,
b) działalność wydobywczą należy prowadzić zgodnie z wydanymi, wymaganymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki zasobami złóż kopalin,
c) w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej należy zapobiegać szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko i usuwać ewentualne jej skutki;
5) na terenach dopuszcza się gromadzenie odpadów kopalnianych i nakładu, na zwałowiskach wewnętrznych i zewnętrznych;
6) ustala się zakaz zabudowy obiektami innymi niż wynikającymi z realizacji przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego;
7) ustala się obsługę komunikacyjną terenu złoża poprzez skrzyżowanie drogi dojazdowej lub wewnętrznej, dopuszczonej do lokalizacji na terenie oznaczonym symbolem 1ZI, z drogą wojewódzką, w miejscu wyznaczonym na rysunku planu; dopuszcza się inne włączenia na drogę wojewódzką wyłącznie za zgodą i na warunkach zarządcy drogi; dopuszcza się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej, przylegającej do granic planu od strony północej, na warunkach zarządcy drogi;
8) wywóz kruszywa naturalnego należy zorganizować transportem kolejowym, dopuszcza się dowóz transportem drogowym tylko do stacji przeładunkowej na linii kolejowej, dopuszcza się odstępstwo od tej zasady wyłącznie za zgodą zarządców dróg;
9) dopuszcza się eksploatację złoża w części oraz etapowo;
10) dla drogi gruntowej - działki ewidencyjnej nr 162 ustala się zachowanie funkcji drogi dojazdowej lub wewnętrznej z filarem ochronnym 5m, od granicy działki, jeżeli złoża kruszywa po obydwu stronach drogi, bezpośrednio do niej przylegające, będą eksploatowane przez oddzielne podmioty.
2. Dla terenów oznaczonych symbolami od 2PE do 4 PE ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe teren powierzchniowej eksploatacji złoża;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, sieci i urządzenia infrastruktury,
b) obiekty i urządzenia związane z górniczymi pracami odkrywkowymi do czasu trwania eksploatacji złoża, w tym lokalizacje zakładów przeróbczych, budynki administracyjne,
c) zieleń izolacyjna, urządzenia i obiekty izolacyjne, wały, ekrany;
3) tereny wymagają uzyskania koncesji w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, ustalenia dla jednostek obszarów i terenów górniczych;
4) na terenach ustala się:
a) eksploatację złoża, którą należy prowadzić zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz projektem zagospodarowania złoża,
b) działalność wydobywczą należy prowadzić zgodnie z wydanymi, wymaganymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki zasobami złóż kopalin,
c) w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej należy zapobiegać szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko i usuwać ewentualne jej skutki;
5) na terenach dopuszcza się gromadzenie odpadów kopalnianych i nakładu, na zwałowiskach wewnętrznych i zewnętrznych;
6) ustala się zakaz zabudowy obiektami innymi niż wynikającymi z realizacji przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego;
7) ustala się obsługę komunikacyjną terenu złoża poprzez skrzyżowanie dróg dojazdowych z drogą wojewódzką, w miejscu wyznaczonym na rysunku planu. Dopuszcza się inne włączenia na drogę wojewódzką wyłącznie za zgodą i na warunkach zarządcy drogi;
8) wywóz kruszywa naturalnego należy zorganizować transportem kolejowym, dopuszcza się dowóz transportem drogowym tylko do stacji przeładunkowej na linii kolejowej, dopuszcza się odstępstwo od tej zasady wyłącznie za zgodą zarządców dróg;
9) dopuszcza się eksploatację złoża w części oraz etapowo.
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1R ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolne;
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, oraz lokalizowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, ogrodzeń;
3) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, za wyjątkiem obiektów, urządeń i sieci wymienionych w § 4 ust. 3 pkt. 2.
4. Dla terenów oznaczonych symbolami od 2R do 4R ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolne;
2) dopuszcza się:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) tymczasowe zwałowanie mas ziemnych,
3) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, za wyjątkiem sieci, urządzeń i obiektów dopuszczonych w §4 ust.4 pkt 2 lit. a.
5. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZLp ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny lasów i zadrzewień projektowanych;
2) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów;
3) dopuszcza się użytkowanie rolnicze terenu;
4) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, za wyjątkiem obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej.
6. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZI do 4ZI ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe- tereny zieleni izolacyjnej i filarów ochronnych złoża- wzdłuż ciągów dróg oraz składowiska odpadów;
2) przeznaczenie uzupełniające - lasy i zadrzewienia;
3) szerokość filaru ochronnego 8 m od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej, dla terenu 1ZI zgodnie z rysunkiem planu;
4) ustala się zakaz prowadzenia eksploatacji;
5) ustala się zakaz zabudowy;
6) ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin przeznaczonych do konsumpcji;
7) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, oraz lokalizowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych i dojazdowych, ogrodzeń;
8) dopuszcza się urządzenia ochrony czynnej od kopalni - ekrany akustyczne, wały.
7. Dla terenu oznaczonego symbolami od 5ZI do 9ZI ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe- tereny zieleni izolacyjnej i filarów ochronnych złoża- wzdłuż dróg dojazdowych;
2) szerokość filaru ochronnego 5 m od linii rozgraniczającej drogi;
3) ustala się zakaz prowadzenia eksploatacji;
4) ustala się zakaz zabudowy;
5) ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin przeznaczonych do konsumpcji;
6) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, oraz lokalizowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych i dojazdowych, ogrodzeń;
7) dopuszcza się urządzenia ochrony czynnej od kopalni - ekrany akustyczne, wały.
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
§ 5. 1. Obszary przestrzeni publicznej obejmują: tereny dróg publicznych oznaczonych symbolami KDD.
2. Dla obszarów przestrzeni publicznej ustala się: dopuszczenie umieszczenia tablic informacyjnych i reklamowych, punktów informacyjnych, elementów małej architektury.
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów
§ 6. Realizacja ustaleń planu nie może negatywnie wpływać na stan środowiska przyrodniczego oraz jakość życia mieszkańców terenów przyległych, w tym terenów sąsiadującej zabudowy wsi, znajdujących się poza granicami opracowania planu. Ustala się obowiązek zastosowania urządzeń i obiektów ochrony czynnej: ekranów akustycznych, wałów, zieleni izolacyjnej w celu ochrony terenów wsi przed oddziaływaniem prowadzonej eksploatacji.
§ 7. 1. Na obszarach udokumentowanych złóż surowców mineralnych rozpoczęcie eksploatacji złoża możliwe jest dopiero po wypełnieniu obowiązków określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz w innych przepisach szczególnych.
2. Dla eksploatacji złóż może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
3. Ustala się kierunek rekultywacji terenów oznaczonych symbolem:
1) 1PE - rolniczo - leśny, dopuszcza się wykorzystanie terenów poeksloatacyjnych na poszerzenie sąsiedniego składowiska odpadów i ich utylizacji,
2) 2PE, 3PE, 4PE - rolniczo - leśny, rekreacyjny;
§ 8. Na terenie opracowania planu obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem: przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża metodą odkrywkową oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 9. Zasady i warunki ochrony zasobów złoża: gospodarkę złożem i masami ziemnymi i skalnymi z przerobu kruszywa należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania złoża, uwzględniając wszystkie niezbędne czynności zmierzające do oszczędnej gospodarki surowcem oraz bezkolizyjnego i bezpiecznego dla środowiska prowadzenia działalności górniczej.
§ 10. Zasady i warunki ochrony powietrza: zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego wskutek pylenia, w przypadku prac związanych z eksploatacją i przeróbką kopaliny oraz związanych z usuwaniem mas ziemnych i skalnych, nie może przekroczyć terenu do którego użytkownik ma tytuł prawny.
§ 11. 1. Zasady i warunki ochrony wód: dla obszaru opracowania planu wprowadza się następujące zasady ochrony wód:
1) przy eksploatacji złoża należy ograniczyć do minimum naruszenie stosunków wodnych w glebach oraz nie dopuszczać do nadmiernego osuszenia lub nawodnienia gleb rolnych, otaczających wyrobisko;
2) działalność wydobywcza nie może powodować skażenia wód powierzchniowych i gruntowych ściekami oraz wodami zanieczyszczonymi pochodzącymi z procesów technologicznych;
3) ustala się zakaz zrzutów ścieków bytowych i przemysłowych bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych za wyjątkiem wód wykorzystanych w obiegu zamkniętym, w procesie przerobu kruszywa;
4) ustala się zakaz odprowadzania do cieków wodnych wód opadowych z parkingów i dróg bez ich podczyszczenia w sposób wymagany przepisami szczególnymi.
2. Teren opracowania znajduje się w strefie ochrony pośredniej (teren o mniejszym zakresie ograniczeń w korzystaniu z wód i użytkowaniu gruntów) ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia, ustanowionej Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu RLSgwl 053/17/74 z 31 marca 1974 roku, w której obowiązuje w szczególności:
1) zakaz lokalizacji nowych zakładów o wodochłonnym, bezzwrotnym procesie produkcji oraz wytwarzających uciążliwe ścieki;
2) dopuszczenie rozwoju i budowy innych zakładów niż wymienionych w §11, ust. 2 pkt 1, pod warunkiem wybudowania pełnych urządzeń do oczyszczania ścieków;
3) zakaz samolotowego opylania roślin.
§ 12. Zasady i warunki ochrony powierzchni ziemi:
1) eksploatację należy prowadzić przy zastosowaniu takich środków, które nie mają negatywnego wpływu na skład chemiczny, właściwości fizyczne i biologiczne sąsiednich gruntów oraz nie powodują ich degradacji i ograniczeń w wykorzystaniu;
2) przy realizacji robót ziemnych, polegających na zdjęciu przypowierzchniowej warstwy gleby należy zdjąć wierzchnią warstwę gleby i ją w sposób zgodny z przepisami zdeponować oraz zagospodarować;
3) do magazynowania gleby i nadkładu dopuszcza się tereny udokumentowanego złoża przeznaczone do eksploatacji oraz tereny wydzielonych poza udokumentowanym złożem.
§ 13. Zasady i warunki ochrony przed hałasem:
1) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska na granicy terenów normowanych nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w obowiązujących przepisach szczególnych;
2) podczas realizacji ustaleń planu miejscowego należy zastosować rozwiązania gwarantujące dotrzymanie określonych w przepisach szczególnych standardów emisji hałasu.
Rozdział 4
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego
§ 14. Ustala się dla dróg oznaczonych symbolami 1 KDD, 2KDD :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg dojazdowych;
2) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m;
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz elementów ochrony akustycznej;
4) dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych.
§ 15. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi:
1) chodniki, ścieżki rowerowe;
2) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej;
3) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg.
§ 16. 1. Obsługa komunikacyjna, drogą wojewódzką, terenów powierzchniowej eksploatacji złoża, oznaczonych symbolami 1PE, 2PE, 3PE, 4PE wymaga uzyskania uzgodnienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu.
2. W przypadku obsługi komunikacyjnej drogą wojewódzką, terenów powierzchniowej eksploatacji złoża, inwestor powinien dostosować odpowiednio odcinki dróg wojewódzkich do rodzaju i struktury ruchu.
§ 17. Ustala się następującą minimalną liczbę miejsc postojowych dla zakładów produkcyjnych, górniczych - 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych.
Rozdział 5
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
§ 18. Dopuszcza się na terenie planu rozwój sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.
§ 19. Dla potrzeb administracyjno-socjalnych należy zrealizować zaopatrzenie w wodę poprzez budowę wodociągu i włączenie do istniejącej sieci wodociągowej lub prowadzić jej dostawę.
§ 20. Ścieki bytowe z obiektów zaplecza i obsługi złoża gromadzić w kontenerowych zbiornikach a następnie sukcesywnie wywozić je do oczyszczalni ścieków, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacji wsi.
§ 21. Odpady bytowe z obiektów zaplecza i obsługi złoża należy gromadzić w szczelnych pojemnikach i wywozić na wysypisko zgodnie z podpisanymi umowami. Sposób zagospodarowania odpadów eksploatacyjnych regulują ustalenia dla terenów eksploatacji.
§ 22. 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować we własnym zakresie w oparciu o istniejącą sieć, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.
2. Na terenie dopuszcza się lokalizowanie nowej sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia oraz wolnostojących naziemnych stacji transformatorowych wraz z drogami dojazdowymi.
Rozdział 6
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 23. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej, i wymagają zgłoszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub administracji lokalnej. Ratownicze badania archeologiczne prowadzi się zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 24. W strefie "K" ochrony krajobrazu kulturowego ustala się zakaz zabudowy terenu oraz zakaz zwałowania mas ziemnych.
Rozdział 7
Zasady i warunki podziału terenów nieruchomości
§ 25. 1. Nie ustala się terenów do przeprowadzenia scalenia i wtórnego podziału działek.
2. Dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów geodezyjnych, scaleń oraz wtórnych scaleń i podziału nieruchomości.
Rozdział 8
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenów
§ 26. Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi.
Rozdział 9
Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
§ 27. Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się dla terenu planu stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
Dział III. Ustalenia końcowe
§ 28. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.
§ 29. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LII/270/10
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LII/270/10
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

zalacznik nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII/270/10
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik3.pdf

zalacznik nr 3
Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie

Marian Gancarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »