| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/250/2010 Rady Gminy Borów

z dnia 14 maja 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Borów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Borów lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ i osoby do tego uprawnione.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)należnościach - oznacza to należność główną oraz należności uboczne, tj. odsetki ustawowe i koszty dochodzenia tych należności;

2)uldze - oznacza to umorzenie w całości lub części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności;

3)dłużniku - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;

4)wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Borów lub jej jednostki podległe;

5)przepisach dotyczących pomocy publicznej - rozumie się przez to odpowiednio przepisy: ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.) i aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy, rozporządzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r.).

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Borów lub jej jednostkom podległym, mogą być na wniosek dłużnika umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, jeżeli podstawy udzielenia wymienionych ulg potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku dłużnika.

2. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności wraz z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa organowi lub osobom, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1)imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę dłużnika,

2)sprecyzowane żądania,

3)szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,

4)opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

4. W przypadku stwierdzenia, iż na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi, organ lub osoba uprawniona wzywa dłużnika do przedłożenia dokumentów na podstawie których będzie można dokonać oceny istnienia lub nieistnienia wymienionych przesłanek.

5. Nieprzedłożenie przez dłużnika w wyznaczonym terminie dokumentów, do których przedłożenia dłużnik został wezwany, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Dłużnik, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, załącza ponadto:

1)wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku ubiegania się o ulgę, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Wzory oświadczeń: o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku ubiegania się o ulgę oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo o nieotrzymaniu takiej pomocy stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2)wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311).

7. Dłużnik, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, załącza ponadto:

1)wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o ulgę, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Wzory oświadczeń o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w roku ubiegania się o ulgę oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo o nieotrzymaniu takiej pomocy stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2)wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie - według wzoru określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.).

8. W sytuacji niezałączenia do wniosku o udzielenie ulgi dokumentów, o których mowa w ust. 6 lub ust. 7 organ lub osoba uprawniona wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

9. Nieuzupełnienie przez dłużnika w wyznaczonym terminie dokumentów, do których uzupełniania dłużnik został wezwany, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Borów lub jej jednostkom podległym, mogą być z urzędu umarzane, jeżeli:

1)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2)osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne;

4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku ulg udzielanych z urzędu na podstawie ust. 1 pkt 5, organ lub osoba uprawniona wzywa dłużnika do przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 6 lub § 3 ust. 7 niniejszej uchwały - jeżeli dłużnik jest podmiotem, do którego stosuje się przepisy o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

3. Nieprzedłożenie przez dłużnika w wyznaczonym terminie dokumentów, do przedłożenia których dłużnik został wezwany powoduje, że ulga z urzędu nie może zostać udzielona.

§ 5. 1. Dłużnikowi, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis, ulgi udzielane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).

2. Dłużnikowi, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie, ulgi udzielane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r.).

§ 6. Do udzielania ulg w spłacie należności uprawnieni są:

1)kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie oraz kierownicy jednostek budżetowych Gminy Borów - jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 1.000 zł.

2)Wójt Gminy Borów - jeżeli wartość należności przekracza kwotę 1.000 zł.

§ 7. 1. Udzielenie ulgi następuje:

1)z urzędu - w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela;

2)na wniosek dłużnika - w drodze pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem.

§ 8. Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Gminie składają Wójtowi Gminy Borów w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym ulgi zostały udzielone - sprawozdanie roczne o zakresie ulg udzielonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc uchwała nr XI/70/2003 Rady Gminy Borów z dnia 30 października 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów i kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Borów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Kosińska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/250/2010
Rady Gminy Borów
z dnia 14 maja 2010 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ………………………………………………………………………...……….
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, albo firma, siedziba i adres wnioskodawcy
w roku ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty należności cywilnoprawnych oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat otrzymałem/otrzymałam pomoc de minimis w wysokości: ……………………….. euro.
……………………….……………………………………...
Data i podpis wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/250/2010
Rady Gminy Borów
z dnia 14 maja 2010 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ………………………………………………………………………...…………
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, albo firma, siedziba i adres wnioskodawcy
w roku ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty należności cywilnoprawnych oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat nie otrzymałem/nie otrzymałam pomocy de minimis.
………………………..……………………………………...
Data i podpis wnioskodawcy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/250/2010
Rady Gminy Borów
z dnia 14 maja 2010 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ………………………………………………………………………..…………
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, albo firma, siedziba i adres wnioskodawcy
w roku ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty należności cywilnoprawnych oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat otrzymałem/otrzymałam pomoc de minimis w rolnictwie w wysokości: ……………………….. euro.
…………………….……………………………………...
Data i podpis wnioskodawcy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/250/2010
Rady Gminy Borów
z dnia 14 maja 2010 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ………………………………………………………………………..…………
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, albo firma, siedziba i adres wnioskodawcy
w roku ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty należności cywilnoprawnych oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat nie otrzymałem/nie otrzymałam pomocy de minimis w rolnictwie.
……………………….…………………………………...
Data i podpis wnioskodawcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »