reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/275/10 Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/119/96 z dnia 9 sierpnia 1996r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Łagiewniki


Na podstawie art. 3 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/119/96 z dnia 9 sierpnia 1996r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Łagiewniki, ("Statut Gminy Łagiewniki") wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale I - Postanowienia ogólne
1) w § 1 ust. 3 dodaje się lit. h w brzmieniu:
"h. Biurze- rozumie się przez to Biuro Rady"
2) w § 1 ust. 3 dodaje się lit. i w brzmieniu:
"i. Prowadzący obrady - rozumie się przez to Przewodniczącego Rady Gminy Łagiewniki lub Wiceprzewodniczącego, który prowadzi sesje pod nieobecność Przewodniczącego."
3) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy."
4) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Barwy Gminy oraz insygnie władzy określa Rada Gminy odrębną uchwałą".
2. W rozdziale II - Zakres działania i zadania Gminy
1) dodaje się § 81 w brzmieniu:
"81. 1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy przyznaje się tytuł : Honorowy Obywatel Gminy Łagiewniki, 2. Regulamin nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Łagiewniki określony jest w odrębnej uchwale Rady."
3. W rozdziale III - Władze Gminy
1) w §11 skreśla się ust. 2;
2) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3 Zawiadomienie o sesji i porządek obrad sesji publikuje się również w Biuletynie Informacji Publicznej";
3) w § 19 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Protokół jest jawny podany do wiadomości publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej oraz do wglądu w Biurze",
4) w § 19 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Wszelkie zastrzeżenia oraz poprawki do protokołu nie zatwierdzonego na sesji Rady Radni zgłaszają na piśmie do Przewodniczącego",
5) w § 20 lit. c przyjmuje brzmienie: ,, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki - w liczbie 5 członków komisji",
6) w § 20 lit. c przyjmuje brzmienie: "Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - w liczbie 5 członków komisji."
4. W rozdziale IIIa - Praca Rady Gminy
1) skreśla się § 391
2) w § 397 ust. 3 zwrot ''przewodniczący obradom" zastępuje się zwrotem "prowadzący obrady"',
3) w § 398 ust. 1 zwrot "prowadzącego" zastępuje się zwrotem "prowadzącego obrady",
4) w § 398 ust. 2 zwrot "prowadzący sesje " zastępuje się zwrotem "prowadzący obrady",
5) w § 3910 ust. 4 zwrot ''prowadzący" zastępuje się zwrotem "prowadzący obrady",
6) w § 3910 ust. 5 zwrot "prowadzącego" zastępuje się zwrotem "prowadzącego obrady",
7) w § 3910 ust. 5 wykreśla się słowo ''tylko ",
8) w § 3911 zwrot "prowadzący" zastępuje się zwrotem ''prowadzący obrady",
9) w §3914 ust. 1 zwrot "organów wykonawczych Rady" zastępuje się zwrotem "Przewodniczącego Rady ",
10) w § 3923 ust. 2 zwrot "prowadzący sesje " zastępuje się zwrotem "prowadzący obrady".
5. W rozdziale V - Radni
1) w § 49 skreśla się ust. 3 
2) w § 53 skreśla się ust. 5 
6. W rozdziale VI - Pracownicy samorządowi
1) w § 58 skreśla się zwrot "Sekretarza i".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki

Krystyna Marczak
UZASADNIENIE
Zmiana Statutu Gminy Łagiewniki motywowana jest koniecznością dostosowania go do obowiązującego stanu prawnego. Dodaje się ponadto zapis dotyczący nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Łagiewniki", co pozwoli na podjęcie stosownej uchwały i w późniejszym okresie umożliwi stosowanie tej formy wyróżnienia wg określonych przez Radę zasad. Zapis ten jest zgodny z art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która nadawanie tytułu honorowego obywatelstwa gminy pozostawia do wyłącznej właściwości Rady Gminy. Dotychczas Gmina Łagiewniki nie miała stosownego zapisu w statucie, który pozwalałby na nadawanie tego tytułu. Zmiany wprowadzone w § 18. zakładają nową formę kontaktu z radnymi, która usprawni pracę Urzędu i ułatwi organizację sesji Rady. Uchwała reguluje również kwestie techniczne dotyczące protokołu z posiedzeń Rady Gminy. Mając powyższe na uwadze uznaje się podjęcie uchwały za zasadne.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Wiśniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama