| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/XXXVII/203/10 Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznia Mała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy (pismo nr HK-070-6-02/GK/10 z dnia 13.04.2010 r.) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala co następuje:

§ 1.

1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznia Mała.

2. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wisznia Mała określają zadania gminy oraz obowiązki właścicieli dla zapewnienia czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie objętym uchwałą.

Rozdział 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. utrzymywanie porządku i czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości oraz pojemników na odpady, w które wyposażona jest nieruchomość;

2. prowadzenie wyłącznie selektywnej zbiórki odpadów i przekazywania ich do odbioru podmiotom uprawnionym;

3. pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu ogródków przydomowych, terenów zielonych, trawników, kwietników, klombów w obrębie posesji prywatnej oraz na terenie położonym wzdłuż posesji, służącym do użytku publicznego, w odległości do 1,5m od granicy nieruchomości;

4. sadzenia i utrzymywania drzew i krzewów w sposób niepowodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości; w tym usunięcia części drzew i krzewów zwężających ciągi komunikacyjne oraz zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu;

5. niezwłocznie po wystąpieniu opadów atmosferycznych uprzątanie: błota, śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, chodników części dróg itp. położonych wzdłuż nieruchomości, służących do użytku publicznego, w odległości do 1,5m od granicy nieruchomości (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów) oraz posypanie piaskiem chodnika, który następnie należy uprzątnąć;

6. usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;

7. usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych.

§ 3.

Do innych obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

1. oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości;

2. utrzymywanie nieruchomości i pasa terenu o szerokości 1,5m, służącego do użytku publicznego, bezpośrednio przylegającego do nieruchomości w stanie wolnym od zachwaszczenia;

3. usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków niezwłocznie po zakończeniu w/w prac;

4. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki nie powodują trwałego zanieczyszczenia wód i ziemi w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

5. prowadzenie drobnych naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, nie dochodzi do zanieczyszczenia gleby i wód olejami, paliwem i płynami eksploatacyjnymi, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie;

6. umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych.

§ 4.

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierającego substancji niebezpiecznych oraz odpadów zielonych w sposób nienaruszający innych przepisów;

2. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,;

3. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

4. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;

5. umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

6. Wykonywania nasadzeń drzew i krzewów oraz umieszczania kamieni i innych obiektów, które mogłyby powodować utrudnienia w ruchu w obrębie dróg i innych terenów służących komunikacji publicznej bez zgody właściciela lub zarządcy terenu;

Rozdział 2.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 5.

Obowiązki w zakresie podpisania umów:

1. właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;

2. właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej;

3. dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat.

§ 6.

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;

a) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, z częstotliwością zależną od ilości wytworzonych odpadów, ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

b) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety niezwłocznie po zakończeniu imprezy,

2. ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

a) termin usuwania odpadów z terenów użytku publicznego z częstotliwością zależną od ilości nagromadzonych odpadów lecz nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

b) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania się odpadów na ziemię.

§ 7.

Inne obowiązki właścicieli w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1. właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

2. odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe muszą być wystawione, w terminie wcześniej uzgodnionym z podmiotem uprawnionym, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na wyznaczone do tego celu przez zarządcę miejsce w zabudowie wielorodzinnej;

3. odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.

4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i zużyte akumulatory muszą być zbierane w sposób selektywny, nie dopuszczając do zmieszania ich z innymi odpadami a następnie muszą zostać przekazane przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie zbierania tych grup odpadów, sprzedawcy wprowadzającemu sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory do obrotu lub umieszczone w specjalnych pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do zbierania tych grup odpadów.

§ 8.

Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu;

2. miejscem usuwania nieczystości ciekłych jest oczyszczalnia ścieków w Strzeszowie lub inna oczyszczalnia ścieków gotowa przyjąć nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych opróżnianych przez podmiot uprawniony;

3. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;

4. częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

5. w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w terminie dwóch tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH

§ 9.

1. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach; dopuszcza się możliwość zastosowania selektywnej zbiórki odpadów z użyciem worków.

2. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości mogą stanowić jego własność lub podmiotu uprawnionego.

§ 10.

Ustala się liczbę i wielkość niezbędnych pojemników:

1. dla gospodarstw domowych wynosi ona minimum 1 pojemnik 110 dm3/nieruchomość;

2. w szkołach, przedszkolach wynosi ona minimum 1 pojemnik 110 dm3/na obiekt;

3. w lokalach handlowych i usługowych co najmniej 1 pojemnik 110 dm3/na lokal;

4. w lokalach gastronomicznych co najmniej 1 pojemnik 110 dm3 na 10 miejsc konsumpcyjnych, jednak co najmniej 1 pojemnik 110 dm3 na lokal;

5. w zakładach rzemieślniczych i produkcyjnych co najmniej jeden pojemnik 110 dm3 na 20 pracowników w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych i biurowych.

§ 11.

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1. zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;

2. zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3. do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:

- opakowania z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

- kalkę techniczną,

- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;

4. do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

- ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

- lustra,

- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,

- szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),

- szyby samochodowe;

5. do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,

- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,

- opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych;

6. zabrania się porzucania innych odpadów komunalnych pod pojemnikami służącymi do segregacji.

Rozdział 4.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 12.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Właściciele zwierząt ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 13.

Ustala się następujące obowiązki w stosunku do właścicieli wszystkich zwierząt domowych:

1. stały i skuteczny dozór;

2. niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

3. niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk;

4. nakazuje się trzymanie psa na smyczy w miejscach publicznych;

5. zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

6. natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach zabaw, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, torbach, mogą być deponowane w komunalnych pojemnikach na odpady;

7. niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

Rozdział 5.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 14.

1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe:

a) zapewnia gromadzenie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;

b) nie dopuszcza do zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz środowiska;

2. Zabrania się deponowania obornika w formie pryzmy przy granicy nieruchomości;

3. Właściciel zwierząt gospodarskich w trakcie ich przepędzania lub przewozu przez tereny publiczne odpowiada za utrzymanie czystości oraz ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.

Rozdział 6.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 15.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości.

§ 16.

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji poda do publicznej wiadomości Rada Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

§ 17.

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 18.

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr IV/XLI/251/05 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznia Mała

§ 20.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznia Mała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wyrwas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »