| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.JK8.0911-23/10 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 25 czerwca 2010r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Nr XLIII/208/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, do-radców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach sto-sunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze go-dzin

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 3 uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Nr XLIII/208/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, z powodu istotnego naruszenia art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 3 w związku art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela.

Uzasadnienie

Na sesji dnia 28 maja 2010 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), zwanej dalej Kartą Nauczyciela, Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki podjęła uchwałę Nr XLIII/208/10 w sprawie uchwalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 7 czerwca 2010 r.

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada zrealizowała upoważnienie zawarte w art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:

- zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

- zasady udzielania i rozmiar obniżek, dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3,

- tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

W trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że § 3 przedmiotowej uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 3 w związku art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela.

W § 3 uchwały Rada wskazała, że " Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach mogą realizować godziny ponadwymiarowe, jeżeli ze szkolnego planu nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin niż określona w § 2 ust. 1 ".

Zdaniem organu nadzoru regulacja § 3 przedmiotowej uchwały nie znajduje uzasadnienia w normie kompetencyjnej upoważniającej Radę do podjęcia przedmiotowej uchwały. Zakres jaki podlega doprecyzowaniu przez organ prowadzący szkołę został ściśle określony w art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, który stanowił podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały. Tymczasem regulacja § 3 przedmiotowej uchwały dotyczy nie zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, ale stanowi odnośnie sytuacji, w których nauczyciele, którym powierzono funkcje kierownicze będą mogli realizować godziny ponadwymiarowe. Norma kompetencyjna do podjęcia przedmiotowej uchwały, zdaniem organu nadzoru, nie daje Radzie upoważnienia do stanowienia o tym, w jakich sytuacjach nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze może realizować godziny ponadwymiarowe a w jakich nie. Taka kompetencja dla Rady nie wynika również z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, upoważniającego Radę do określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Co więcej, kwestie dotyczące pracy w godzinach ponadwymiarowych nauczycieli korzystających z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zostały uregulowane w art. 42a ust. 3 Karty Nauczyciela. Ustawodawca wprowadzając wyjątek od zakazu pracy w godzinach nadliczbowych ww. grupy nauczycieli, dopuścił taką możliwość w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, tj. dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

W ocenie organu nadzoru powyższe powoduje zatem, że Rada nie była władna stanowić w tym zakresie, co też uzasadnia stwierdzenie nieważności § 3 przedmiotowej uchwały.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 163 poz. 1270 z późn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »