| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/207/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, zatwierdzonego uchwałą nr XXX/200/01 z dnia 30 kwietnia 2001r. uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1) Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki przyjętego uchwałą Uchwała Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr29 z 2006r.).
2) Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki są korekty zapisów w ustaleniach uchwały ww. planu.
3) Zmianą objęty jest obszar Gminy Kamieniec Ząbkowicki w zakresie odpowiadającym obszarowi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, o którym mowa w ust.1
4) Wprowadzone zmiany w uchwale nie powodują zmian na rysunkach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, o którym mowa w ust. 1.
5) Załącznikami do uchwały są:
1) załącznik nr 1- część graficzna - mapa z oznaczoną granicą obszaru objętego zmianą
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu,
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4) Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń zmiany planu.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 2.
1) Do uchwały Rady Gminy, o której mowa w §1 ust. 1, wprowadza się następujące zmiany:
1) §5 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
" "5) funkcji dopuszczalnej - należy przez to rozumieć określone w ustaleniach szczegółowych uzupełniające funkcje terenu, których parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu należy kształtować zgodnie z ustaleniami uchwały określonymi dla przeznaczenia podstawowego, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w §68 ust. 1pkt b.; "
2) w §6 ust.7 treść ustaleń otrzymuje brzmienie:
" "7. Na części obiektów znajdujących się na terenach MN2 i określonych w §109 ust.1, pkt1 obowiązują wymagania określone w §109 ust.2", "
3) w § 7, 8, 9, 14, 19, 24, 29, 56, 64 i 65 ust.2 treść ustalenia pkt2 otrzymuje brzmienie:
" "2) Na terenach położonych w obrębie proponowanych granic obszaru zorganizowanej działalności inwestycyjnej przed wprowadzeniem zabudowy zaleca się wykonanie: "
a) projektu budowlanego zagospodarowania terenu dróg i sieci infrastruktury technicznej, na bazie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej i w oparciu o warunki techniczne określone przez gestorów sieci,
b) projektu podziału obejmującego cały obszar i spójnego z koncepcją urbanistyczno - architektoniczną",
4) w §7 ust.6 treść ustalenia:"Obowiązują wymagania określone w rozdz. VII" oznacza się jako "pkt.4",
5) w §10 ust.3 treść ustalenia pkt1 otrzymuje brzmienie:
" "1) Linia zabudowy - Istniejąca do zachowania, z dopuszczeniem zmian wynikających z ustaleń ust.2 pkt1.", "
6) w §12 ust.6 treść ustalenia otrzymuje brzmienie:
" "6. Obowiązują wymagania określone w §108 ust.3.", "
7) w §16 ust.10 treść ustalenia otrzymuje brzmienie:
" "10. Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, za wyjątkiem dozwolonego w ustaleniach ogólnych zawartych w §122 ust.7.", "
8) w §22 ust.9 treść ustalenia otrzymuje brzmienie:
" "9. Wynikają z ustaleń ust.6 oraz w zakresie ochrony przeciwpowodziowej z §118.", "
9) w §27:
a) w ust.8 treść ustalenia pkt1 otrzymuje brzmienie:
" "1) Dopuszcza się lokalizację stacji paliw do dystrybucji gazu płynnego. Na terenach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych lokalizacja wymaga uzyskania uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.", "
b) treść ustalenia ust.10 otrzymuje brzmienie:
" "10. Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, za wyjątkiem dozwolonego w ustaleniach ogólnych zawartych w §122 ust.7.", "
11) w §36 ust.8 treść ustalenia pkt2 otrzymuje brzmienie:
" "2) Na terenach przez które przebiega linia 110kV Obowiązują wymagania określone w §132 ust.4.", "
12) w §47 treść ustalenia dla ust. 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie :
" "Obowiązują wymagania określone w rozdz. X w §121, §123, §124 pkt2 oraz w §125 pkt1.", "
13) w §51:
- 1) w ust.1 treść ustalenia lit.a otrzymuje brzmienie:
" "a) zabudowa zagrodowa: -na terenach R2, -na terenach R1 wyłącznie na gruntach kl.V i kl.VI",
- 2) w ust.3 treść ustalenia pkt1 otrzymuje brzmienie :
" "1) Linia zabudowy - nieprzekraczalna - 8,0m od linii rozgraniczającej terenu", "
"
14) w §56 ust.7 treść ustalenia pkt1 otrzymuje brzmienie :
" "1) Podziały i scalenia działek należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi i z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. 2,3 i 4.", "
15) w § 62:
- a) treść ustalenia ust.1 otrzymuje brzmienie:
" "1. U2.2. - tereny zabudowy usługowej - istniejące usługi publiczne. Funkcje dopuszczalne: a) mieszkalnictwo, b) usługi komercyjne, z wyłączeniem terenu U2.2 w Starczowie.", "
- b) uchyla się ust.7,
- c) treść ustalenia ust.10 otrzymuje brzmienie:
" 10. Obowiązują wymagania określone w rozdz. X.", "
16) w §64 ust. 1 treść ustalenia lit. d otrzymuje brzmienie:
" "d) na terenie U4.6 we wsi Suszka lądowisko dla śmigłowców na warunkach określonych w ust.8 pkt.2.", "
17) w §66:
- a) treść ustalenia ust.1 otrzymuje brzmienie:
" "1. US1.2/US.1.3/US1.4 - tereny sportu i rekreacji. Funkcje dopuszczalne: a) usługi komercyjne związane z obsługą sportu i rekreacji, b) zieleń urządzona.", "
- b) ust.6 treść ustalenia pkt4 otrzymuje brzmienie:
" "4) Ustalenia określone w rozdz. VII są nadrzędne w stosunku do ustaleń ust.3 pkt3, 4, 5 i 6.", "
- c) treść ustalenia ust. 7 otrzymuje brzmienie:
" "7. Obowiązują wymagania określone w rozdz. VIII §112 ust.1 pkt3 oraz ust.2,3 i 5.", "
18) w §68 ust. 6 oznacza się jako pkt 4 treść ustalenia o brzmieniu:
" "4) Ustalenia określone w rozdz. VII są nadrzędne w stosunku do ustaleń ust.3 pkt5,6,7 i 8.", "
19) w §69 treść ustalenia ust.6 otrzymuje brzmienie:
" "6. Obowiązują wymagania określone w rozdz. VII w §108 ust.3.", "
20) w §71 treść ustalenia ust.4 otrzymuje brzmienie:
" "4. Obowiązują wymagania określone w rozdz. VIII w §112 ust.1 pkt10 i ust.3", "
21) w §75 treść ustalenia ust.6 otrzymuje brzmienie:
" "6. Obowiązują wymagania określone w rozdz. VII w §108 ust.3.", "
22) w §78 treść ustalenia ust.6 otrzymuje brzmienie:
" "6. Obowiązują wymagania określone w rozdz. VIII w §112 ust.1 pkt3 i 8 oraz ust.3.", "
23) w §79:
- a) treść ustalenia ust1 otrzymuje brzmienie:
" "1. R1 / R2 / R3 - teren y rolnicze. Funkcje dopuszczalne na terenach R1 i R2: a) lasy i zalesienia oraz zadrzewienia, b) wody powierzchniowe, c) drogi wewnętrzne, d) infrastruktura techniczna, e) zagospodarowanie turystyczno - wypoczynkowe, wyłącznie urządzenia i obiekty terenowe, z wykluczeniem budynków, w zakresie dopuszczonym przepisami dotyczącymi ochrony gruntów rolnych, przy uwzględnieniu ustaleń szczególnych określonych ust.9 pkt2 lit. b).", "
- b) w ust.3 treść ustalenia pkt1 otrzymuje brzmienie:
" "1) Linia zabudowy - zgodnie z zasadami określonymi w § 69 ust. 3 pkt1.", "
- c) w ust.6 treść ustalenia pkt2 otrzymuje brzmienie:
" "2) Obowiązują wymagania określone w rozdz. VII §108 ust. 3", "
25) w §81 treść ustalenia ust.4 otrzymuje brzmienie:
" "4. Obowiązują wymagania określone w rozdz. VIII w §111 i §109 ust.1 pkt3 i ust.2.", "
26) w §82 ust.5 treść ustalenia pkt2 otrzymuje brzmienie:
" "2) Lokalizacja urządzeń infrastruktury oraz budowli sportu i rekreacji pod warunkiem spełnienia wymagań przepisów odrębnych.", "
27) w §83 treść ustalenia ust.4 otrzymuje brzmienie:
" "4. Obowiązują wymagania określone w rozdz. VII, w §108 ust.3." "
28) w §87 ust.2 otrzymuje brzmienie:
" "2. Dopuszcza się wymianę lub likwidację istniejącej zabudowy. Zabudowa podlegająca wymienianie, oznaczona na rysunku planu jako budynki proponowane do zachowania i adaptacji, może być odtwarzana w pierwotnych gabarytach i formie, przy spełnieniu ustaleń §105 ust.5 i §106 ust.5.", "
29) w §88:
a) ust.4 otrzymuje brzmienie:
" "4. Na terenach MN, MW, MR, MU, U, RU, KS, P i infrastruktury technicznej dopuszcza się:
- 1) nadbudowę budynków, o dachach płaskich, dachami stromymi o symetrycznym układzie połaci i kalenicy oraz o spadku połaci od 350 do 500, niezależnie od wysokości budynku przed i po nadbudowie dachu,
- 2) lokalizację zabudowy na granicy sąsiedniej działki budowlanej i w odległości od 1,5 do 3,0m od tej granicy, za zgodą właściciela sąsiedniej działki oraz przy zachowaniu wymogów przepisów odrębnych,
- 3) budowę budynków gospodarczych, w tym garaży, o powierzchni zabudowy do 50m2 i o maksymalnej wysokości kalenicy 3,0m, o dachach płaskich i symetrycznym układzie połaci, z uwzględnieniem, w strefach ochrony konserwatorskiej, wymogów określonych w rozdziale VII.",
"
b) ust.5 otrzymuje brzmienie:
" "5. Dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków na działkach, na których określone w Rozdziałach II i III wskaźniki zabudowy i intensywności zostały przekroczone, maksymalnie o 20% istniejącej powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych na działce, przy zachowaniu pozostałych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem, w strefach ochrony konserwatorskiej, wymogów określonych w rozdziale VII.", "
30) w §90 ust.4 otrzymuje brzmienie:
" "4. Do czasu przyjęcia gminnego systemu informacji przy lokalizacji elementów informacji, plansz reklamowych, obiektów małej architektury na obszarach przestrzeni publicznej należy stosować zasady określone w ust.2 oraz w §91 "
31) w §92:
- a) ust.2 pkt2 otrzymuje brzmienie:
" "2) dopuszcza się podwyższenie wysokości ogrodzenia w stosunku do ustalonej w ust.3 ze względu na wymogi konserwatorskie,", "
- b) ust.4 otrzymuje brzmienie:
" "4. Ustalenia ust.1, 2 i 3 nie dotyczą ogrodzeń regulowanych przepisami odrębnymi.", "
32) w §97 ust.2 otrzymuje brzmienie:
" "2. Na wyznaczonych na rysunku planu obszarach zieleni wewnętrznej wyłączona jest lokalizacja obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów małej architektury, gminnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów służących bezpieczeństwu użytkowania terenu, ochronie zdrowia ludzi i środowiska. Dopuszczalne odstępstwa od ww. zakazu określa ust.4 i ustalenia zawarte §65 ust.8 pkt2.", "
33) w §98 ust.4 otrzymuje brzmienie:
" "4. Dla obiektów komunikacji i parkingów ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych zgodnie z ustaleniami §130 ust.1 pkt1.", "
34) §115 otrzymuje brzmienie:
" "§115. Na terenach użytków rolnych położonych w granicach stref ochrony pośredniej ujęć wody pitnej oraz w granicach zbiornika wód podziemnych należy prowadzić produkcję rolną zgodnie z zasadami określonymi w § 98 ust. 2." "
35) w §120 w ust.4 w kolumnie 1 tabeli wiersz 25 otrzymuje brzmienie:
" "KD D, KD D3 - istniejąca", "
36) w §122 ust.6 otrzymuje brzmienie:
" "6. Lokalizacja obiektów budowlanych w pasie o szerokości 75,0m, wzdłuż wyznaczonych na rysunkach planu obejść drogi wojewódzkiej nr 382 oraz rezerw terenowych dla korekty drogi nr 382 i obejścia drogi nr 395, wymaga uzgodnienia z zarządcą dróg wojewódzkich. Pas ten wyznacza się licząc po 37,5m od osi określonego na rysunkach planu terenu drogi. Ustalenia dla sieci infrastruktury technicznej zawarto w §133 ust. 4 i 5.", "
37) w §129 ust.4 otrzymuje brzmienie:
" "4. Na rysunkach planu określono lokalizację oczyszczalni w Kamieńcu Ząbkowickim i w Chałupkach oraz wskazano rejony lokalizacji oczyszczalni we wsiach Doboszowice, Pomianów, Mrokocin, Topola, Sosnowa i Ożary. Dopuszcza się lokalizację w innych rejonach w oparciu o ustalenia ust. 5.". "
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 3. Uchwala niniejsza wraz z treścią uchwały nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki stanowi jednolicie obowiązujący przepis prawa miejscowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIII/207/10
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik1.jpg

2010 02 zał graf do uchwały korekta granicy
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/207/10
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 maja 2010 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 14 października do 12 listopada 2010r projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w terminie do 26 listopada uwagi nie wpłynęły.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIII/207/10
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 maja 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, po stronie gminy nie wystąpią zobowiązania związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, i komunikacji, które należą do zadań własnych gminy.
UZASADNIENIE
Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki przedstawia projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Kamieniec Ząbkowicki, łącznie z załącznikami wymaganymi art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu oraz rozstrzygnięciem o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. Zmiana planu została opracowana zgodnie z procedurą zawartą w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), z udziałem czynności, jak niżej: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki w dniu 05 marca 2008r., podjęła uchwałę Nr XVI/72/08, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W dniu 26 lutego 2010 roku uchwałą nr XL/196/10 Rada Gminy zmieniła załącznik graficzny do uchwały nr XVI/72/08 podjętej w dniu 05 marca 2008r. W dniu 19 sierpnia 2008r. ukazało się ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu, z określonym terminem składania wniosków do planu. Pismem BGP/7322/01/XVI/72/2008 z 24 czerwca 2008r. zawiadomiono instytucje i organy, właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany planu, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu - w zawiadomieniu ustalono termin składania wniosków do planu: 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Projekt zmiany planu po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 października do 12 listopada 2009r. W dniu 06 listopada 2009r. zorganizowana została dyskusja publiczna nad projektem zmiany planu. Z dyskusji publicznej sporządzony został protokół. Zmiana planu obejmuje korektę niespójnych zapisów w uchwale Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Korekta zapisów uchwały ma na celu usunięcie błędów literowych i skorygowanie błędnych oznaczeń oraz uzupełnienie nieprecyzyjnych zapisów uchwały w sposób zapewniający ich jednoznaczne odczytanie i doprowadzenie do oczywistej zgodności ustaleń tekstowych z ustaleniami rysunku planu. Wprowadzone zmiany w uchwale posiadają charakter porządkowy i nie powodują zmian na rysunkach mpzp. Korekta zapisów uchwały odnosi się do ustaleń obejmujących tereny położone w granicach administracyjnych gminy. W związku z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), informuję: • wprowadzone zmiany posiadają charakter porządkowy i nie powodują: zmian przeznaczenia i zagospodarowania terenów ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki przyjętego uchwałą Uchwała Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr29 z 2006r.), nie powodują zmian na rysunkach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki przyjętego uchwałą Uchwała Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr29 z 2006r.) oraz żadnych zmian mogących mieć wpływ na zmianę kwalifikacji terenów w zakresie identyfikacji i oceny prognozowanego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego zawartych w prognozie wykonanej dla planu będącego przedmiotem omawianych zmian. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwala plan miejscowy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej ustalonych w planie oraz o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu. W związku z powyższym przedkładam: 1. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 2. Zał. nr 1 - część graficzna - mapa z oznaczoną granicą obszaru objętego zmianą. 3. Zał. nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 4. Zał. nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »