| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DC.0911-37/10 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 6 lipca 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności § 4; § 5 i § 6 zd. 2 uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Nr LXI/420/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

stwierdzam nieważność

§ 4; § 5 i § 6 zd. 2 uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Nr LXI/420/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin z powodu istotnego naruszenia art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Uzasadnienie

Rada Miejska w Nowogrodźcu na sesji w dniu 31 maja 2010 r. podjęła m.in. uchwałę Nr LXI/420/10 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Badana uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 9 czerwca 2010 r.

Organ stanowiący Gminy Nowogrodziec, mocą niniejszej uchwały określił zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasady zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; ustalił tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz ustalił tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

W podstawie prawnej uchwały, Rada powołała się na przepis art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela. Stosownie do powołanego przepisu ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:

- zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

- zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;

- tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

I.

W § 4 niniejszej uchwały Rada postanowiła, że: Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach mogą realizować godziny ponadwymiarowe, jeżeli ze szkolnego planu nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin niż określona w § 2, jednak w ilości nie większej niż połowa tego wymiaru.

W ocenie Organu Nadzoru powyższa regulacja wykracza poza zakres normy kompetencyjnej upoważniającej Radę do podjęcia przedmiotowej uchwały. Materię, jaka podlega doprecyzowaniu przez organ prowadzący szkołę ściśle określa w art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela. Tymczasem zapis § 4 przedmiotowej uchwały dotyczy nie zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, ale reguluje kwestię godzin ponadwymiarowych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze. Norma kompetencyjna bowiem nie daje Radzie upoważnienia do stanowienia o tym, w jakich sytuacjach nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze może realizować godziny ponadwymiarowe a w jakich nie. Taka kompetencja dla Rady nie wynika również z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, upoważniającego Radę do określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Ponadto, warto wskazać, iż kwestie dotyczące pracy w godzinach ponadwymiarowych nauczycieli korzystających z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zostały uregulowane w art. 42a ust. 3 Karty Nauczyciela. Ustawodawca wprowadzając wyjątek od zakazu pracy w godzinach nadliczbowych ww. grupy nauczycieli, dopuścił taką możliwość w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, tj. dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

Zdaniem Organu Nadzoru zapis § 4 przedmiotowej uchwały został podjęty z przekroczeniem kompetencji przysługujących Radzie Miejskiej.

II.

Następnie, mocą § 5 uchwały, Rada postanowiła: Burmistrz Nowogrodźca może zwolnić nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w § 2, w całości lub w części w sytuacji, gdy: 1) warunki funkcjonowania szkoły powodują zwiększenie zadań w danym roku szkolnym; 2) w trakcie roku szkolnego nastąpi zgon ucznia z którym prowadzone były indywidualne zajęcia dydaktyczne; 3) w trakcie roku szkolnego wystąpi nieobecność ucznia, z którym prowadzone były indywidualne zajęcia dydaktyczne jeżeli okres nieobecności tego ucznia przekracza 3 miesiące.

Treść zakwestionowanego § 5 uchwały narusza w sposób istotny art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela. Rada zobowiązana jest określić zasady, na jakich m.in. dyrektorowi szkoły, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy zostanie obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć i jaki będzie rozmiar tych obniżek. Kompetencją organu prowadzącego szkołę jest także ewentualne przyznanie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć. Powyższe oznacza, że to Rada decyduje o tym, czy osobom wskazanym w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela obniży tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć czy też w ogóle zwolni je od obowiązku prowadzenia zajęć. Natomiast w art. 42 ust. 6 w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela brak jest upoważnia dla Rady do przekazania innemu podmiotowi, w tym przypadku Burmistrzowi Nowogrodźca kompetencji do decydowania o tym, czy w określonych okolicznościach nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze będzie zwolniony od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin czy też nie. Zdaniem Organu Nadzoru zasadne jest stwierdzenie nieważności przytoczonego zapisu uchwały z uwagi na istotne naruszenie art. 42 ust. 6 w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela.

III.

W § 6 uchwały ustalono: W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów godzin zajęć w ramach jednego etatu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Rada Miejska w Nowogrodźcu w § 6 zd. 2 uchwały ustaliła, jakie godziny zajęć w ramach jednego etatu będą stanowiły godziny ponadwymiarowe, do czego nie posiada umocowania ustawowego. Niniejszy zapis uchwały narusza również ustawową definicję godziny ponadwymiarowej określoną w art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela, zgodnie z którą, przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Wskazanie, które godziny zostaną zaliczone do godzin ponadwymiarowych należy uznać, jako uchwalone bez podstawy prawnej. Rada w ramach przyznanego upoważnienia, w odniesieniu do nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin winna jedynie określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

Zdaniem Organu Nadzoru zakwestionowany fragment § 6 uchwały nie znajduje uzasadnienia w normie kompetencyjnej upoważniającej Radę do jej podjęcia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski

Rafał Jurkowlaniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »