| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Strzelińskiego

z dnia 21 stycznia 2010r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok


Na podstawie art.38 b ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze późniejszymi zmianami), przedkładam Radzie Powiatu Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009. Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Zgodnie z zapisem ustawowym Starosta sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży. W celu realizacji tego zwierzchnictwa oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli utworzona została Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, która rozpoczęła swoją działalność od stycznia 2002 roku - na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym. Komisja w 2009 roku pracowała w następującym składzie:
1. Jerzy Krochmalny - Starosta Powiatu jako Przewodniczący Komisji (do 3.07.2009 r. ówczesny Starosta - Artur Gulczyński).
2. Jadwiga Szmigielska; delegowana przez Radę Powiatu Strzelińskiego Uchwałą Nr XXIV/156/1/08 z dnia 26.06.2008 r.
3. Józef Teneta; delegowany przez Radę Powiatu Strzelińskiego Uchwałą Nr XXIV/156/1/08 z dnia 26.06.2008 r.
4. nadkom. Tomasz Morawiecki - Komendant Powiatowy Policji w Strzelinie; delegowany z ramienia KPP w Strzelinie 13.05.2009 r. (w miejsce mł. insp. Andrzeja Łaby z powodu przejścia na emeryturę).
5. podinsp. Tomasz Bochenek - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Strzelinie; delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Strzelinie 2.11.2009 r. (w miejsce podinsp. Wojciecha Skibińskiego w związku z oddelegowaniem do pełnienia służby w KPP w Oławie).
6. Wojciech Bochnak - Wójt Gminy Kondratowice; powołany Zarządzeniem Starosty Strzelińskiego Nr 44/2008 - 15.09.2008 r.
7. Henryk Ożarowski - Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów; powołany Zarządzeniem Starosty Strzelińskiego Nr 44/2008 - 15.09.2008 r.
8. Elżbieta Uchacz-Nyczka - Specjalista Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Strzelin; powołana Zarządzeniem Starosty Strzelińskiego Nr 44/2008 - 15.09.2008r.
9. Wiesław Karpierz - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie; powołany Zarządzeniem Starosty Strzelińskiego Nr 44/2008 - 15.09.2008 r.
10. Ryszard Walkiewicz - Prokurator Rejonowy w Strzelinie; delegowany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu 27.06.2008 r.
Zgodnie z art. 38 a ust. 2 w/w ustawy do zadań Komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Komisja odbyła 9 zaplanowanych posiedzeń, zgodnie z przyjętym planem pracy na 2009 rok. W trakcie spotkań dokonywano m.in. bieżącej oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu strzelińskiego, oraz zapoznano się ze sprawozdaniami dotyczącymi bezpieczeństwa, które składane były przez Komendanta Powiatowego Policji w Strzelinie, Szefa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Strzelinie oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie. W styczniu 2009 r. został przesłany przez Komendę Powiatową Policji w Strzelinie projekt powiatowego programu bezpieczeństwa, który opracowała nadkom. Elżbieta Uchacz-Nyczka. Dnia 26 lutego 2009 r. Rada Powiatu Strzelińskiego Uchwałą Nr XXXIII/206/09 uchwaliła powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pn. "Bezpieczeństwo - to wspólna sprawa". Program został również zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dnia 2 marca 2009 r., zaplanowany do realizacji w latach 1.04.2009 - 1.12.2012. Pani E. Uchacz-Nyczka przedstawiła szczegółowo program, powiedziała, że jest on nagłośniany m.in. w gminach na spotkaniach rad sołeckich.
Zasadnicze obszary zadań to:
- zapobieganie czynnikom mającym wpływ na powstawanie zjawisk patologicznych, szczególnie społecznie uciążliwych,
- zwiększanie bezpieczeństwa drogowego,
- zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich,
- przeciwdziałanie przestępczości i wykroczeniom.
Wydarzenia związane z w/w programem:
30.03.2009 Powiatowa Konferencja "Przemoc domowa - zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa rodziny" w ramach realizacji przedsięwzięć wynikających z rządowego programu pn. "Razem Bezpieczniej" oraz powiatowego programu pn. "Bezpieczeństwo - To Wspólna Sprawa",
- 3.04.2009 objęcie patronatem Starosty Strzelińskiego Powiatowego Przeglądu Piosenki o Zdrowiu. Przedsięwzięcie to wpisuje się w w/w program; ufundowano nagrody,
- 11.05.2009 darowizna od Starosty Powiatu Strzelińskiego dla KPP w Strzelinie materiałów medycznych przeznaczonych do wykorzystania na cel związany z bezpieczeństwem publicznym (łączna wartość 5,998.60 zł),
- 3.06.2009 ufundowanie nagród na turniej wiedzy o Policji i prewencji kryminalnej pn. "Vademecum prewencyjne",
- czerwiec 2009, spotkania w gminach: Borów, Przeworno, Wiązów nt. przestrzegania przepisów prawa budowlanego, przepisów ppoż. w zakładach pracy i innych instytucjach użyteczności publicznej oraz zagadnień prewencji przestrzennej ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców, zalecane i stosowane w budownictwie oraz przy projektowaniu terenów zielonych,
- 21.07.2009 z okazji Święta Policji zostały wręczone nagrody II edycji konkursu na najaktywniejszą gminę. Zwyciężyła Gmina Wiązów, która otrzymała pamiątkową Statuetkę Przechodnią Starosty Powiatowego w Strzelinie dla gminy aktywnie uczestniczącej w realizacji powiatowego programu bezpieczeństwa pn. " Bezpieczeństwo - To Wspólna Sprawa", przyczyniającej się do podnoszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców". Wyróżnienie przyznano gminie Strzelin.
- wrzesień 2009, regulamin konkursu III edycji na aktywną gminę, który trwać będzie od 15.09.2009-.2.07.2010,
- 5.10.2009 przekazanie informacji Komendanta PPSP w Strzelinie o stanie bezpieczeństwa powiatu Strzelińskiego za okres 1.01.2009-30.09.2009: a) Bezpieczne wakacje; KPPSP wspólnie z przedstawicielami Policji i Sanepid-u uczestniczyła w spotkaniach w wybranych placówkach oświatowych. b) Bezpieczne ferie.
- 7.12.2009 turniej prewencyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pn. "Z Prewencją Na Ty" (ufundowano nagrody).
W kwietniu miało miejsce spotkanie z wójtami i burmistrzami, a także z kierownikami rewirów dzielnicowych KPP w Strzelinie oraz kuratorami zawodowymi. Omawiane były m.in. problemy dotyczące przemocy w rodzinie. Największą skalę tego zjawiska odnotowuje się na terenach wiejskich - poinformowała Pani Elżbieta Uchacz-Nyczka. Problem jest bardzo ważny i trzeba szukać rozwiązań systemowych. W tej sprawie w imieniu Komisji został wystosowany list intencyjny do Posła na Sejm RP - Pana Norberta Raby, Posła na Sejm RP - Członka Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - Pani Ewy Wolak oraz do Posła na Sejm - Członka Komisji Ustawodawczej, Członka Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - Pana Sławomira Piechoty z prośbą o doprowadzenie do nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. Podczas posiedzenia Komisji w miesiącu maju spotkali się dyrektorzy szkół. Omawiane były zagrożenia i przestępczość wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu strzelińskiego. Wśród zagrożeń wymieniono: wymuszenia rozbójnicze, bójki, pobicia i groźby karalne. W szkołach występują różne formy agresji, m.in. psychiczna (wyzwiska, poniżanie, ośmieszanie) i fizyczna (pobicia, bójki, szarpanie, popychanie). Bardzo pozytywnie oceniony został monitoring w szkołach, który dyscyplinuje zachowania uczniów. Pani Elżbieta Uchacz-Nyczka poinformowała, że współpraca pomiędzy Policją, a szkołami jest dobra. Przedstawiła również programy profilaktyczne, które są realizowane w szkołach. Na terenie powiatu jest również realizowany specjalny program skierowany do przedszkolaków. W czerwcu na posiedzeniu Komisji spotkali się przedstawiciele gminnych komisji zajmujący się problemem alkoholizmu, którzy przedstawili skład swoich komisji. Pracują na podstawie corocznie ustalanych planów. Skala tego problemu jest duża i istnieje w każdej gminie, lecz wielu ludzi zgłasza się dobrowolnie na leczenie do Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie. Poddawani są tam terapii oraz biorą udział w spotkaniach z terapeutami (mityngach AA). Gminne komisje są zadowolone ze współpracy z Policją i dzielnicowymi. W ramach zapobiegania problemowi alkoholizmu są organizowane spotkania z terapeutami, w których uczestniczą uczniowie, rodzice, nauczyciele - jest to zadanie profilaktyczne. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W niektórych gminach organizowane są wyjazdy wakacyjne dla dzieci, które nie tylko odpoczywają lecz równocześnie mają zajęcia z psychologiem, terapeutą. Tematem posiedzenia Komisji we wrześniu była ocena tzw. bezpieczeństwa zdrowotnego i analiza dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu. W spotkaniu wziął udział Pan Antoni Żymła, przedstawiciel NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. , który przedstawił zakres działania SCM oraz wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin. W gminie Borów działają dwa ośrodki zdrowia oraz znajdują się dwa punkty apteczne - w Borowie i Borku Strzelińskim. Na terenie miasta i gminy Wiązów działają trzy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz jedna apteka. W gminie Strzelin działa jeden publiczny i dziesięć niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. W szkołach funkcjonują gabinety pielęgniarskie, które prowadzą profilaktykę zdrowotną i nadzorują szczepienia dzieci. Godziny pracy pielęgniarki są uzależnione od ilości uczniów. W październiku na posiedzenie Komisji zaproszeni zostali gminni komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych, ponieważ tematem było bezpieczeństwo pożarowe. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie złożyła sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa Powiatu Strzelińskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2009 roku. Pan Krzysztof Dobrowolski - z-ca Komendanta PPSP poinformował, że w powiecie strzelińskim funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej oparte jest głównie na Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KPPSP oraz 16 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Nastąpił wzrost interwencji w 2009 roku z powodu nawałnicy deszczu, która przeszła nad powiatem strzelińskim, powodując lokalne podtopienia pomieszczeń gospodarczych i piwnicznych. W ramach działalności propagującej zagadnienia ochrony przeciwpożarowej zostały przesłane do prasy lokalnej informacje szkoleniowe na temat bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych. W ramach akcji "Bezpieczne ferie" i "Bezpieczne wakacje" przeprowadzono wspólnie z Policją pogadanki dla dzieci ze szkół i przedszkoli połączone z pokazem ratownictwa medycznego. Głównym tematem listopadowego posiedzenia było omówienie spraw związanych z ochroną środowiska, m.in. utylizacja śmieci i odpadów, demontaż pojazdów, spalanie plastików. Na posiedzenie został zaproszony Naczelnik ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa - Pan Mariusz Kunysz, który omówił w/w kwestie. Poinformował, że wszystkie odpady z powiatu strzelińskiego po 1 stycznia 2010 roku prawdopodobnie będą przekazywane do obiektów w Gaci do centrum gospodarowania odpadami, w związku z czym nieunikniony będzie wzrost cen. W grudniu Komisja podsumowała swoją działalność, głównie przedstawione zostały wydarzenia związane z powiatowym programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pn. "Bezpieczeństwo - to wspólna sprawa". Zapoznano się z projektem budżetu na 2010 rok oraz przygotowano i zatwierdzono plan pracy na następny rok działalności Komisji.
Starosta Strzeliński

Jerzy Krochmalny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »