reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/338/10 Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Polkowickie Centrum Sportu" oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1247 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2010 r. tworzy się Polkowickie Centrum Sportu w Polkowicach i nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2010 r.

Przewodniczący Rady

mgr Stefan Ciżmar


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/338/10
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Statut Polkowickiego Centrum Sportu w Polkowicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Siedziba Centrum mieści się przy ul. Małej 1 w Polkowicach. Terenem działania Centrum jest gmina Polkowice.

§ 2. Centrum jest gminną instytucją sportu i rekreacji oraz działa na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

§ 3. Centrum podlega Burmistrzowi Polkowic.

§ 4. Centrum prowadzi swoją działalność na obiektach:

1)Stadion lekkoatletyczny przy ul.11-go Lutego w Polkowicach;

2)Obiekt sportowo-rekreacyjny "Orlik 2012" przy ul. Przemkowskiej w Polkowicach;

3)Korty tenisowe przy ul. Skalników w Polkowicach;

4)Wielofunkcyjne boisko sportowe przy ul. Jesionowej w Polkowicach;

5)Wielofunkcyjne boisko sportowe przy ul. Sztygarskiej/Lipowej w Polkowicach;

6)Wielofunkcyjne boisko sportowe przy ul. Krótkiej w Polkowicach;

7)Wielofunkcyjne boisko sportowe przy ul. Ociosowej w Polkowicach;

8)Wielofunkcyjne boisko sportowe przy ul. Kmicica w Polkowicach;

9)Wielofunkcyjne boisko sportowe przy ul. Hubala w Polkowicach;

10)Inne obiekty rekreacyjno-sportowe powierzone Centrum.

Rozdział 2.
Cele i przedmiot działania

§ 5. Centrum realizuje zadania w zakresie upowszechniania sportu, turystyki i rekreacji.

§ 6. Podstawowym celem pracy Centrum jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury fizycznej i rekreacji oraz korzystania z ogólnie dostępnych urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych.

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Centrum należy:

1)popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;

2)organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych;

3)zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych;

4)rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej;

5)tworzenie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej;

6)prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego;

7)stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzonych zajęć;

8)współdziałanie w upowszechnianiu sportu, turystyki i rekreacji z organizacjami i stowarzyszeniami sportu, kultury fizycznej i rekreacji oraz szkołami;

9)promocja gminy w zakresie sportu i rekreacji;

10)obsługa turystyczna i prowadzenie informacji turystycznej;

11)prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. W celu realizacji podstawowych zadań Centrum:

1)administruje terenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz innymi wyznaczonymi placami służącymi tym celom, a w szczególności:

a) zagospodarowuje tereny i inne wyznaczone miejsca w urządzenia sportowe i rekreacyjne,

b) zapewnia właściwą eksploatację i konserwację własnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

c) udostępnia obiekty i urządzenia w celu organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych,

d) pełni funkcję inwestora przy realizacji zadań w zakresie remontów i modernizacji obiektów sportowych i rekreacyjnych;

2)prowadzi działalność usługową i gospodarczą, w szczególności:

a) udostępnia własne obiekty sportowe i rekreacyjne dla potrzeb szkolenia i doskonalenia kadr (trenerskich, instruktorskich, sędziowskich) oraz dla potrzeb kultury fizycznej i turystyki, na zamówienie zainteresowanych organizacji i instytucji,

b) organizuje na zlecenie imprezy w zakresie powszechnej kultury fizycznej,

c) organizuje różne usługi dla ludności w zakresie sportu, turystyki i rekreacji,

d) prowadzi reklamę na obiektach sportowych i rekreacyjnych.

§ 8. 1. Centrum kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Polkowic.

3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Polkowic.

4. Pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 9. Zadania, strukturę i szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny Centrum, nadawany przez Dyrektora Centrum po zatwierdzeniu przez Burmistrza Polkowic.

Rozdział 3.
Majątek i finanse

§ 10. Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.

§ 11. Środki na prowadzenie działalności Centrum pochodzą z budżetu gminy Polkowice.

§ 12. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy jednostki sporządzony na podstawie uchwalonego budżetu gminy Polkowice.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 13. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 14. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz Polkowic.

§ 15. Likwidacja Centrum następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama