reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/214/2010 Rady Gminy Głogów

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

Na podstawie art. 18 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 90 t ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Ustala się Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, zwany dalej "Programem" skierowany do uzdolnionych uczniów szkół gminy Głogów.

2) Celem programu jest:

a) promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce osiąganych przez uczniów szkół z terenu gminy Głogów;

b) zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim;

c) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów;

d) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej;

e) promocja gminy poprzez osiągane wyniki i reprezentowanie gminy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Rozdział 1.
Formy realizacji programu

§ 2.

Ustala się następujące formy realizacji programu:

1) Stypendia dla uczniów szkół podstawowych;

2) Nagrody:

a) dla Absolwenta Roku Szkoły Podstawowej;

b) dla Gimnazjalisty Roku;

Rozdział 2.
Zasady i tryb przyznawania stypendium

§ 3.

1) Stypendia udzielane są uczniom szkół podstawowych zamieszkałym na stałe na terenie gminy Głogów.

2) Stypendia są udzielane uczniom za osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne i sportowe:

a) stypendia naukowe są przyznawane uczniom szkół podstawowych - klas IV-VI, którzy osiągnęli za ostatni rok nauki poprzedzającej złożenie wniosku średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,5 oraz minimum zachowanie dobre;

b) stypendia za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w działalności społecznej przyznawane są uczniom, którzy uzyskali w tych dziedzinach wyróżnienia i nagrody charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, promując jednocześnie swoją szkołę i gminę Głogów w ostatnim roku nauki oraz mają minimum dobre zachowanie;

c) stypendia za osiągnięcia dla uczniów, którzy w ostatnim roku nauki uzyskali co najmniej średnią ocen w wysokości 4,0 i osiągnęli wyróżnienia i nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz mają minimum dobre zachowanie.

§ 4.

1) W uchwale budżetowej gminy Głogów planuje się ogólną kwotę przeznaczoną na stypendia przyznawane na zasadach określonych w niniejszej uchwale;

2) Liczba stypendiów i ich wysokość uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych na to zadanie w budżecie gminy na dany rok.

§ 5.

1) Do złożenia wniosku o udzielenie stypendiów uprawnieni są:

a) dyrektor szkoły;

b) rodzic lub prawny opiekun ucznia.

2) Wnioski - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - składa się w Urzędzie Gminy Głogów w terminie do 31 lipca każdego roku.

3) Do wniosku należy dołączyć:

a) uwierzytelnione kopie świadectwa szkolnego;

b) opinię dyrektora szkoły;

c) opis osiągnięć osoby ubiegającej się o stypendium ( laureat olimpiad i konkursów, uzyskane nagrody, opis działalności artystycznej lub społecznej, osiągnięcia w zawodach sportowych itp.). Osiągnięcia powinny dotyczyć ostatniego roku nauki, a opis powinien być potwierdzony przez dyrektora szkoły, opiekuna naukowego, artystycznego, wychowawcy, trenera sportowego.

4) W razie złożenia niekompletnego wniosku, wzywa się do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

5) Wójt przedstawia propozycję podziału stypendiów na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Głogów;

Rozdział 3.
Zasady i tryb przyznawania nagród

§ 6.

Celem wyróżnienia i promowania w środowisku lokalnym najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalistów ustanawia się tytuły: "Absolwent Roku Szkoły Podstawowej", "Gimnazjalista Roku".

§ 7.

1) Tytuł "Absolwent Roku Szkoły Podstawowej" może zostać przyznany absolwentowi szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Głogów, która spełni następujące kryteria:

a) otrzymał najwyższą liczbę punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty w danej szkole;

b) uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż - 4,5

c) otrzymał wzorową ocenę z zachowania;

d) prowadził działania na rzecz szkoły i środowiska.

2) Każda ze szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Głogów typuje jednego kandydata.

3) Wniosek - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały - składa Dyrektor szkoły w terminie do 31 lipca każdego roku.

§ 8.

1) Tytuł "Gimnazjalista Roku" może zostać przyznany absolwentowi gimnazjum prowadzonego przez gminę Głogów, który spełni następujące kryteria:

a) otrzymał najwyższą łączną liczbę punktów egzaminu gimnazjalnego w danej szkole;

b) uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż - 4,5;

c) otrzymał wzorową ocenę zachowania;

d) prowadził działania na rzecz szkoły i środowiska.

2) Każda ze szkół gimnazjalnych, prowadzonych przez gminę Głogów typuje jednego kandydata.

3) Wniosek - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały - składa Dyrektor szkoły w terminie do 31 lipca każdego roku.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Grzegorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/214/2010
Rady Gminy Głogów
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

WNIOSEK kandydata do stypendium Wójta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/214/2010
Rady Gminy Głogów
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

WNIOSEK kandydata do Nagrody Absolwenta Roku Szkoły Podstawowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/214/2010
Rady Gminy Głogów
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

WNIOSEK kandydata do Nagrody Gimnazjalisty Roku

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama