reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.JK8.0911-26/10 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 9 lipca 2010r.

stwierdzające nieważność § 1 pkt 1 we fragmencie "3) w przypadku sprzedaży lokali użytkowych zgodnie z pkt 1, należność za lokal płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży"oraz§ 1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr LVI/499/10 z dnia 28 maja 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 1 pkt 1 we fragmencie "3) w przypadku sprzedaży lokali użytkowych zgodnie z pkt 1, należność za lokal płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży" oraz § 1 pkt 2

uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr LVI/499/10 z dnia 28 maja 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

UZASADNIENIE

Na sesji dnia 28 maja 2010 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 34 ust. 6, 37 ust. 2 pkt 1 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm), zwanej dalej ustawą o gospodarce nieruchomościami, Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej podjęła uchwałę Nr LVI/499/10 o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 16 czerwca 2010 r.

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej dokonała nowelizacji uchwały Nr XIX/136/2000 z dnia 7 lutego w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. W § 1 przedmiotowej uchwały Rada postanowiła nadać nowe brzmienie § 2 ust. 1 załącznika nr 2 do uchwały Nr XIX/136/2000, a także dodać w ustępie 3 tego paragrafu kolejne punkty - 6 i 7.

W trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały Nr LVI/499/10 organ nadzoru stwierdził, że:

- nadając mocą § 1 pkt 1 uchwały Nr LVI/499/10 nowe brzmienie § 2 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 2 do uchwały Nr XIX/136/2000 Rada naruszyła w sposób istotny art. 25 ust. 1 i art. 70 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym,

- dodając mocą § 1 pkt 2 uchwały Nr LVI/499/10 punkty 6 i 7 w § 2 ust. 3 załącznika nr 2 do uchwały Nr XIX/136/2000 Rada naruszyła w sposób istotny art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym.

Rada postanowiła, że § 2 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 2 do uchwały Nr XIX/136/2000 otrzyma brzmienie: " 3) w przypadku sprzedaży lokali użytkowych zgodnie z pkt 1, należność za lokal płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży ".

Zdaniem organu nadzoru tak skonstruowany zapis punktu 3 zawartego w § 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały narusza w sposób istotny art. 25 ust. 1 i art. 70 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Rada, podejmując przedmiotową uchwałę i określając zasady zbywania lokali użytkowych zobowiązana była uwzględnić regulacje ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym także podstawową zasadę określoną zarówno w art. 25 ust. 1 tej ustawy jak i w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą wójt, burmistrz albo prezydent miasta gospodaruje odpowiednio, gminnym zasobem nieruchomości i mieniem gminy.

Mocą art. 70 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawodawca postanowił, że cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Z kolei w art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawodawca postanowił, że cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 oraz w art. 39 ust. 2, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Zdaniem organu nadzoru stanowienie przez radę gminy odnośnie powyższej materii narusza także konstytucyjną zasadę podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze, określoną w art. 169 ust. 1 Konstytucji. Podejmowanie ww. czynności w zakresie sposobu płatności ceny sprzedaży lokalu należy bowiem do wyłącznej sfery działalności wykonawczej. Należy przy tym zauważyć, że ustawodawca mocą art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami postanowił, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów tej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym jednostki samorządu terytorialnego w sprawach gospodarowania nieruchomościami są ich organy wykonawcze. Rada nie była zatem władna stanowić w tym zakresie.

Mając na uwadze fakt, że gospodarowanie nieruchomościami gminy należy do kompetencji wójta stwierdzenia wymaga, że Rada nie była władna do wskazywania, w ilu ratach płatna jest należność za sprzedawany lokal użytkowy (tutaj: płatna jednorazowo) ani też nie była władna wskazywać, w jakim terminie należność ta podlega zapłacie (tutaj: przed podpisaniem umowy sprzedaży). Rada stanowiła bowiem odnośnie kwestii uregulowanych przez ustawodawcę. Skoro zatem ustawodawca postanowił, że cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej nie posiadała kompetencji do ponownego stanowienia w tym zakresie.

Powyższe, zdaniem organu nadzoru, uzasadnia orzeczenie o nieważności § 1 pkt 1 we fragmencie "3) w przypadku sprzedaży lokali użytkowych zgodnie z pkt 1, należność za lokal płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży".

W § 1 pkt 2 przedmiotowej uchwały Nr LVI/499/10 Rada dodała w treści § 2 ust. 3 załącznika nr 2 do uchwały Nr XIX/136/2000 kolejne punkty 6 i 7. Mocą tej regulacji Rada określała przypadki, kiedy Burmistrz może odstąpić od przetargowego trybu oddania w najem, dzierżawę lub użytkowanie lokalu użytkowego w sytuacji, gdy umowa będzie zawarta na okres nie dłuższy niż trzy lata.

Jak stanowi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Zdaniem organu nadzoru norma art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym upoważniająca radę gminy do podjęcia uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania przyznaje jej kompetencję do ustanowienia tych zasad ale tylko w takim zakresie, w jakim dotyczy umów zawieranych na czas dłuższy niż trzy lata albo na czas nieoznaczony. Kompetencja ta nie obejmuje natomiast stanowienia odnośnie zasad gospodarowania nieruchomościami - zasad zawierania umów na okres do 3 lat. Tym samym określenie zasad może dotyczyć wyłącznie czynności prawnych wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, co więcej, zawieranych na okres powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony oraz przy ich przedłużaniu o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Takie stanowisko organu nadzoru znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 października 2009 r., sygn. akt I OSK 331/09 podkreślił, że "rada gminy władna jest określać, w drodze aktu prawa miejscowego, jedynie te zasady gospodarowania mieniem komunalnym, do których odsyła delegacja ustawowa zawarta w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym. W kompetencjach rady gminy, wymienionych w powołanym przepisie nie mieści się określenie zasad zawierania umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na okres do trzech lat. Z przepisu tego wynika uprawnienie do podejmowania czynności prawnych na okres powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony oraz przy przedłużaniu, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej."

Powyższe, zdaniem organu nadzoru, uzasadnia stwierdzenie nieważności § 1 pkt 2 przedmiotowej uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 163 poz. 1270 z późn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama