| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 16 lipca 2010r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Buczyna Jakubowska"

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Buczyna Jakubowska", zwany dalej rezerwatem, obszar lasów i łąk o łącznej powierzchni 19,28 ha , położony na terenie gminy Radwanice, w powiecie polkowickim, w województwie dolnośląskim.

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych unikalnych fragmentów starych lasów bukowych na Wzgórzach Dalkowskich, zróżnicowanych lasów liściastych z grupy grądów i łęgów z szeregiem chronionych gatunków flory i ornitofauny.

§ 3. Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych określa Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Dla rezerwatu przyrody ustala się:

1) rodzaj: Leśny (L)

2) typ i podtyp:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ - Fitocenotyczny (PFi), podtyp - zbiorowisk leśnych (zl),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ - Leśny i borowy (EL), podtyp - lasów mieszanych nizinnych (lmn).

§ 6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego1.

1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 2, poz. 22)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Edward Biały


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 16 lipca 2010 r.

Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu przyrody "Buczyna Jakubowska"

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 16 lipca 2010 r.

Przebieg granicy rezerwatu przyrody "Buczyna Jakubowska"

infoRgrafika


UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiuz dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Buczyna Jakubowska"

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489) uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Rezerwat przyrody "Buczyna Jakubowska" objęty był uprzednio ochroną na podstawie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 2, poz. 22) i utworzony został w celu zachowania ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych unikalnych fragmentów starych lasów bukowych na Wzgórzach Dalkowskich, zróżnicowanych lasów liściastych z grupy grądów i łęgów z szeregiem chronionych gatunków flory i ornitofauny.

Ochroną rezerwatową objęty jest w zasadzie ten sam obszar - oddz. leśny nr 85 (obręb leśny Duża Wólka, Nadleśnictwo Głogów), który objęty był ochroną na podstawie ww. rozporządzenia Wojewody - jednakże z wyłączeniem działki ewidencyjnej nr 262 (obr. ewidencyjny Jakubów, gmina Radwanice) o powierzchni 0,26 ha, która została wydzielona geodezyjnie z oddziału leśnego nr 85.

Działka ta stanowi posesję kościoła p. w. św Jakuba - w jej granicach znajduje się m. in. źródełko św. Jakuba i schody prowadzące do kościoła. Z uwagi na fakt, iż teren ten pełni funkcję ośrodka kultu religijnego - stanowi miejsce, gdzie gromadzą się pielgrzymi oraz wierni - i został przekształcony antropogenicznie, zasadne jest wyłączenie go z granic przedmiotowego rezerwatu.

Tym samym powierzchnia rezerwatu przyrody w stosunku do powierzchni podanej w rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2010 r. została zmniejszona o 0,26 ha - powierzchnia działki nr 262.

Oddział leśny - wymieniony w treści niniejszego zarządzenia - podany został z aktualnie obowiązującego dla Nadleśnictwa Głogów "Planu urządzenia lasu na lata 2007 - 2016" (stan na dzień 1 stycznia 2007 r.).

Niniejsze zarządzenie poza nazwą, celem, położeniem i przebiegiem granicy rezerwatu oraz sprawującym nadzór nad rezerwatem określa również - zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody - rodzaj, typ i podtyp rezerwatu. Na terenie rezerwatu przyrody "Buczyna Jakubowska" obowiązują zakazy wymienione w art. 15 ustawy o ochronie przyrody . Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna Radę Ochrony Przyrody.

Projekt zarządzenia, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), został uzgodniony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 30.06.2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »