| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/282/10 Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/250/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Szczytna na okręgi wyborcze, określenia ich numerów, granic oraz liczby radnych gminy wybieranych w okręgu wyborczym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska, na wniosek Burmistrza Szczytnej, uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXXII/250/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 czerwca 2002 r.w sprawie podziału gminy Szczytna na okręgi wyborcze, określenia ich numerów, granic oraz liczby radnych gminy wybieranych w okręgu wyborczym wprowadza się następujące zmiany:

1)uchyla się dotychczasowy załącznik do uchwały,

2)wprowadza się załącznik do uchwały w brzmieniu określonym jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

1)Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic sołectw, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Zmiany w podziale gminy na okręgi głosowania przeprowadza się w trybie przewidzianym do dokonania tego podziału. Konieczny jest uzasadniony wniosek burmistrza, i uchwała rady gminy o dokonaniu zmian. Podjęta przez radę gminy uchwała o zmianach w podziale na okręgi wyborcze podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaniu do publicznej wiadomości. Celem uporządkowania aktualnego stanu prawnego zachodzi konieczność dostosowania opisu: granic okręgu wyborczego Nr 1 w Szczytnej do stanu faktycznego poprzez dopisanie ulicy Dojazdowej.

2)granic okręgu wyborczego Nr 3 w Szczytnej do stanu faktycznego poprzez dopisanie ulicy Handlowej.

Tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr XLI/282/10
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik.odt

załącznik do uchwały okręgi 2010

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Renata Idzik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »