| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/343/10 Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie ustanowienia "Zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Guzicki Potok"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz art. 43, 44 i 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489) Rada Miejska w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się odcinek doliny potoku o naturalnym charakterze, z licznymi źródliskami oraz przylegajacymi do niego zbiorowiskami żyznych lasów liściastych o powierzchni 23,7871 ha położony w północnej części gminy Polkowice, pomiędzy miejscowościami Guzice a Polkowice, obręb Guzice, gmina Polkowice, powiat polkowicki, za podlegający ochronie jako "Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Guzicki Potok".

§ 2. "Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Guzicki Potok", zwany dalej Obiektem zlokalizowany jest na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 324/8 (1,2982 ha) i 324/13 (3,7889 ha) obręb Guzice oraz na częściach działek o nr.: 324/27 (3,77 ha), 354/231 (6,06 ha) i 374/227 (8,87 ha) obręb Guzice. Szczegółową lokalizację określa mapowy załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Celem ochrony Obiektu jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, estetycznych i historycznych odcinka doliny potoku o naturalnym charakterze z licznymi źródliskami oraz przylegającymi do niego zbiorowiskami żyznych lasów liściastych. Opis przedmiotu ochrony Obiektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W ramach ochrony Obiektu, wprowadza się zakazy:

1)niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2)wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3)uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4)tworzenie barier migracyjnych dla fauny (głównie ryb);

5)dokonywanie zmian stosunków wodnych, jezeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

6)likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno - błotnych;

7)zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8)umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierząt oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

9)zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów;

10)umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

1)prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiajacym daną formę ochrony przyrody;

2)realizacji inwestycji celu piblicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;

3)zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

4)likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 5. Wykonanie uchwały i nadzór nad Obiektem powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Stefan Ciżmar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/343/10
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik mapowy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/343/10
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

opis przedmiotu ochrony

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »