| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/432/10 Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 26 maja 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008r. Nr 123,poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24 poz. 124) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146), w związku z uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XXXVIII/313/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec przyjętego uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr XIII/84/99 z dnia 28 września 1999r., ze zmianami przyjętymi uchałami Rady Miasta Bolesławiec Nr XXVIII/274/04 z dnia 22 grudnia 2004r. oraz Nr XXIX/243/08 z dnia 29 października 2008r.

Rada Miasta Bolesławiec uchwala co następuje:

Dział I.
USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej zwany dalej planem, obejmuje obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią planu jest:

1)rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 uchwały;

2)powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, liczoną w rzucie przyziemia mierzonego na wysokości 1 m, na powierzchnię działki budowlanej;

3)wskaźniku zabudowy - należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek łącznej powierzchni zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej, do powierzchni tej działki;

4)przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem, oraz prawo Unii Europejskiej, obowiązujące w regulowanej dziedzinie;

5)przeznaczeniu terenu:

a) podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie będące dominującą formą wykorzystania terenu oraz obiektów z nim związanych,

b) uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na danym terenie;

6)terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

7)urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia budowlane, budynki garażowe, gospodarcze i higieniczno-sanitarne oraz obiekty małej architektury;

8)usługi nieuciążliwe - usługi o lokalnym zasięgu obsługi takie jak: handel detaliczny z wyłączeniem artykułów spożywczych, biura, administracja - nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic własności terenu oraz nie wymaga stałej obsługi transportowej samochodami o nośności powyżej 3.5 t;

9)stawka procentowa - procent wzrostu wartości nieruchomości wyrażający opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami).

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granica obszaru objętego planem;

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

3)symbole terenów;

4)przeznaczenia terenów.

§ 4. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:

cmentarz przez co rozumie się teren, na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia służące chowaniu i kremacji zmarłych, takie jak: domy pogrzebowe, kostnice, kaplice i budynki administracyjne, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zielenią oraz drogami wewnętrznymi oznaczony symbolem ZC;

2. Na terenie zakazuje się przeznaczenia innego niż to, które jest dla niego ustalone w planie.

Rozdział 2.
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

§ 5. Na terenie objętym planem, w zakresie zasad zagospodarowania terenu o kształtowania zabudowy dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych.

Rozdział 3.
Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 6. 1. Na terenie objętym planem, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:

1)dostawa wody z sieci wodociągowej;

2)zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

3)dostawa gazu z sieci gazowej;

4)odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej;

5)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z powierzchni utwardzonych a z pozostałego terenu powierzchniowo w grunt lub do urządzeń wodnych;

6)wywóz odpadów komunalnych na zorganizowane składowisko odpadów;

7)zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnych źródeł, wykorzystujących technologie grzewcze o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

8)poddawanie odpadów powstałych w wyniku działalności gospodarczej odzyskowi lub unieszkodliwieniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się:

1)lokalizację miejsc na pojemniki i kontenery służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych w sposób umożliwiający segregację odpadów;

2)rozbudowę lub budowę nowej sieci telekomunikacyjnej.

Rozdział 4.
Zasady dotyczące scalania i podziału nieruchomości.

§ 7. Na obszarze objętym planem, dopuszcza się:

1)podziały w celu regulacji granic działek, jeśli powierzchnia działek nie zmieni się o więcej niż 5% oraz jeśli cechy geometryczne działek, takie jak długość, szerokość, nie zmienią się o więcej niż 10%;

2)podziały w celu poszerzenia nieruchomości;

3)wydzielenie działek pod infrastrukturę techniczną.

Dział II.
USTALENIA DLA TERENÓW

Rozdział 5.
Ustalenia dla cmentarza

§ 8.

1. Symbol terenu

G-ZC

2. Przeznaczenie terenu

1) przeznaczenie podstawowe - teren cmentarza;
2) przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe, lokalizowane w strefie wejściowej cmentarza, stanowiące nie więcej niż 5% powierzchni terenu.

3. ochrona środowiska

1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na terenie;
2) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych;
3) zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających i mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1) zakazuje się lokalizacji urządzeń reklamowych;
2) dopuszcza się indywidualną formę architektoniczną kaplicy cmentarnej;
3) wysokość budynku nie może przekroczyć dwóch kondygnacji z dopuszczeniem drugiej kondygnacji w formie poddasza użytkowego;
4) wysokość budynku nie może przekroczyć 9 m;
5) obowiązuje kształtowanie budynku jako wolno stojące, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki;
6) od strony drogi dojazdowej obowiązuje ogrodzenie o wysokich walorach architektonicznych z podkreśleniem wejścia na cmentarz;
7) należy stosować dachy:
a) strome, o symetrycznych połaciach,
b) o kącie nachylenia w przedziale 35-45 stopni,
c) pokryte dachówką;
8) dopuszcza się:
a) lokalizację obiektów małej architektury,
b) lokalizację urządzeń oświetlenia terenu i iluminacji budynków,
c) pas zieleni wysokiej od strony ogródków działkowych oraz lokalizację ogrodzenia trwałego o wysokości minimum 1.5 m,

5. Komunikacja i infrastruktura techniczna

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;
2) dop uszcza się lokalizację miejsc postojowych i parkingów;
3) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Śluzowej;
4) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych.

6. Stawka procentowa

0%

Dział III.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec.


Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała wypełnia dyspozycję wynikającą z uchwały Rady Miasta Bolesławiec nr XXXVIII/313/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu.

Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod cmentarz.

Głównym celem planu jest stworzenie w formie prawa miejscowego warunków zagospodarowania terenu, które pozwolą maksymalnie podnieść walory przedmiotowego terenu planu a jednocześnie usankcjonować ustalenia wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgodności z polityką przestrzenną gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec przyjętego uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr XIII/84/99 z dnia 28 września 1999r., ze zmianami przyjętymi uchwałami Rady Miasta Bolesławiec Nr XXVIII/274/04 z dnia 22 grudnia 2004r. oraz Nr XXIX/243/08 z dnia 29 października 2008r., stwierdzono zgodność ustaleń planu ze Studium.

Projekt planu opracowywany jest zgodnie z procedurą Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

W trakcie realizacji planu miejscowego zawiadomiono wymagane przepisami prawa instytucje oraz ogłoszono w prasie i poprzez obwieszczenie na tablicy urzędu o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego. Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i został uzgodniony przez określone ustawą instytucje.

W toku procedury planistycznej, projekt planu został poddany ocenie publicznej poprzez wyłożenie do publicznego wglądu w terminie od 8 marca 2010 roku do 8 kwietnia 2010 roku oraz poprzez przeprowadzenie debaty publicznej, która odbyła się w dniu 7 kwietnia 2010 roku.

Miejscowy plan, przedkładany do uchwalenia, jest zgodny z polityką przestrzenną miasta oraz właściwymi ustawami i przepisami szczególnymi, nie pozostając w sprzeczności z interesem publicznym oraz uwzględniając wymagania ochrony środowiska, tworzy podstawę do realizacji celu, o którym mowa wcześniej.
PŻ/PŻ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/432/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik graficzny


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/432/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 26 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag
wniesionych do projektu planu

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41,Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada Miasta Bolesławiec stwierdza co następuje.

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu do publicznego wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag, które nie zostały uwzględnione.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/432/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 26 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41,Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada Miasta Bolesławiec postanawia co następuje.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych

Przewodnicząca Rady Miasta

Janina Urszula Piestrak-Babijczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »