| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/217/10 Rady Gminy Pielgrzymka

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

- Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pielgrzymka

Jan Paluch


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/217/10
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 czerwca 2010 r.

REGULAMIN

szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Przedmiotem konsultacji są:

1)projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

2)projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Pielgrzymka z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć: rady działalności pożytku publicznego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Pielgrzymka w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Pielgrzymka.

§ 3. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.

2. Konsultacje mogą być prowadzone przez komórki merytoryczne Urzędu Gminy Pielgrzymka zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Pielgrzymka oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pielgrzymka.

2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 5. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1)przedmiot konsultacji, w tym projekt prawa miejscowego,

2)czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3)propozycję formy konsultacji,

4)uzasadnienie,

5)komórkę merytoryczną Urzędu Gminy Pielgrzymka lub jednostkę organizacyjną Gminy upoważnioną do kontaktu.

2. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji jest przekazywane do publicznej wiadomości w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 6. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1)konsultacje pisemne,

2)otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji, o których mowa w § 2,

3)formularz elektroniczny na stronie internetowej Gminy Pielgrzymka.

2. Ze spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników.

3. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.

§ 7. 1. Opinie rady działalności pożytku publicznego i uwagi organizacji pozarządowych kierowane są do wyznaczonej przez Wójta Gminy Pielgrzymka komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Pielgrzymka lub jednostki organizacyjnej Gminy, w zależności od przedmiotu konsultacji, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wyznaczona przez Wójta Gminy Pielgrzymka komórka organizacyjna Urzędu Gminy Pielgrzymka lub jednostka organizacyjnej Gminy sporządza zbiorcze zestawienie opinii i uwag oraz przekazuje Wójtowi Gminy Pielgrzymka.

3. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z radą działalności pożytku publicznego, termin wyrażenia przez nią opinii nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia jej projektu uchwały lub aktu prawa miejscowego. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z jej wyrażenia.

4. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Pielgrzymka, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Pielgrzymka, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Pielgrzymka.

§ 9. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »