| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/74/10 Zgromadzenia Związku Gmin Zaglębia Miedziowego

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) decyzji - rozumie się przez to oświadczenie woli uprawnionego organu w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia należności na raty,

2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

3) przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

4) należności pieniężnej - rozumie się przez to należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) przysługujące Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego,

5) wierzycielu - rozumie się przez to Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 2. 1. Należności pieniężne przysługujące Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego mogą zostać w całości lub części:

a) umorzone,

b) rozłożone na raty,

c) termin spłaty należności może zostać odroczony.

2. Umorzenie całości lub części należności, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może obejmować:

a) zaległość główną, w tym naliczone kary umowne,

b) odsetki,

c) koszty dochodzenia roszczeń,

d) pozostałe koszty wynikające z powstania zaległości.

§ 3. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane w stosunku do dłużników, jeżeli:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,

2) dłużnik został wykreślony z rejestru przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi na osoby trzecie,

3) dłużnik - osoba fizyczna - zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił mienie, którego łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie i równocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego,

4) sąd umorzył postępowanie upadłościowe lub oddalił wniosek o ogłoszeniu upadłości z uwagi na niewystarczalność majątku nawet na zaspokojenie kosztów postępowania,

5) roszczenie dotyczy odsetek, a dłużnik należność główną uregulował w całości i wykazał, że jego sytuacja bytowa jest na tyle trudna, że spłata odsetek nie może odbyć się bez znacznego uszczerbku dla niego i jego rodziny.

2. Jeżeli ściągnięcie całości należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji, można umorzyć należność do wysokości 50% sumy należności głównej i odsetek.

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, określa się termin zapłaty pozostałej części należności.

5. Umorzenie następuje z urzędu lub na pisemny wniosek dłużnika.

§ 4. 1. Na wniosek zainteresowanego dłużnika termin zapłaty należności może zostać odroczony lub zapłata tej należności może zostać rozłożona na raty, o ile przemawiają za tym względy społeczne lub gospodarcze.

2. Gdy od należności, która ma podlegać rozłożeniu na raty lub odroczeniu płatności przysługują odsetki za opóźnienie, rozłożenie zapłaty na raty lub odroczenie płatności można uzależnić od uprzedniego uiszczenia przez dłużnika odsetek należnych do dnia rozłożenia należności głównej na raty lub odroczenia.

3. Wobec tej samej należności można dokonać rozłożenia na raty lub odroczenia płatności tylko jednorazowo.

4. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do oznaczonego w decyzji terminu spłaty.

5. Jeżeli dłużnik nie zapłaci którejkolwiek z rat do dnia płatności kolejnej raty lub nie spłaci należności w wyznaczonym terminie, nie zapłacona reszta należności staje się wymagalna wraz z odsetkami od dnia rozłożenia należności na raty lub odroczenia.

§ 5. Warunkiem uzyskania ulgi, o której mowa w § 2 jest:

1) przedłożenie dokumentów określających sytuację ekonomiczną zainteresowanego podmiotu lub sytuację rodzinną, zdrowotną i materialną wnioskującego i jego rodziny,

2) podpisanie ugody regulującej warunki umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty pełnej lub części kwoty należności, określającej co najmniej:

a) w przypadku umorzenia części należności:

- wysokość pozostałej do uregulowania wierzytelności,

- termin zapłaty pozostałej do uregulowania wierzytelności,

- w przypadku dokonywania jednorazowej wpłaty części wierzytelności, a pozostałej jej części rozkładania na raty - ich ilość, wysokość i daty dokonania wpłat poszczególnych rat,

- klauzulę wskazującą, że w przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminów spłaty wierzytelności, oświadczenie o umorzeniu uznaje się za nieważne z chwilą naruszenia przez dłużnika tych warunków, a należna kwota natychmiast staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

b) w przypadku odroczenia płatności należności:

- wysokość kwoty podlegającej odroczeniu,

- termin, do którego zostaje odroczona płatność należności,

- klauzulę wskazującą, że oświadczenie o odroczeniu uznaje się za nieważne z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków, o których mowa w pkt. 1-2, a należna kwota natychmiast staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

c) w przypadku rozłożenia płatności należności na raty:

- ilość rat,

- wysokość i daty dokonania wpłat poszczególnych rat,

- klauzulę wskazującą, że w przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminów wpłat poszczególnych rat należności, oświadczenie o rozłożeniu płatności należności na raty uznaje się za nieważne z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków ugody, a należna kwota natychmiast staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 6. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania należności na raty jest Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 7. 1. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności przypadających od jednostek sektora finansów publicznych, których zasady i tryb umorzenia, odroczenia spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

2. Przy stosowaniu ulg, o których mowa w § 2, ust. 1. wobec przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej należy stosować odpowiednio procedury wynikające z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

§ 8. Traci moc uchwała nr XVIII/70/06 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Związkowi Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego


Sabina Zawis


Uzasadnienie

Projekt uchwały został przygotowany w związku z wejściem w życie przepisów nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w celu dostosowania zapisów uchwały Zgromadzenia Związku do obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 59 ustawy o finansach publicznych uchwała organu stanowiącego zawiera ustalenia dotyczące zasad, sposobu i trybu udzielania ulg.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »