| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/294/10 Rady Miejskiej w Przemkowie

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się, że pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy Przemków odbywa się w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 , wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

1. Sołectwo Wilkocin - Mariola Smolec

2. Sołectwo Wysoka - Małgorzata Bargiel

3. Sołectwo Jędrzychówek - Kazimierz Woźniak

4. Sołectwo Jakubowo Lubińskie - Edyta Paluch

5. Sołectwo Szklarki - Piotr Dziadykiewicz

6. Sołectwo Łężce - Stefania Kuncik

7. Sołectwo Ostaszów - Ryszard Kwiatkowski

8. Sołectwo Krępa - Jan Ciosek

9. Sołectwo Piotrowice - Stanisława Wiązek

10. Sołectwo Karpie - Joanna Wnęk

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od zebranych wpływów pieniężnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/21/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie zarządzania poboru na terenie gminy w drodze inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz określenia inkasentów tych i wysokości ich wynagrodzenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przemkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie

Jacek Janikowski


Uzasadnienie

O możliwości stosowania inkasa przesądzają postanowienia konkretnych ustaw podatkowych regulujących dane podatki. Inkaso nie może być stosowane w tych podatkach, gdzie nie zostało to wyraźnie określone w przepisach ustawy podatkowej. Ustawodawca jedynie dopuszcza możliwość zastosowania poboru podatku w drodze inkasa, jednak ostateczna decyzja w tym zakresie należy do rady gminy, która może, lecz nie musi, skorzystać z tej instytucji prawa podatkowego. Możliwe jest w danej gminie zastosowanie inkasa w odniesieniu do jednego, kilku lub wszystkich podatków lokalnych w których ta instytucja prawna występuje. W związku z tym, iż obowiązująca na terenie gminy Przemków poprzednia uchwała w przedmiotowym zakresie, regulowała jedynie inkaso podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych, zasadnym jest podjęcie nowej uchwały, która swym zakresem obejmie również podatek leśny oraz określi imiennie inkasentów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »