| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 37/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 12 lipca 2010r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

2)Radzie Pożytku - należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu,

3)Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Strzegom,

4)Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Strzegomia,

5)Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Strzegomiu,

6)Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Strzegomiu,

7)organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy działające na terenie Gminy Strzegom,

8)delegatach - należy przez to rozumieć osoby posiadające pisemne upoważnienie organizacji do jej reprezentowania.

§ 2. Rada Pożytku stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy w zakresie odpowiadającym zadaniom publicznym gminy, reprezentujący organizacje z terenu Gminy.

§ 3. 1. Rada Pożytku składa się z ośmiu członków. W skład Rady Pożytku wchodzi po:

1)dwóch przedstawicieli Burmistrza,

2)dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, wybieranych przez Radę Miejską spośród jej członków,

3)czterech przedstawicieli organizacji działających na terenie Gminy i na rzecz jej mieszkańców, zgłoszonych przez organizacje.

2. Członkowie Rady Pożytku wykonują swoje funkcje społecznie.

3. W celu powołania Rady Pożytku Burmistrz zwraca się do Rady Miejskiej z pisemnym wnioskiem o zgłoszenie w terminie 30 dni od otrzymania wniosku dwóch przedstawicieli do Rady Pożytku.

§ 4. 1. Przedstawicieli organizacji do Rady Pożytku wybierają delegaci spośród siebie na zebraniu delegatów.

2. Zebranie delegatów zostanie zorganizowane przez Burmistrza.

3. Burmistrz pisemnie zawiadomi organizacje o terminie zebrania delegatów.

4. Obsługę administracyjno-biurową zebrania delegatów zapewnia Urząd.

5. Przewodniczącego zebrania delegatów wybierają delegaci spośród siebie w głosowaniu jawnym.

6. W skład Rady Pożytku wejdzie czterech przedstawicieli organizacji, którzy uzyskają największą ilość głosów w głosowaniu tajnym przeprowadzonym po zgłoszeniu kandydatów w trakcie zebrania delegatów. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez kandydatów o wyborze zadecyduje ponowne głosowanie tylko na tych kandydatów. Każda z organizacji ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata.

7. Przewodniczący zebrania delegatów dokona pisemnego zgłoszenia przedstawicieli organizacji w terminie 7 dni od dnia ich wyboru.

§ 5. Skład osobowy Rady Pożytku powołuje Burmistrz w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 6. 1. Rada Pożytku obraduje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku zwołuje Burmistrz w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia ostatniej kandydatury na członka Rady Pożytku.

3. Rada Pożytku na swoim pierwszym posiedzeniu na okres kadencji wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Rada Pożytku w uzasadnionych przypadkach odwołuje Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

5. Pracami Rady Pożytku kieruje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Rady Pożytku osoby spoza składu osobowego Rady Pożytku.

§ 7. 1. Posiedzenia Rady Pożytku są zwoływane przez Przewodniczącego w zależności od potrzeb lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady Pożytku, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady Pożytku zwoływane są przez Przewodniczącego co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia z podaniem proponowanego porządku obrad.

3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Pożytku w terminie 14 dni na wniosek Burmistrza.

§ 8. Rada Pożytku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 9. Z każdego posiedzenia Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje również Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, oraz imienną listę obecności.

§ 10. Obsługę administracyjno-biurową Rady Pożytku zapewnia Urząd.

§ 11. Burmistrz odwołuje członka Rady Pożytku przed upływem kadencji:

1)na jego wniosek,

2)na wniosek podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1,

3)jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady Pożytku z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

4)w przypadku nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Pożytku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Andrzej Gregorczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »