| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/294/10 Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) atestowane urządzenia i środki, przy pomocy, których zwierzęta będą wyłapywane,

b) samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości równej, co najmniej czterech, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed opadami atmosferycznymi

- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie

- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymania higieny;

2) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną;

3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

5) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;

6) przedsiębiorca oraz jego pracownicy, którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

7) złożyć do Wójta Gminy wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych wymagań są w szczególności:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) umowa kupna, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1;

3) umowa stałej współpracy z weterynarzem;

4) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

5) tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa w ust. 1, pkt. 5;

6) oświadczenie przedsiębiorcy, że on oraz jego pracownicy, którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie byli karani z art. 35 lub 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 2.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność, o której mowa w pkt. 1;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

4) urządzić schronisko zgodnie przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt;

5) złożyć do Wójta Gminy wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający dane określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych wymagań są w szczególności:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) umowa stałej współpracy z weterynarzem;

3) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

4) tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa w ust. 1, pkt. 2;

5) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, pkt. 3 i 4.

§ 3.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki


Krystyna Marczak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/294/10
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Aktem prawnym regulującym obecnie zasady ustanawiania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008). Zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie opisanego powyżej zezwolenia określane są przez Radę Gminy w drodze uchwały. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) nałożyła na radę miejską obowiązek określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Wobec powyższego, celem ujednolicenia obowiązków przedsiębiorców, jakie muszą spełniać zamierzając rozpocząć działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami nastąpiła konieczność podjęcia przez Radę Gminy Łagiewniki uchwały regulującej powyższą kwestię.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »