| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/XXXIX/225/10 Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie art. 59 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wisznia Mała lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należnościach pieniężnych - rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku;

2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Wisznia Mała oraz jej jednostki podległe, w tym Urząd Gminy Wisznia Mała;

4) przedsiębiorcy - rozumie się przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.);

5) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Wisznia Mała lub jej jednostkom podległym.

§ 3.

1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

§ 4.

1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w ust 1.

§ 5.

1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności jeżeli:

1) dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową;

2) dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.

2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.

3. Odmowa udzielania ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.

§ 6.

1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna - oświadczenie majątkowe.

3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7.

Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

§ 8.

Do udzielania ulg uprawnieni są:

1) Wójt Gminy Wisznia Mała bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych;

2) kierownik jednostki podległej Gminie Wisznia Mała, jeżeli kwota należności pieniężnych nie przekracza 3.000 zł.

§ 9.

1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:

1) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;

2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;

3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.

2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat - niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 10.

Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11.

Wójt Gminy w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy przedstawia Radzie Gminy Wisznia Mała informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń w postaci sprawozdania stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 12.

Traci moc uchwała Rady Gminy Wisznia Mała Nr IV/L/309/06 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Woj. Dolnośl. Nr 232, poz. 3388).

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wyrwas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »