| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/356/10 Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 11 sierpnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Polkowice, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół interdyscyplinarny powinien składać się z minimum 15 osób.

2. W skład zespołu wchodzą:

1)przewodniczący zespołu;

2)zastępca przewodniczącego;

3)sekretarz zespołu;

4)członkowie zespołu.

3. Do prac zespołu interdyscyplinarnego powołani zostaną przedatwiciele następujących instytucji i organizacji działających na terenie gminy Polkowice, a w szczególności:

1)Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach - minimum 1 przedstawiciel;

2)Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach - minimum 1 przedstawiciel;

3)Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach - minimum 1 przedstawiciel;

4)Komendy Straży Miejskiej w Polkowicach - minimum 1 przedstawiciel;

5)jednostek oświatowych - minimum 4 przedstawicieli, po jednym z każdego szczebla edukacji;

6)Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. - minimum 1 przedstawiciel;

7)Aquapark Polkowice - Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego - minimum 1 przedstawiciel;

8)organizacji pozarządowych - minimum 1 przedstawiciel;

9)Urzędu Gminy Polkowice - minimum 1 przedstawiciel;

10)kuratorzy sądowi ds. nieletnich oraz ds. dorosłych - sprawy karne - minimum po 1 przedstawicielu.

4. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Polkowic może poszerzyć skład zespołu interdyscyplinarnego o podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

§ 3. Przedstawicieli poszczególnych instytucji do pracy w zespole interdyscyplinarnym powołuje Burmistrz Polkowic w drodze zarządzenia.

§ 4. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest na okres 4 lat.

§ 5. 1. Zadania zespołu interdyscyplinarnego wynikają z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

2. Szczegółowy zakres prac zespołu, w tym kompetencje przewodniczącego zespołu, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza zespołu zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Polkowic w drodze zarządzenia.

§ 6. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Polkowic a jednostkami delegującymi poszczególnych członków zespołu.

§ 7. 1. Siedziba zespołu interdyscyplinarnego mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach przy ul. Lipowej 2.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

§ 8. 1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na 4-letnią kadencję na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Na wniosek przewodniczącego zespołu, podczas pierwszego posiedzenia zespołu, dokonuje się wyboru zastępcy przewodniczącego zespołu oraz sekretarza zespołu spośród pozostałych członków zespołu większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 9. 1. Burmistrz Polkowic może odwołać członka zespołu interdyscyplinarnego przed upływem kadencji w następujących sytuacjach:

1)na wniosek członka;

2)na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w zespole interdyscyplinarnym;

3)na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach.

2. Tryb odwoływania z funkcji przewodniczącego zespołu, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza zespołu określa regulamin organizacyjny zespołu.

§ 10. 1. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

2. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w miarę potrzeb lub na wniosek przynajmniej połowy członków zespołu, jednak nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące.

3. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

4. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

5. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, bądź społecznie.

6. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Polkowic sprawozdań z pracy zespołu w terminach:

1)do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie półroczne;

2)do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne.

§ 11. Wykonanie uchwały poleca się Burmistrzowi Polkowic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Stefan Ciżmar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »