| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.JK8.0911-37/10 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 31 sierpnia 2010r.

stwierdzające nieważność § 2 uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr LII/346/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 2 uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr LII/346/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego.

UZASADNIENIE

Na sesji dnia 29 lipca 2010 r., działając na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Lubina, Wójta Gminy Lubin, Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa, Wójta Gminy Rudna oraz Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, Rada Powiatu w Lubinie podjęła uchwałę Nr LII/346/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego.

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 4 sierpnia 2010 r.

W trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie § 2 przedmiotowej uchwały z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 7 Konstytucji RP oraz art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Mocą przedmiotowej uchwały Rada określiła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lubińskiego. Jednocześnie realizując przesłankę z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, Rada określiła rozkład godzin pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

W § 2 przedmiotowej uchwały Rada postanowiła, że "w przypadku planowanego zamknięcia lub zmian czasu pracy apteki właściciel lub kierownik apteki powiadamia Starostę co najmniej 30 dni przed terminem zamknięcia lub planowanych zmian czasu pracy apteki".

Powyższe oznacza, że Rada mocą przedmiotowej uchwały nałożyła na właścicieli i kierowników aptek obowiązki związane z czynnościami, jakie muszą podjąć w sytuacji, gdy planują zamknięcie apteki bądź też zmianę godzin jej pracy.

Przedmiotowa uchwała zaliczana jest do grupy aktów prawa miejscowego. Tym samym, z normatywnego charakteru przedmiotowej uchwały wynika konieczność formułowania zawartych w niej postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujących delegację ustawową, pozbawionych jednocześnie powtórzeń przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. Oznacza to, iż akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego powinny regulować tylko te kwestie, które wynikają z delegacji ustawowej. Ponadto regulacje te mają na celu jedynie uzupełnienie, wydanych przez inne podmioty, przepisów powszechnie obowiązujących, kształtujących prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nieobjętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany.

Tymczasem, zdaniem organu nadzoru, art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne nie upoważnia Rady do regulowania w uchwale podjętej na jego podstawie kwestii innych, niż określenie rozkładu godzin pracy aptek. Działanie odmienne, polegające na doprecyzowaniu kwestii innych, niż wynikające z normy kompetencyjnej, takich jak np. obowiązki podmiotów prowadzących apteki, narusza w sposób istotny regulację stanowiącą podstawę prawną do podjęcia tej uchwały.

W ocenie organu nadzoru § 2 przedmiotowej uchwały narusza w sposób istotny także art. 7 Konstytucji RP, zobowiązujący organy administracji publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa. Skoro norma kompetencyjna upoważnia organ stanowiący do uregulowania tylko określonego zakresu spraw, organ ten zobowiązany jest do podejmowania wyłącznie takich działań, które mieszczą się w granicach upoważnienia ustawowego. Należy przy tym podkreślić, że nawet fakt nieuregulowania przez ustawodawcę określonych spraw nie daje radzie powiatu upoważnienia do stanowienia w tym zakresie.

Co więcej, zdaniem organu nadzoru, organ stanowiący powiatu nie jest władny do określania obowiązków podmiotów, dla których nie jest pracodawcą. Również takie działanie nie znajduje uzasadnienia w art. 7 Konstytucji RP.

Tym samym, w przekonaniu organu nadzoru, zasadne jest orzeczenie o nieważności § 2 przedmiotowej uchwały.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 163 poz. 1270 z późn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Wojewoda Dolnośląski


Rafał Jurkowlaniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »