| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Komunikat Zarządu Województwa Dolnośląskiego

z dnia 17 sierpnia 2010r.

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla województwa o podjęciu Uchwały nr 4783/III/10 z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD)


informuje o podjęciu:
Uchwały nr 4783/III/10 z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).
Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Powyższa uchwała oraz tekst jednolity Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (URPO) uwzględniający wprowadzone zmiany są dostępne na witrynie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.
W zaktualizowanej wersji Uszczegółowienia RPO WD wprowadzono m.in. następujące najważniejsze zmiany:
W punkcie 1.5 "Opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WDpodpunkt A - Tryb konkursowy
dodano zapisy dotyczące sposobu oceny merytorycznej wniosków dla Działania 1.1, Schematu 1.1A1. "Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)" (innowacyjność projektów oceniana będzie przez powołany w tym celu Panel Ekspertów w pierwszym etapie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie a następnie przez ekspertów KOP zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Projektów). Ponadto wprowadzono zapisy dotyczące oceny formalnej składającej się z 2 etapów dla projektów notyfikowanych w Komisji Europejskiej, jak również doprecyzowano zapisy dotyczące konsultowania projektów w trakcie oceny formalnej również z kancelarią prawną obsługującą RPO.
Dodano podpunkt D - Realizacja w ramach RPO WD projektu dużego (w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006), w którym przedstawiono procedurę wyboru i realizacji w ramach RPO WD projektów dużych, w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
W punkcie 1.5.2 "Procedura odwoławcza" podpunkt A. Tryb konkursowy
dodano zapis wyjaśniający kwestię związaną z procedurą odwoławczą dla projektów aplikujących w ramach Działania 1.1, Schemat 1.1A1 "Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)".
W Działaniu 1.1 "Inwestycje dla przedsiębiorstw" dodano zapisy uszczegółowiające wymagania względem projektów innowacyjnych na poziomie regionalnym (Schemat 1.1A1).
W działaniu 1.2 "Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu"- schemat 1.2 D - doprecyzowano demarkację wewnętrzną pomiędzy działaniami 1.2 i 1.4 (dot. wsparcia IOB).
W działaniu 1.4 "Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie" zmodyfikowano typy beneficjentów oraz dodano i zdefiniowano nowy typ tj. centra naukowo-przemysłowe.
W działaniu 2.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" doprecyzowano zapisy związane z minimalną całkowitą wartością projektów kwalifikowanych do dofinansowania dotyczących budowy przebudowy sieci oraz PIAP-ów i bezpiecznych systemów transmisji danych. Minimalna całkowita wartość projektu:
1 mln PLN dla projektów dotyczących budowy/rozbudowy sieci
300 tys. PLN dla projektów partnerskich dotyczących:
- bezpiecznych systemów transmisji danych i/lub
- publicznych punktów dostępu do Internetu
150 tys. PLN dla projektów nierealizowanych w partnerstwie dotyczących:
- bezpiecznych systemów transmisji danych i/lub publicznych punktów dostępu do Internetu składanych przez jednego wnioskodawcę
Dodano w typach projektów budowę bezpiecznych systemów transmisji danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (dotychczas była możliwość jedynie ich wdrażania). Ponadto uzależniono maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu objętego pomocą publiczną od decyzji Komisji Europejskiej lub zasad pomocy publicznej.
W Działaniu 5.1 "Odnawialne źródła energii" uwzględniono IP RPO (DIP) jako instytucję pośredniczącą oraz odpowiedzialną za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów. Ponadto zaktualizowano komplementarność działania z działaniami POIŚ i PROW.
W Działaniu 5.2 "Dystrybucja energii elektrycznej i gazu" w karcie działania usunięto wkład ze środków publicznych krajowych na działanie oraz zwiększono kwotę alokacji na działanie ogółem (do 39 123 918 EUR) oraz wkład środków prywatnych (do 23 474 351 EUR), w konsekwencji czego dokonano analogicznych zmian w Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań dla programu operacyjnego. Ponadto zaktualizowano komplementarność działania z innymi działaniami i programami.
W Działaniu 5.3 "Ciepłownictwo i Kogeneracja" uwzględniono IP RPO (DIP) jako instytucję pośredniczącą oraz odpowiedzialną za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów. Ponadto zaktualizowano komplementarność działania z działaniami POIŚ i PROW oraz wprowadzono modyfikację związana ze zmianą weryfikacji preferencji w działaniu.
W priorytecie 7 "Edukacja" dokonano realokacji środków z działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego do działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych celem umożliwienia kontraktacji projektów wybranych do dofinansowania. Wartość przesuwanych środków EFRR to 1 176 856 EUR.
W Działaniu 10.1 "Pomoc Techniczna" wprowadzono zapisy dotyczące finansowania ( 100%) podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, których wynagrodzenie jest finansowane w całości ze środków Pomocy Technicznej RPO, jak i tych, których wynagrodzenie finansowane jest w części lub nie jest finansowane ze środków Pomocy Technicznej RPO WD a są zaangażowani w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ewaluację, kontrolę, informację i promocję RPO WD.
W załączniku nr 2 "Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej" dodano tabelę "Indykatywny podział wkładu funduszu (EFRR) w RPO Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 wg kategorii interwencji (w euro)" oraz zaktualizowano tabelę "Indykatywny podział wkładu funduszu (EFRR) w RPO Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 zaangażowanego w realizację Strategii Lizbońskiej wg kategorii interwencji (w euro)" w oparciu o bieżące szacunki wykorzystania alokacji Programu.
W załączniku nr 4. "Lista kluczowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013" dokonano aktualizacji załącznika w związku z Uchwałą nr 4720/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 960/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
W załączniku nr 6. "Wykaz wydatków wyłączonych z kwalifikowalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013":
w punkcie F - Kwalifikowalność projektu a kwalifikowalność wydatków
- określono okres kwalifikowalności w przypadku pomocy indywidualnej ad hoc
- wprowadzono zapis wg, którego faktyczny okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu objętego pomocą publiczną zostanie wskazana w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie projektu, która określi zarówno początkową, jak i końcową datę kwalifikowalności wydatków.
- zaktualizowano przytoczone regulacje prawne zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
w punkcie I - Wykaz wydatków niekwalifikowalnych dla wszystkich Działań
- dodano jako niekwalifikowane wydatki na przygotowanie dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia dla projektów objętych pomocą publiczną (z wyłączeniem pomocy de minimis);
- w pozycji "Nabycie aktywów", wprowadzono wyjątek od generalnego uznawania za niekwalifikowane zakupów środków trwałych ( także używanych)dokonanych od osoby najbliższej, jeśli w szczególnych przypadkach (specyfika nabywanego dobra lub specyfika samego projektu) nie ma możliwości dokonania zakupu z innych źródeł. W punkcie tym dodano również jako niekwalifikowane, w działaniu 1.1 i 1.2, wydatki związane z nabyciem środka trwałego od osoby najbliższej bądź przedsiębiorstwa, którego właścicielem lub podmiotem zarządzającym jest beneficjent lub osoba najbliższa;
- zmodyfikowano niekwalifikowalność wydatków poniesionych na opłaty za wszelkiego rodzaju przyłączenia do sieci;
- zdefiniowano pracownika beneficjenta, partnera w projekcie lub podmiotu realizującego projekt;
- doprecyzowano zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków związanych z robotami dodatkowymi/ usługami dodatkowymi/ dostawami dodatkowymi uznając za niekwalifikowalne wydatki poniesione w ramach realizowanego projektu, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów lub procedur odnoszących się do zamówień dodatkowych.
- zmodyfikowano zapisy dotyczące ram czasowych kwalifikowalności/pomocy publicznej w przypadku notyfikacji indywidualnej projektów;
w pukcie J - Wykaz wydatków niekwalifikowalnych w przypadku projektów, w których przewidziano finansowanie danej kategorii wydatku
- w pozycjach "nabycie gruntu" oraz "nabycie nieruchomości zabudowanej" wprowadzono wyjątek od generalnego uznawania za niekwalifikowane zakupów tego rodzaju dokonanych od osoby najbliższej (ze względu na specyficzne okoliczności nie pozwalające na dokonanie takiego zakupu z innych źródeł)
- w pozycji " Instrument elastyczności (cross-financing)" jako niekwalifikowane włączono wydatki poniesione na wynagrodzenia osób szkolonych, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.
W punkcie K - Wykaz wydatków niekwalifikowalnych dla poszczególnych Działań w Priorytetach RPO WD
W priorytecie V ( działanie 5.1, 5.2, 5.3) wprowadzono jako niekwalifikowane wydatki poniesione przez beneficjenta, partnera lub inny podmiot realizujący projekt w imieniu beneficjenta na budowę przyłączy oraz związane z opłatami przyłączeniowymi. Ponadto w działaniu 5.1 wprowadzono jako niekwalifikowane wydatki poniesione na niezbędną infrastrukturę służącą do przyłączenia do najbliżej istniejącej sieci przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
W załączniku nr 7 "Pomoc publiczna" zaktualizowano informację w zakresie obowiązujących aktów prawnych dotyczących pomocy publicznej (m.in. informacja o indywidualnej notyfikacji w dz. 2.1).
W załączniku nr 10 " Słowniczek" zaktualizowano definicję, np.: pomocy publicznej, jednostki naukowej, centrum naukowo-przemysłowego sieci naukowej oraz konsorcjum naukowego, e-usług, turysty.
Dodatkowo do Uszczegółowienia RPO WD wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkowym oraz zaktualizowano "Listę podstawowych aktów prawnych i dokumentów regulujących zarządzani i wdrażanie RPO WD" zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »