| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/642/2010 Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/562/2009 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (teks jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (teks jednolity z 2008 roku Dz.U. Nr 45, poz. 271 ze zm.)

Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/562/2009 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2010, wprowadzić następujące zmiany:

1) W tytule uchwały skreśla się zapis "dyżurów nocnych" i w to miejsce wprowadza sie zapis "pracy w porze nocnej".

2) Zmienić treść §1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"Po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, burmistrzów miast z terenu powiatu kłodzkiego oraz samorządu aptekarskiego ustala się rozkład godzin pracy oraz harmonogram pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2010, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały."

3) Zmienić treść §2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"Apteki są zobowiązane umieścić w swojej siedzibie, w miejscu widocznym informację o godzinach swojej pracy oraz informację z podaniem adresu oraz numeru telefonu o aptece pracującej w porze nocnej".

4) Zmienić treść §3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"W przypadku, gdy apteka nie może być czynna w porze nocnej zgodnie z harmonogramem określonym w §1 niniejszej uchwały, kierownik apteki zobowiązany jest do znalezienia zastępstwa oraz pisemnego poinformowania o tej zmianie Starostę Kłodzkiego oraz kierowników aptek funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego."

5) Zmienić treść §4 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"O zmianach godzin pracy kierownik apteki jest zobowiązany pisemnie zawiadomić Starostę Kłodzkiego."

6) Zmienić tytuł załącznika Nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"Rozkład godzin pracy oraz harmonogram pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2010".

7) W treści załącznika do uchwały, zmienić następujące zapisy:

a) w pkt 1 ppkt 1 w kolumnie: "Godziny pracy" dotychczasowy zapis: "dyżury nocne wg harmonogramu" przyjmuje brzmienie: "w porze nocnej 20.00-8.00 wg harmonogramu",

b) w pkt 1 ppkt 2 w kolumnie: "Godziny pracy" dotychczasowy zapis: "dyżury nocne wg harmonogramu" przyjmuje brzmienie: "w porze nocnej 20.00-8.00 wg harmonogramu",

c) w pkt 1 ppkt 3 w kolumnie: "Godziny pracy" dotychczasowy zapis: "dyżury nocne wg harmonogramu" przyjmuje brzmienie: "w porze nocnej 20.00-8.00 wg harmonogramu",

d) w pkt 1 ppkt 4 w kolumnie: "Godziny pracy" dotychczasowy zapis: "apteka pełni stałe dyżury nocne" przyjmuje brzmienie: "apteka jest czynna codziennie w porze nocnej, w godz. 20.00-8.00",

e) w pkt 1 ppkt 5 w kolumnie: "Godziny pracy" dotychczasowy zapis: "dyżury nocne wg harmonogramu" przyjmuje brzmienie: "w porze nocnej 20.00-8.00 wg harmonogramu",

f) w pkt 1 ppkt 6 w kolumnie: "Godziny pracy" dotychczasowy zapis: "dyżury nocne wg harmonogramu" przyjmuje brzmienie: "w porze nocnej 20.00-8.00 wg harmonogramu",

g) w pkt 1 ppkt 7 w kolumnie: "Godziny pracy" dotychczasowy zapis: "dyżury nocne wg harmonogramu" przyjmuje brzmienie: "w porze nocnej 20.00-8.00 wg harmonogramu",

h) w pkt 1 ppkt 8 w kolumnie: "Godziny pracy" dotychczasowy zapis: "dyżury nocne wg harmonogramu" przyjmuje brzmienie: "w porze nocnej 20.00-8.00 wg harmonogramu",

i) w pkt 1 ppkt 9 w kolumnie: "Godziny pracy" dotychczasowy zapis: "dyżury nocne wg harmonogramu" przyjmuje brzmienie: "w porze nocnej 20.00-8.00 wg harmonogramu" a zapis: "dyżury nocne i świąteczne pod telefonem" przyjmuje brzmienie: "w porze nocnej i w dni świąteczne apteka czynna na prośbę telefoniczną",

j) w pkt 1 ppkt 10 w kolumnie: "Godziny pracy" dotychczasowy zapis: "dyżurów apteka nie pełni" przyjmuje brzmienie: "w porze nocnej i w dni świąteczne apteka jest nieczynna",

k) w pkt 1 ppkt 11 w kolumnie: "Godziny pracy" dotychczasowy zapis: "dyżurów apteka nie pełni" przyjmuje brzmienie: "w porze nocnej i w dni świąteczne apteka jest nieczynna",

l) w pkt 1 ppkt 12 w kolumnie: "Godziny pracy" dotychczasowy zapis: "dyżurów apteka nie pełni" przyjmuje brzmienie: "w porze nocnej i w dni świąteczne apteka jest nieczynna".

8) Zmienia się nazwę pkt 2 załącznika: "Harmonogram dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych pełnionych na terenie powiatu kłodzkiego", który przyjmuje brzmienie: "Harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłodzkiego w porze nocnej".

9) W pkt 2 załącznika zmianie ulegają nazwy kolumn:

a) nazwa: "Data dyżuru" przyjmuje brzmienie: "Data",

b) nazwa: "Apteka pełniąca dyżur" przyjmuje brzmienie: "Apteka czynna w porze nocnej".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały oraz założenia nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

W odniesieniu do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XLIII/562/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2010, w dniu 8 marca 2010 roku (data wpływu pisma do Starostwa Powiatowego w Kłodzku) radca prawny pan Leszek Gogoliński, działając jako pełnomocnik właścicieli aptek z terenu Gmin: Lądek Zdrój, Stronie Śląskie i Bystrzyca Kłodzka, wezwał Radę Powiatu Kłodzkiego do usunięcia naruszenia prawa w w/w uchwale. Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowił art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). W związku z powyższym, dnia 30 marca 2010 r .została podjęta przez Radę Powiatu Kłodzkiego uchwała Nr XLVI/591/2010 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XLIII/562/2009 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2009 r. złożonego przez Pana Leszka Gogolińskiego. Rada Powiatu Kłodzkiego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa uznała za bezzasadne. W maju 2010 roku pełnomocnik w/w aptek złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XLIII/562/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r., domagając się uchylenia uchwały w całości. Rada Powiatu Kłodzkiego, nie znajdując podstaw do stwierdzenia jej nieważności a także nie podzielając stanowiska Skarżących jakoby naruszyła przepis art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne poprzez nieuwzględnienie przesłanki dostosowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych do potrzeb ludności i podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kłodzkiego bez rozważenia tej przesłanki, podjęła uchwałę kierując skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Wychodząc naprzeciw uporczywemu domaganiu się kierowników aptek, aby dokładnie ustalić porę nocną pracy aptek, niniejszą uchwałą Rada Powiatu Kłodzkiego ustala porę nocną pracy aptek w godzinach 20.00-8.00 oraz dokonuje zmiany w treści pierwotnej uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XLIII/562/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r., dostosowując zapisy w jej treści "ściśle" do zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. Zmianie ulegają przede wszystkim zapisy: "dyżury nocne", które otrzymują brzmienie: "praca w porze nocnej" oraz tytuł uchwały. Pozostałe ustalenia określone treścią uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XLIII/562/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r., nie ulegają zmianie. Ponadto zarówno godziny pracy aptek jak i ustalony w/w uchwałą harmonogram pracy aptek w porze nocnej na rok 2010, pozostają bez zmian, w związku z tym podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje zmian w zaplanowanej pracy aptek. Ustalenie niniejszą uchwałą godzin pracy aptek w porze nocnej jest formalnością, ponieważ apteki w większości pracują właśnie w tak ustalonych godzinach. Informacje szczegółowe pracy poszczególnych aptek są udostępniane do wiadomości dla pacjentów bez żadnych ograniczeń. Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a jej podjęcie nie wywoła skutków finansowych dla budżetu powiatu kłodzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego


Dariusz Kłonowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »