| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/238/2010 Rady Gminy Krośnice

z dnia 4 sierpnia 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Małe, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 177/6

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) oraz w związku z uchwałą Nr XXV/187/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Małe, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 177/6, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XIII/98/08 z dnia 23 kwietnia 2008r.), uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Małe, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 177/6, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)załącznik nr 1 - rysunek planu sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1: 1000, stanowiący integralną część uchwały,

2)załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

3)załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. W planie nie występują tereny wymagające określenia:

1)kształtowania przestrzeni publicznych,

2)podlegające ochronie ustalone na podstawie odrębnych przepisów:

a) tereny górnicze,

b) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,

c) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,

3)wymagające określenia szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości,

4)wymagające szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

5)wymagające określenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 3. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)w zakresie ustaleń ogólnych:

a) plan - ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 uchwały,

b) przepisy odrębne - aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii Europejskiej obowiązujące w regulowanej dziedzinie,

2)w zakresie zasad zagospodarowania terenu:

a) linia rozgraniczająca - linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zago-spodarowania, której przebieg określony na rysunku planu ma charakter wiążący i nie może ulegać prze-sunięciu w ramach realizacji planu,

b) lokalna, historyczna tradycja architektoniczna - zespół cech charakterystycznych dla historycznego bu-downictwa sprzed 1945 roku, wznoszonego na obszarze jednostki osadniczej, obejmujący sposoby kształ-towania geometrii dachów, elewacji, skali, bryły i gabarytów budynków,

c) podstawowe przeznaczenie terenu - przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się do-minującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu,

d) dopuszczalne przeznaczenie terenu - przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie lub wzbogacenie funkcji podstawowej,

e) teren - obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem,

f) urządzenia towarzyszące - należy przez to rozumieć obiekty komunikacji, technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawo-wego;

3)w zakresie ładu przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, do powierzchni działki,

b) wskaźnik zabudowy działki - wartość stanowiąca stosunek łącznej powierzchni zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej, do powierzchni tej działki,

c) wysokość zabudowy - wysokość obiektu mierzona w metrach w linii elewacji frontowej od poziomu terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) i odnosząca się do kalenicy obiektu oraz wyrażona w ilości kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)oznaczenia ogólne:

a) granica obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalna lina zabudowy,

d) symbol określający przeznaczenie terenu,

2)oznaczenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków i dóbr kultury współczesnej - granica strefy ochrony zabytków archeologicznych.

2. Oznaczenia pomocnicze, nie będące obowiązującymi ustaleniami uchwały - drogi gminne.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 5. 1. Ustala się teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem RM, dla którego obowiązują następujące rodzaje przeznaczenia:

1)podstawowe - zabudowa zagrodowa, rozumiana jako budynki i urządzenia wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, takie jak budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, stajnie, obory i stodoły,

2)dopuszczalne:

a) teren gospodarki polowej, łąk, pastwisk, ogrodów, sadów,

b) stawy rybne i zbiorniki wodne służące obsłudze rolnictwa, pod warunkiem uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego oraz innych opinii i uzgodnień, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) urządzenia towarzyszące oraz zieleń.

2. Ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1)dopuszcza się zabudowę w układzie wolnostojącym,

2)wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m oraz dwóch kondygnacji nadziemnych, to jest parter i poddasze użytkowe,

3)budynki należy lokalizować równolegle/prostopadle do granic działki,

4)w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) należy stosować dachy strome o symetrycznie nachylonych połaciach,

b) kąt nachylenia połaci dachowych wynosi od 300 do 450 ,

c) kąt nachylenia połaci należy projektować dla wszystkich budynków jednakowy z dopuszczeniem różnicy nachylenia wynoszącym 50 ,

d) pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,

e) zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy,

5)dopuszcza się odstępstwo od wymogów określonych w pkt 4 dla elementów budynków takich jak wykusze, przekrycia tarasów, werandy itp.,

6)maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 20%,

7)ustala się przeznaczenie co najmniej 60% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,

8)ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

9)dla obiektów budowlanych należy zapewnić miejsca na pojemniki i kontenery służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, które należy urządzić w następujący sposób:

a) umożliwić segregację odpadów,

b) osłonić ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m.

3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości dopuszczalnych na granicy własności terenu,

2)zakazuje się odprowadzania ścieków do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby i gruntów, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 9 lit. a,

3)obowiązuje utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach odrębnych - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową,

4)ustala się wielkość produkcji zwierzęcej do 20 jednostek przeliczeniowych DJP.

4. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)wyznacza się ochronę krajobrazu kulturowego, obejmującą obszar objęty planem, dla której ustala się:

a) budynki należy harmonijnie wkomponować w krajobraz i kształtować w nawiązaniu do lokalnej, historycznej tradycji architektonicznej,

b) zakazuje się stosowania ogrodzeń z betonowych prefabrykowanych elementów,

c) linie energetyczne i telekomunikacyjne, należy projektować jako kablowe,

2)wyznacza się strefę ochrony zabytków archeologicznych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla której ustala się:

a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

b) w przypadku odkrycia zabytków archeologicznych ruchomych i nieruchomych oraz nawarstwień kultu-rowych, obowiązuje prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych za pozwoleniem właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

c) pozwolenie na stały nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę.

5. Ustala się następujące zasady dotyczące scalania i warunków podziału nieruchomości:

1)zakazuje się podziału nieruchomości z zastrzeżeniem ust.2,

2)dopuszcza się wydzielanie działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej; wielkość tych działek należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych lokalizowanych urządzeń oraz potrzeb ich obsługi.

6. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1)należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej,

2)dopuszcza się możliwość lokalnego wykorzystania istniejących sieci, ich rozbudowy oraz budowy nowych urządzeń,

3)dopuszcza się możliwość realizacji niezależnych systemów zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną,

4)w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu, dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci,

5)w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - ustala się rozbudowę sieci elektroenergetycznej w sposób zapewniający obsługę wszystkich projektowanych obszarów zabudowy,

6)dopuszcza się rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w sposób zapewniający obsługę projektowanych obszarów zabudowy,

7)dopuszcza się rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej w sposób zapewniający obsługę projektowanych ob-szarów zabudowy, z przesyłem do oczyszczalni ścieków;

8)do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej oraz budowy oczyszczalni ścieków, ścieki należy odprowadzać do szczelnych bezodpływowych zbiorników, zgodnie z przepisami odrębnymi,

9)ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych, których dopuszczalny skład określają przepisy odrębne:

a) wody opadowe i roztopowe z terenu należy odprowadzać bezpośrednio w grunt lub powierzchniowo, do istniejącego rowu melioracyjnego na warunkach określonych przez właściciela rowu lub urządzeń wodnych,

b) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych do szczelnych zbiorników i wykorzystanie ich do celów związanych z utrzymaniem czystości na terenie oraz pielęgnacją zieleni,

c) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i modernizację urządzeń melioracyjnych oraz sieci drenarskiej,

10)obsługę terenu w zakresie gospodarki odpadami należy zapewnić poprzez wywóz odpadów komunalnych na zorganizowane gminne składowisko odpadów,

11)obsługę terenu w zakresie zaopatrzenia w ciepło należy zapewnić z indywidualnych lub grupowych źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o zasilanie:

a) energią elektryczną,

b) paliwami płynnymi,

c) paliwami stałymi z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

d) odnawialne źródła energii w postaci baterii słonecznych oraz układami mieszanymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii i źródeł energii o których mowa w lit. a - c,

12)dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej w sposób nie kolidujący z istniejącą zabudową,

13)zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy z sieci rozdzielczej, przyłączenie obiektów powinno odbywać się w oparciu o przepisy odrębne, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia,

14)do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników stacjonarnych lokalizowanych w obrębie własności, zgodnie z przepisami odrębnymi,

15)w zakresie sieci telekomunikacyjnej dopuszcza się rozbudowę istniejącej oraz lokalizowanie nowej, na wa-runkach uzgodnionych z operatorami sieci telekomunikacyjnej.

7. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1)należy zapewnić dojazd do wszystkich urządzeń i budynków w obrębie terenu,

2)obsługa komunikacyjna będzie się odbywać za pośrednictwem drogi wewnętrznej z włączeniem do drogi gminnej nr ewid. 243,

3)ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych (w tym w garażach) dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca na mieszkanie.

8. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

§ 6. 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDw, dla którego obowiązuje następujące przeznaczenie:

1)podstawowe - droga wewnętrzna, rozumiana jako droga o parametrach jak dla dróg dojazdowych, nie zaliczana do żadnej z kategorii dróg publicznych, służąca obsłudze wydzielonego terenu i posiadająca podłączenie do drogi gminnej,

2)dopuszczalne - urządzenia towarzyszące oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 6m,

2)dopuszcza się brak wyodrębnionej jezdni i chodnika,

3)dopuszcza się odstępstwa od parametrów technicznych ulic, jeżeli są one uzasadnione ukształtowaniem terenu, warunkami geologiczno-inżynierskimi,

4)dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infrastruktury technicznej oraz zieleni i elementów małej architektury,

5)dopuszcza się poszerzenie drogi gminnej nr ewid. 243, w pasie przyległym do terenu KDw na szerokość do 4m.

3. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 5%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie internetowej Gminy Krośnice.


Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Władysław Klucznik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/238/2010
Rady Gminy Krośnice
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Uchwała - rysunek planu Łazy Małe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »