reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXV/449/10 Rady Miasta Nowogrodziec

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie wierzytelności mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg


Na podstawie art. 18 ust. ust. 2 pkt. 15, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie wierzytelności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Nowogrodziec lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelnościach - oznacza to należność główną wraz z należnymi odsetkami i kosztami jej dochodzenia;
2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
3) uldze - rozumie się przez to umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminu spłaty całości lub części wierzytelności bądź rozłożenie wierzytelności całości lub części należności na raty;
4) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę i Miasto Nowogrodziec oraz jego jednostki organizacyjne;
5) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.
§ 3. Do umorzenia wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni są:
1) Burmistrz Nowogrodźca, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 10.000,00 zł;
2) Dyrektorzy/Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 1.500,00 zł, jeżeli wartość wierzytelności przekracza 1.500,00 zł osobą uprawnioną do udzielenia ulgi jest Burmistrz Nowogrodźca;
3) Burmistrz Nowogrodźca po zaciągnięciu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Nowogrodźcu - jeżeli wartość wierzytelności przekracza 10.000,00 zł.
§ 4. 1. W stosunku do wierzycieli będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Nowogrodziec i jej jednostkom podległym stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów:
1) pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.);
2) pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007 r.);
3) pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007 r.);
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem
1) wypełnionego załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie;
3) oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 wytycznych wspólnotowych dotyczących Państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE 244 z 1.10.2004 r.);
4) informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;
5) informacji dotyczącej wielkości przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 ze zm.);
6) wypełnienie formularza informacji stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
§ 5. 1. Dopuszcza się umorzenie z urzędu wierzytelności w całości lub w części jeżeli zachodzą przesłanki z art. 56 ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
2. Umorzenie wierzytelność w całości lub w części na wniosek dłużnika może nastąpić w szczególności jeżeli:
1) sytuacja materialna, ekonomiczna, rodzinna i życiowa dłużnika, która nie pozwala na uregulowanie wierzytelności bez zagrożenia bytu dłużnika i jego rodziny;
2) wierzytelność nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
3) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;
4) dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobiercy;
5) istnieje domniemanie, iż w toku egzekucji nie uzyska się środków pozwalających na pokrycie jej kosztów;
6) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne;
7) roszczenie dotyczy odsetek, a dłużnik należność główną uregulował w całości i wykazał, że jego sytuacja bytowa jest na tyle trudna że spłata odsetek nie może odbyć się bez znaczącego uszczerbku dla niego i jego rodziny.
§ 6. 1. Umorzenie z Urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli, złożonego przez organ uprawniony.
2. Umorzenie na wniosek dłużnika następuje w formie pisemnego oświadczenia organu uprawnionego.
3. W przypadku, gdy oprócz dłużnika są zobowiązane inne osoby, wierzytelności mogą zostać umorzone z urzędu tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 7. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi oraz ważnym interesem dłużnika, organy określone w § 3 - na wniosek dłużnika mogą:
1) odroczyć termin płatności wierzytelności lub rozłożyć zapłatę wierzytelności na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległych wierzytelności wraz z odsetkami za zwłokę.
2. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonej wierzytelności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona wierzytelność, pozostała do zapłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności, obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty spłaty wierzytelności.
3. Od wierzytelności, których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się 50% odsetek ustawowych obowiązujących w dniu złożenia wniosku o ulgę - naliczaną za okres odroczenia.
4. Odroczenie lub rozłożenie na raty następuje na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
§ 8. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty wierzytelności pieniężnych przypadających Gminie i Miastu Nowogrodziec lub jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa organowi, o którym mowa w § 3.
2. Określony w § 3 organ dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.
3. Udokumentowanie spełnienia przesłanek z § 5 ust. 1 mogą stanowić w szczególności:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną;
3) odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, zaświadczenie z ZUS o uiszczaniu składek, zaświadczenie o stanie majątkowym, orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, akt zgonu, wywiad środowiskowy, orzeczenie lub decyzje likwidujące jednostkę organizacyjną;
4) w przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające, tzn. takie, na podstawie których nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia;
5) nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
4. Organ uprawniony może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacie należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w jej spłaceniu, okazały się fałszywe bądź że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa albo że dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę do umorzenia lub udzielania ulg, w spłacaniu należności. W takich przypadkach należność pieniężna będąca przedmiotem umorzenia, odroczenia lub której spłata została rozłożona na raty staje się natychmiast wymagalna.
§ 9. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do:
1) prowadzenia ewidencji udzielonych ulg w spłacie należności;
2) przedstawienia Burmistrzowi Nowogrodźca informacji półrocznych o udzielonych ulgach w spłacie należności w terminie do 15 dnia następującego po zakończeniu półrocza wg załącznika do niniejszej uchwały.
2. W przypadku gdy przyznana ulga stanowi pomoc de minimis kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są dodatkowo do przekazania Burmistrzowi Nowogrodźca sprawozdań, o których mowa w przepisach dotyczących sprawozdań o udzielonej pomocy, w terminie na 15 dni przed terminami określonymi w/w przepisami.
§ 10. Traci moc uchwała nr XXIV/169/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Nowogrodziec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wilhelm Tomczuk
Załącznik do Uchwały Nr LXV/449/10
Rady Miasta Nowogrodziec
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik do uchwały LXV 449 10
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama