reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 226/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Piława Górna przez inne niż Gmina Piława Górna osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. u. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) oraz art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Piława Górna przez inne niż Gmina Piława Górna osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 2. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Piławie Górnej na dany rok oraz informacja o sposobie wyliczenia części oswiatowej subwencji ogólnej dla Gminy Piława Górna, otrzymana od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Wydatki bieżące ponoszone na jedno dziecko w przedszkolu publicznym są to wydatki ustalone w budżecie Gminy Piława Górna według stanu na początek roku budżetowego w Rozdziale 80104 "Przedszkola".

3. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75 % zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piława Górna w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Piława Górna.

4. Organom prowadzącym inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej 40 % zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piława Górna w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Piława Górna.

5. Burmistrz informuje organy prowadzące niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia po uchwaleniu budżetu Gminy Piława Górna na dany rok.

§ 3. 1. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu Gminy jest złożenie przez organy prowadzące niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego wniosku o udzielenie dotacji do Burmistrza Piławy Górnej, w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzajacego rok udzielania dotacji.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Podstawą ustalenia wysokosci dotacji na dany miesiąc jest złożona do 5 dnia każdego miesiąca informacja o faktycznej liczbie uczniów za miesiąc poprzedni. Informacja o liczbie uczniów w niepublicznych przedszkolach lub innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego dotyczy tych dzieci, dla których udokumentowany jest przynajmniej 5 - cio dniowy pobyt w danym miesiącu.

4. Faktyczna liczba uczniów w okresie przerwy wakacyjnej wyliczona jest jako średnia arytmetyczna liczby uczniów z pierwszego półrocza danego roku szkolnego, a jeżeli działalność podmiotu jest krótsza, to z tego okresu.

5. Wzór informacji, o której mowa w ust. 3 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Dotacja przekazywana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy niepublicznego przedszkola w 12 miesięcznych ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

7. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy wykreślony został wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Piława Górna na podstawie art. 82 ust. 3 a ustawy o systemie oświaty.

§ 4. 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego sporządza półroczne rozliczenie udzielonej dotacji w terminie do dnia 15 lipca oraz roczne w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku i przekazuje rozliczenie Burmistrzowi.

2. Wzór rozliczeń, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku, gdy podmiot kończy działalność w trakcie roku kalendarzowego rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.

§ 5. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji

1) pod względem zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa § 3 ust. 3,

2) pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty.

3) pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależne, podlegają zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Patrycja Pelczar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 226/XLV/2010
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 226/XLV/2010
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

INFORMACJA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 226/XLV/2010
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

ROZLICZENIE

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama