reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/244/2010 Rady Gminy Krośnice

z dnia 27 września 2010r.

w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 Nr 106, poz. 675), uchwala się, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze uhonorowanie Obywateli za zasługi dla Gminy Krośnice, ustanawia się tytuł:

1),,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice";

§ 2. Ustala się Regulamin zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułu, o którym mowa w §1 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Koszty związane z nadawaniem w/w tytułu pokrywane są z budżetu gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Przewodniczący Rady Gminy Krośnice Władysław Klucznik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/244/2010
Rady Gminy Krośnice
z dnia 27 września 2010 r.

Regulamin zasad i trybu nadawania tytułu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

Regulamin nadawania tytułów zwany dalej Regulaminem ustala zasady i tryb nadawania przez Radę Gminy Krośnice tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice".

§ 1. Mając na celu uhonorowanie Obywateli za zasługi na rzecz Gminy Krośnice ustanawia się tytuł ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice".

§ 2. 1. Tytuł ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice" nadaje rada gminy w drodze uchwał podejmowanych na wniosek Kapituły.

2. Uchwały w sprawie nadania lub pozbawienia tytułu Rada Gminy podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Kapitułę tworzą:

1)Wójt Gminy Krośnice - jako przewodniczący Kapituły;

2)Przewodniczący Rady Gminy;

3)Sekretarz Gminy Krośnice;

4)Dyrektor Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach

5)Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki.

4. Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności obrad.

§ 3. 1. Pracami Kapituły kieruje jej przewodniczący.

2. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem zgłoszeń w sprawie nadawania tytułów, a w szczególności:

1)bada, czy zgłoszone wnioski odpowiadają wymogom formalnym;

2)przedkłada Radzie Gminy zaopiniowane wnioski o nadanie tytułu;

3)występuje z inicjatywą pozbawienia tytułów osób, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu, w szczególności wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

3. Obsługę kancelaryjno - techniczną Kapituły zapewnia stanowisko ds. obsługi Rady Gminy.

4. Ewidencję osób wyróżnionych tytułem prowadzi biuro Rady Gminy w księdze ,,Honorowi Obywatele Gminy Krośnice".

5. Księgę ,, Honorowych Obywateli Gminy Krośnice" prowadzi stanowisko ds. obsługi Rady Gminy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 4. Zgłoszenie w sprawie przyznania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice"

1)Przewodniczący Rady Gminy Krośnice;

2)Wójt Gminy Krośnice;

3)stałe Komisje Rady;

4)jednostki organizacyjne gminy, organizacje społeczne, polityczne i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, działające na terenie Gminy Krośnice;

5)grupa co najmniej 100 wyborców Gminy Krośnice.

§ 5. Wniosek pisemny o nadanie tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice" powinien zawierać:

1)dokładne dane personalne osoby, której dotyczy;

2)szczegółowe uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu;

3)podpis wnioskodawcy(ów). Wzór w/w wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6. 1. Wniosek o nadanie tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice" przedkładany jest Przewodniczącemu Rady Gminy.

2. Wniosek rozpatruje Kapituła tytułu ,,Honorowego Obywatela Gminy Krośnice".

3. Zaakceptowany przez Kapitułę wniosek kierowany jest do stałych komisji rady celem jego zaopiniowania. Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez większość stałych komisji rady upoważnia Przewodniczącego rady do umieszczenia stosownego projektu uchwały rady w porządku obrad najbliższej sesji.

4. Uchwała w sprawie nadania tytułów ,,Honorowego Obywatela Gminy Krośnice" nie podlega publicznej dyskusji na sesji Rady.

§ 7. Dokumentem stwierdzającym nadanie tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice" jest Akt Nadania Tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice" sporządzony w formacie A-4, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 8. Wręczenie aktu nadania ,,Honorowego Obywatela Gminy Krośnice" dokonuje w imieniu rady gminy jej Przewodniczący i Wójt Gminy Krośnice lub upoważnione przez nich osoby na uroczystej sesji Rady Gminy.

§ 9. 1. Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu ,,Honorowego Obywatela Gminy Krośnice" na wniosek osób wymienionych w §4, w razie stwierdzenia, że:

1)nadanie tego tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd;

2),,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice" dopuścił się czynu wskutek, którego stał się niegodny tego tytułu.

2. Wniosek pisemny o pozbawienie tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice" powinien zawierać:

1)dokładne dane personalne osoby, której dotyczy;

2)szczegółowe uzasadnienie wniosku o pozbawienie tytułu;

3)podpis wnioskodawcy(ów).

3. Podjęcie uchwały przez radę o pozbawieniu tytułu ,,Honorowego Obywatela Gminy Krośnice" stanowi podstawę do dokonania zmian w Księdze, o której mowa w § 3 ust. 5.

Rozdział 2.
Honorowy Obywatel Gminy Krośnice

§ 10. Tytuł ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice" jest wyrazem najwyższego uznania. Nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla gminy, jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji gminy w dziedzinie życia społecznego, politycznego i gospodarczego lub nauki, kultury, sportu. Tytuł jest nadawany wybitnym osobistościom zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie.

§ 11. Tytuł ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice" może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom.

§ 12. Osobie wyróżnionej tytułem ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice" przysługuje prawo do:

1)używania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice";

2)uczestniczenia we wszystkich sesjach rady Gminy oraz uroczystościach i imprezach gminnych w charakterze gościa honorowego.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 13. Tytuł ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice" można otrzymać tylko raz.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama