reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/36/2010 Rady Gminy Stoszowice

z dnia 9 września 2010r.

w sprawie przyjęcia regulaminu świetlic wiejskich

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.), Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Działalność świetlic wiejskich na terenie Gminy Stoszowice ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i sportowej.

2. Świetlice wiejskie służą mieszkańcom wsi, a w szczególności są miejscem:

a) popularyzacji amatorskich form artystycznych;

b) rozwoju działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności wiejskiej;

c) promowania sportu na wsi, podejmowanie działań rekreacyjnych;

d) organizacji imprez otwartych dla mieszkańców wsi (np.: festyny, uroczystości);

e) organizacji spotkań sołtysa i rady sołeckiej z organizacjami i przedstawicielami środowisk lokalnych;

f) organizacji spotkań organizacji lokalnych działających na terenie wsi (np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe);

g) promocja wsi i gminy;

h) przeznaczonym na cele inne niż służące wszystkim mieszkańcom (np.: indywidualnie organizowane imprezy i uroczystości).

§ 2. 1. Świetlice wiejskie mogą być:

a) nieodpłatnie udostępniane na cele określone w §1 ust. 2 pkt. a - g;

b) odpłatnie udostępniane na cele określone w §1 ust. 2 pkt h) w oparciu o umowy najmu zawierane z Gminą Stoszowice.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Stoszowice do ustalenia opłat za odpłatne udostępnianie świetlic wiejskich po przeprowadzeniu konsultacji z radą sołecką danej miejscowości.

§ 3. 1. Korzystanie ze świetlic wiejskich odbywa się pod nadzorem ich opiekunów, których imiona i nazwiska oraz numery telefonów powinny być podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na poszczególnych obiektach świetlic. W przypadku braku zatrudnionego opiekuna osobą odpowiedzialną będzie pracownik urzędu wskazany przez Wójta.

2. Ze świetlicy można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem konkretnego obiektu.

3. Godziny otwarcia świetlic są ustalane z ich opiekunami, zgodnie ze zgłoszonym przez mieszkańców zapotrzebowaniem, nie później jednak niż do godziny 22.00.

4. Za zgodą Wójta Gminy Stoszowice dopuszcza się możliwość przedłużenia godzin otwarcia świetlic po godzinie 22.00, przy czym w takim wypadku należy powiadomić właściwy posterunek Policji.

§ 4. Do obowiązków opiekunów świetlic należy:

a) utrzymywania stałego kontaktu z Urzędem Gminy Stoszowice w zakresie funkcjonowania świetlicy;

b) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu;

c) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie;

d) udostępnianie świetlicy zgodnie z zapotrzebowaniem;

e) zawieranie umów na wynajem świetlicy oraz pobieranie opłat zatwierdzonych przez Wójta Gminy Stoszowice;

f) przedstawianie Skarbnikowi Gminy kwartalnego rozliczenia z wpływów za wynajem świetlicy do 15-go następnego miesiąca po upływie kwartału, a w przypadku IV kwartału - do 15 stycznia roku następnego;

g) zgłaszanie usterek, awarii, a także szkód wyrządzonych przez osoby trzecie.

§ 5. 1. W obiektach świetlic wiejskich zabrania się:

a) palenia papierosów poza wyraźnie wyznaczonymi miejscami;

b) spożywania środków odurzających;

c) zachowania sprzecznego z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym niszczenia mienia komunalnego znajdującego się w obiektach świetlic;

d) przebywania osób nieletnich bez nadzoru osób dorosłych.

2. W wypadku naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 1, opiekunowie świetlic mają obowiązek podjęcia działań dyscyplinujących zmierzających do zagwarantowania przestrzegania porządku.

3. Korzystanie z mienia ruchomego znajdującego się w świetlicach, a w szczególności sprzętu komputerowego, odbywa się pod nadzorem opiekunów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STOSZOWICE


Janusz Cendrowicz


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do kompetencji Rady Gminy Stoszowice należy podjęcie uchwały określającej zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Z uwagi na powyższe, podjecie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STOSZOWICE


Janusz Cendrowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama