reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWR-4210-35/2010/264/X-B/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 11 października 2010r.

w sprawie zatwierdzenia X taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnejej S.A. z siedzibą w Bogatyni

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),po rozpatrzeniu wniosku


z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia X taryfy dla Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Bogatyni zwanego dalej "Przedsiębiorstwem"


posiadającego KRS 0000097505


postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła


na okres do dnia 31 października 2011 r.UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

1)przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 24 sierpnia 1998 r. nr PCC/5/264/U/1/98/AP ze zmianami z dnia:

- 24 września 1999 r. nr PCC/5/S/264/U/3/99,

- 12 lipca 2007 r. nr PCC/5-ZTO/264/W/OWR/2007/MK,

2)obrót ciepłem z dnia 21 sierpnia 1998 r. nr OCC/2/264/U/1/98/AP ze zmianami z dnia:

- 24 września 1999 roku nr OCC/2/S/264/U/3/99,

- 12 lipca 2007 r. nr OCC/2-ZTO/264/W/OWR/2007/MK,

na wniosek z dnia 11 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania cen i stawek opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku obowiązywania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku 2009.

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3)Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślaskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu

Józef Dolata

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 12 sierpnia 2010 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 Mirosław Kaczmarek - Starszy specjalista

Otrzymuje:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

ul. Daszyńskiego 29

59-920 Bogatynia

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr OWR-4210-35/2010/264/X-B/MK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

X tayfa PEC S.A

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama