reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2010 Wójta Gminy Miłkowice; Zarządu Powiatu Legnickiego

z dnia 23 września 2010r.

w sprawie powierzenia Gminie zadania polegającego na budowie chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Miłkowice

Na podstawie art.6 ust.2, 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.): uchwał Nr XXXI/169/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 kwietnia 2010r.w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, Nr LI/279/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych, zawarto pomiędzy:

Zarządem Powiatu Legnickiego, zwanym dalej Przekazującym, reprezentowanym przez:

Pana Jarosława Humennego - Starostę Legnickiego,

Pana Józefa Antoniaka - Wicestarostę Legnickiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Legnickiego - Pana Tadeusza Rasały

a Wójtem Gminy Miłkowice Panem Waldemarem Kwaśnym, zwanym dalej Przejmującym,

przy kontrasygnacie skarbnika gminy Pani Renaty Matusiewicz

porozumienie o następującej treści:

§ 1.

Celem niniejszego porozumienia jest współfinansowanie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Miłkowice w ciągu drogi powiatowej nr 2210D, na odcinku od km. 5+415 do km. 5+970. Całkowity koszt zadania objętego niniejszym porozumienia wynosi 520 000,00zł.

§ 2.

1. W 2010r. strony porozumienia współfinansują realizację I-ego etapu zadania polegającego na zabudowie rowy przydrożnego przy drodze powiatowej nr 2210D w Miłkowicach na odcinku od km. 5+415 do km. 5+740.

2. Całkowity koszt zadania określonego w ust.1. wynosi 80 000,00zł.

§ 3.

Na realizację określonego w § 2 ust. 1 zadania zabezpieczone zostaną w budżecie powiatu legnickiego na 2010r. środki finansowe w wysokości 40 000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

§ 4.

Przejmujący zabezpieczy w budżecie na 2010r. środki finansowe w wysokości 40 000,00zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przeznaczone na współfinansowanie zadania określonego w § 2 ust.1.

§ 5.

W przypadku gdy po przetargu koszt zadania okaże się niższy od określonego w § 2 ust. 2 porozumienia, umawiające się strony sfinansują je proporcjonalnie.

§ 6.

1. Przejmujący zobowiązany będzie do dokonania wyboru wykonawcy realizującego przedmiot porozumienia w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisania z nim umowy i rozliczenia się z niej.

2. Przejmujący przekaże Przekazującemu 1 egzemplarz umowy o której mowa w ust. 1.

§ 7.

Przekazujący dokona przekazania Przyjmującemu środków, o których mowa w § 3 w terminie 7 dni przed dokonaniem zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

§ 8.

Przekazujący i Przejmujący dokonają rozliczenia środków finansowych wydatkowanych na realizację zadania w terminie 30 dni od dnia rozliczenia z wykonawcą, stosownie do poniesionych nakładów.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Niniejsze porozumienie ulega wygaśnięciu z chwilą jego całkowitego wypełnienia przez strony lub odstąpienia przez strony od realizacji przedmiotu porozumienia.

§ 11.

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 13.

Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 14.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Legnicki


Jarosław Humenny


Wicestarosta Legnicki


Józef Antoniak

Wójt Gminy


Waldemar Kwaśny


Skarbnik Powiatu


Tadeusz Rasała


Skarbnik Gminy


Renata Matusiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama