| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/311/2010 Rady Gminy Chojnów

z dnia 30 września 2010r.

w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Chojnów:

1.

od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni:

0,80zł

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne, lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni:

4,15zł

c)

pozostałych za 1 m2 powierzchni: w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,30zł

2.

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych za 1 m2 powierzchni użytkowej:

0,67zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m2 powierzchni użytkowej:

20,95zł

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni użytkowej:

9,82zł

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:

4,27zł

e)

pozostałych za 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

6,70zł

-

przeznaczonych na potrzeby letniskowo - rekreacyjne za 1 m2 powierzchni użytkowej:

7,06zł

3.

od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 cytowanej ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach loklanych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. budynki lub ich części wymienione w § 1 pkt.2e), które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. grunty, budynki i budowle służące wykonywaniu zadań związanych z wykorzystaniem na potrzeby ochrony przeciwpożarowej pod warunkiem, że nie są związane z działalnością gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Chojnów Nr XLI/238/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2009 r. Nr 212 poz. 3987).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący


inż. Krzysztof Sowiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »