| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/313/2010 Rady Miasta Lubań

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu inter-dyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

2)Podmiotach - należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

3)Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lubań,

4)Zespole - należy przez to rozumieć .zespół interdyscyplinarny.

§ 2. Ustala się następujący tryb powoływania członków Zespołu:

1)Burmistrz kieruje wystąpienia do wszystkich Podmiotów o wytypowanie swojego przedstawiciela do pracy w Zespole w terminie 1 miesiąca od otrzymania wystąpienia,

2)Po otrzymaniu wytypowanych kandydatów do pracy w Zespole Burmistrz podejmuje decyzję o składzie Zespołu i zawiera porozumienia o współpracy z Podmiotami, których kandydaci wejdą w skład Zespołu.

3)Po podpisaniu wszystkich porozumień Burmistrz powołuje Zespół w formie zarządzenia,

4)O fakcie powołania Burmistrz zawiadamia członków Zespołu i zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu, na którym odbiera oświadczenia, o których mowa w Ustawie

§ 3. Ustala się następujący tryb odwoływania członków Zespołu:

1)Burmistrz odwołuje członka Zespołu z dniem powzięcia wiadomości o:

a) rezygnacji z członkostwa w Zespole,

b) utracie statusu przedstawiciela Podmiotu,

c) utracie praw publicznych lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) rozwiązania porozumienia, o którym mowa w § 3 pkt 2,

e) jego śmierci .

2)Burmistrz może odwołać członka Zespołu:

a) na wniosek Zespołu,

b) na wniosek Podmiotu, z którego wywodzi się członek Zespołu,

c) w przypadku trzykrotnego braku uczestnictwa w pracach Zespołu.

3)W przypadkach wymienionych w pkt. 1litera a oraz 2 litera a i c odwołanie następuje po konsultacji z Podmiotami, z których pochodzą członkowie Zespołu.

4)Burmistrz dokonuje powołania uzupełniającego członka Zespołu w przypadkach określonych w pkt. 1 i 2 po zastosowaniu trybu określonego w § 3.

§ 4. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenie Zespołu zwołuje jego przewodniczący.

3. Przewodniczący w razie okoliczności uniemożliwiających mu działanie osobiście może upoważnić pisemnie do działania w jego imieniu innego członka Zespołu.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Zespołu zwołuje posiedzenia z inicjatywy własnej oraz jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zespołu na wniosek:

a) Burmistrza,

b) członków Zespołu stanowiących co najmniej połowę jego składu.

6. Jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia, ani nie upoważni do tego innego członka Zespołu posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Zespołu.

7. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Zespołu na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie przekazuje się do wiadomości Burmistrza.

8. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicz- nie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

9. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

§ 5. 1. Obradami posiedzenia kieruje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności upoważniony członek Zespołu lub w przypadku określonym w § 5 ust. 5 litera b wskazany przez Burmistrza członek Zespołu.

2. Osoby wymienione w ust. 1 reprezentują także Zespół wobec innych organów Gminy Miejskiej Lubań i innych osób.

3. W posiedzeniach Zespołu bez prawa do głosowania mogą uczestniczyć zaproszone przez przewodniczącego osoby wskazane przez Burmistrza .

4. Członkowie Zespołu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

5. Zespół może obradować, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Zespołu, w tym przewodniczący lub osoba upoważniona przez przewodniczącego, albo w przypadku określonym w § 5 ust. 5 litera b wskazany przez Burmistrza członek Zespołu.

6. Zespół obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.

§ 6. 1. Przewodniczący obrad może zadecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych w porządku obrad tematów.

2. Każdy z członków zespołu dysponuje w zespole jednym głosem.

3. Zespół rozstrzyga sprawy w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Uchwały Zespołu podpisuje przewodniczący obrad.

5. Członek Zespołu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem.

§ 7. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodni- czący obrad i protokolant.

2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.

3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.

§ 8. 1. Do realizacji zadań określonych w art. 9b ust. 3 Ustawy zespół powołuje grupy robocze w składzie 7 osób.

2. Grupy robocze wybierają ze swojego grona kierownika, który kieruje jego pracą, prowadzi dokumentację i przedstawia wyniki prac grupy Zespołowi.

§ 9. 1. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu i powołanych przez Zespół grup roboczych zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.

2. Posiedzenia Zespołu i grup roboczych odbywają się, jeżeli przewodniczący Zespołu nie postanowi inaczej, w sali narad Urzędu Miasta Lubań, w godzinach ustalonych przez przewodniczącego Zespołu.

3. W czasie posiedzeń Zespołu i grup roboczych Urząd zapewnia także dostęp do telefonu, kserokopiarki i innych niezbędnych urządzeń biurowych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »