| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/300/2010 Rady Gminy Walim

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie powołania jednostki budżetowej o nazwie "Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu" oraz nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art.11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) oraz w zw. z art. 4 ust 1, art.5 ust 4, art. 42 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 roku Nr 81 poz. 889 z późn. zm.) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu.

§ 2. 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Siedzibą jednostki budżetowej jest miejscowość Walim.

3. Przedmiotem działalności jednostki budżetowej jest kultura fizyczna, sport i rekreacja.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Zuzanna Bodurka


Uzasadnienie

W związku z powiększeniem się majątku komunalnego Gminy Walim o kompleks boisk Orlik i halę sportową, zaistniała potrzeba należytego wykorzystania i zarządzania wymienionymi obiektami oraz realizowania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Gminy Walim. Do realizacji tych zadań powołano niniejszą uchwałą Centrum Sportu i Rekreacji. Roczne skutki finansowe funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji to kwota 200.000,-zł. Sporządziła: Aleksandra Ignaszak

Otrzymują: 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu 2. Referat Finansowy 3. Referat Organizacyjny 4. a/a.


Załącznik do Uchwały Nr LII/300/2010
Rady Gminy Walim
z dnia 25 października 2010 r.

STATUT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PN. "CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WALIMIU"

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, zwane dalej Centrum, jest jednostką budżetową Gminy Walim.

2. Siedzibą Centrum jest miejscowość Walim.

Rozdział II.
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 2. 1. Do zadań statutowych Centrum należy realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Gminy Walim, a w szczególności:

1) organizowanie masowych imprez sportowych i rekreacyjnych,

2) propagowanie edukacji w zakresie wychowania fizycznego,

3) zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego wypoczynku i rekreacji,

4) administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,

5) tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu,

6) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień sportowych uczestników zajęć,

7) stałe podnoszenie wyszkolenia sportowego uczestników zajęć,

8) integracja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnych środowisk, w tym również niepełnosprawnych,

9) propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego i sportu, a także rekreacji w podległych obiektach,

10) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i wystaw,

11) wynajmowanie obiektów do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

12) pozyskiwanie środków finansowych na upowszechnianie kultury fizycznej,

13) zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Centrum,

14) współpraca z jednostkami Gminy Walim,

15) współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Walim,

16) marketing i reklama Centrum,

17) realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń sportowych oraz rozbudowa i modernizacja już istniejących.

§ 3. Przy realizacji zadań statutowych Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Gminy Walim.

Rozdział III.
ORGANIZACJA

§ 4. 1. Centrum realizuje swoje zadania na zlecenie Wójta Gminy Walim, który sprawuje nadzór merytoryczny nad jego działalnością.

2. Pracą Centrum kieruje Kierownik przy pomocy:

1) samodzielnego pracownika ds. sportu,

2) księgowego,

3) instruktorów oraz pozostałych pracowników.

3. Kierownik Centrum zatrudniany i zwalniany jest przez Wójta Gminy Walim.

4. Kierownik Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Walim.

5. Do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta Gminy Walim.

6. Do obowiązków Kierownika Centrum należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Centrum,

2) opracowywanie oraz realizacja planów finansowych,

3) dysponowanie środkami finansowymi Centrum w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,

4) kontrola wewnętrzna,

5) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,

6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum.

§ 5. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania, zasady odpowiedzialności oraz obowiązki pracowników określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Centrum i podlegający zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Walim.

2. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określa Regulamin Wynagradzania ustalony przez Kierownika.

Rozdział IV.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 6. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu gminy.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy Walim.

3. Centrum prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 7. 1. Centrum wyposaża się w następujące obiekty: kompleksu boisk sportowych Orlik, halę sportową.

2. Centrum prowadzi działalność na bazie mienia, w które zostało wyposażone.

Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. 1. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym.

2. Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

§ 9. Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Gminy Walim.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »