| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWR-4210-52/2010/1122/VI-B/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 25 listopada 2010r.

w sprawie zmiany decyzji z dnia 9 listopada 2009 r. nr OWR-4210-58/2009/1122/VI-A/GM Przedsięborstwa Clima Heat spółka jawna z siedzibą w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) i art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. c w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 10 listopada 2010 r.

Clima Heat spółka jawna z siedzibą w Jeleniej Górze

posiadająca statystyczny numer identyfikacyjny REGON : 230527692 zwana w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 9 listopada 2009 r. nr OWR-4210-58/2009/1122/VI-A/GM i ustalić okres jej obowiązywania do dnia 28 lutego 2011 r.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Clima Heat spółka jawna z siedzibą w Jeleniej Górze prowadząca koncesjonowaną działalność w zakresie wytwarzania ciepła, ustaliła taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2009 r. nr OWR-4210-58/2009/1122/VI-A/GM z okresem obowiązywania do 30 listopada 2010 r.

Pismem z dnia 10 listopada 2010 r., znak: L.dz.414/2010, uzupełnionym pismem z dnia 23 listopada 2010 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie terminu obowiązywania powyższej taryfy dla ciepła do dnia 28 lutego 2011 r., uzasadniając wniosek tym, że nowy wniosek taryfowy zostanie sporządzony na podstawie kosztów poniesionych w roku poprzedzającym pierwszy rok stosowania nowej taryfy, czyli na kosztach 2010 r.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony.

Ponieważ spełnione są przesłanki warunkujące zmianę ostatecznej decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, postanowiłem orzec jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu

Józef Dolata

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) w związku z treścią zał. do tej ustawy (część I pkt 53) - starszy specjalista Grażyna Markiewicz

Otrzymuje:

1. Clima Heat spółka jawna

ul. Sobieszowska 20

58-560 Jelenia Góra

2. Wojewoda Dolnośląski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »