| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/460/2010 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz art 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539) uchwała się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie określający cele i zadania biblioteki, organizację wewnętrzną oraz zasady gospodarowania środkami finansowymi instytucji kultury w następującym brzmieniu: STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁOGOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

2. Biblioteka działa na podstawie:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1998 r. Nr 85 poz, 539, ze zm. ),

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami),

- postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miejska Głogów.

2. Nadzór nad biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Głogowa.

3. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

§ 4. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją nr 01/V/1999.

2. Siedziba Biblioteki mieści się przy ul. Jedności Robotniczej 15.

3. Terenem działania Biblioteki jest miasto Głogów i Powiat Głogowski.

Rozdział II.
Cele i zadania Biblioteki

§ 5. Biblioteka i jej zbiory służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteka organizuje i zachowuje dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury światowej, polskiej oraz regionalnej. Rolą biblioteki jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury.

§ 6. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń i wymiany międzybibliotecznej.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, popularyzatorskiej, edukacyjnej, wydawniczej oraz instrukcyjno - metodycznej.

4. Opracowywanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i regionu.

5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych.

6. Popularyzowanie literatury, sztuki, kultury i nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego, zwłaszcza miasta i regionu, poprzez organizowanie różnych form pracy z użytkownikami Biblioteki.

7. Udział w wojewódzkiej i krajowej współpracy bibliotek.

8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i działalności kulturalnej w kraju i za granicą.

9. Współpraca z bibliotekami publicznym Powiatu Głogowskiego.

Rozdział III.
Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. Biblioteka zarządzana jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Głogowa.

2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny za powierzone mu mienie.

3. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą:

1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Bibliotecznych

2) Dział Udostępniania dla Dorosłych

3) Dział Dziecięco-Młodzieżowy

4) Dział Księgowości

5) Dział Administracyjny

6) Filie biblioteczne

a) Filia nr 1 - Głogów, ul. Budowlanych 10

b) Filia nr 2 - Głogów, ul. Perseusza 13

c) Filia nr 3 - Głogów, ul. Mieszka I 11

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa biblioteki

§ 10. Biblioteka prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 11. 1. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji Organizatora, ze środków własnych, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz z innych źródeł.

2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia, kierując się zasadami efektywności jego wykorzystania.

3. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód uzyskany z tej działalności Biblioteka przekazuje na realizację celów statutowych.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXXII/282/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Pobol


Uzasadnienie

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie uchwalony Uchwałą Nr XXXII/282/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 r., w wyniku zmian uregulowań prawnych zawiera treści w zdecydowanej większości nieaktualne. W związku z powyższym konieczna jest zmiana statutu, który uwzględnia przepisy zawarte w zmienionym prawodawstwie z lat 2005 - 2010 poprzez nadanie jego nowej treści - zmiana Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury dokonana Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 czerwca 2008 (Dz.U. Z 2008 r. nr 122 poz. 785 oraz 6 listopada 2009 r. (Dz. U. Z 2009 r. nr 196 poz 1516).Statut nadany przez organizatora - Gminę Miejską Głogów i przyjęty przez Radę Miasta Głogowa jest podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie działalności przez miejską instytucję kultury - Miejską Bibliotekę Publiczną w Głogowie.

§ 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WNCL

Butikowa firma doradcza wyspecjalizowana w strategicznym zarządzaniu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »