| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/462/2010 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym reprezentujących głogowskie kluby sportowe.

§ 2. Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego w grach zespołowych tj. piłce nożnej 11 osobowej, piłce ręcznej, piłce siatkowej i piłce koszykowej:

1. Warunkiem otrzymania stypendium sportowego jest:

1) zakwalifikowanie się do kadry I zespołu reprezentującego klub sportowego w najwyższej klasie rozgrywkowej,

2) uczestnictwo I zespołu klubu sportowego w oficjalnych rozgrywkach związku sportowego danej dyscypliny tj. I (najwyższej) klasy rozgrywkowej, II klasy rozgrywkowej, III klasy rozgrywkowej (piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej) oraz IV klasie rozgrywkowej piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej (pod warunkoem, że nie jest to najnizsza klasa rozgrywkowa).

2. Warunki dodatkowe:

1) pozytywna opinia macierzystego klubu sportowego

2) przynależność do kadry I zespołu, potwierdzona przez macierzysty klub sportowego

§ 3. 1. Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego w dyscyplinach indywidualnych oraz zawodników dyscyplin zespołowych za indywidualne osiągnięcia sportowe:

1) zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich

2) zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata, Europy, Polski - w kategorii seniorów i juniorów

3) zakwalifikowanie się do kadry Polski (centralnego szkolenia) - w kategorii seniorów i juniorów.

2. Warunkiem otrzymania stypendium jest spełnienie jednego z wymienionych w ust. 1 kryteriów.

§ 4. 1. Ustala się miesięczne następujące wysokości stypendium dla poszczególnych zawodników, w dyscyplinach jak w § 2, za udział w rozgrywkach:

1) w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej do 15 - krotności kwoty bazowej i dodatkowo do 1-krotności kwoty bazowej dla juniorów,

2) w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej oraz II klasie rozgrywkowej piłki nożnej do 12 - krotności kwoty bazowej i dodatkowo do 1-krotności kwoty bazowej dla juniorów,

3) w II klasie rozgrywkowej piłki ręcznej, piłki siatkowej i piłki koszykowej oraz III klasie rozgrywkowej piłki nożnej do 9 - krotności kwoty bazowej i dodatkowo do 1-krotności kwoty bazowej dla juniorów,

4) w III klasie rozgrywkowej piłki siatkowej i piłki koszykowej oraz IV klasie rozgrywkowej piłki nożnej do 6- krotności kwoty bazowej i dodatkowo do 1-krotności kwoty bazowej dla juniorów.

2. Wysokość stypendium sportowego dla poszczególnych zawodników za indywidualne osiągnięcia sportowe ustala Prezydent Miasta Głogowa, a podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi kwota uchwalona w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na dany rok budżetowy.

3. Za kwotę bazową, o której mowa w § 4 ust 1 przyjmuje się 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w I kwartale danego roku budżetowego, ogłaszanego corocznie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ostateczna kwota stypendium ustalana jest przez Prezydenta Miasta Głogowa.

§ 5. 1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i pozbawia Prezydent Miasta Głogowa na pisemny wniosek klubu sportowego.

2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać do Prezydenta Miasta Głogowa.

1) Wniosek o stypendium powinien zawierać:

a) imię i nazwisko

b) dokument (lub jego potwierdzona kopia) potwierdzający zgłoszenie zawodnika do rozgrywek lub licencja potwierdzająca reprezentowanie głogowskiego klubu sportowego

c) opis osiągnięć zawodnika

d) dane osobowe do podatku i ubezpieczeń społecznych

e) w przypadku zawodników uczących się - zaświadczenie o pobieraniu nauki

f) zobowiązanie do informowania Prezydenta Miasta Głogowa o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub pozbawianiem stypendium.

3. Wnioski o przyznanie stypendiów zawodnikom dyscyplin indywidualnych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia w przypadku ubiegania się o stypendium na okres od stycznia do grudnia roku następnego, zaś dla zawodników gier zespołowych termin składania wniosków wyznaczają terminy rozgrywek. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

4. Termin uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty mija w dniu 05 stycznia.

5. W przypadku rozwiązania umowy, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium dla nowego zawodnika spełniającego wymagania zawarte w § 3 oraz niezależnie od określonego w § 5 ust 3 terminu.

6. Stypendium sportowe wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Głogowa a zawodnikiem. Stypendium będzie przekazywane miesięcznie z dołu na konto bankowe wskazane przez stypendystę w danych osobowych do podatku i ubezpieczeń społecznych.

§ 6. 1. Wstrzymanie, pozbawienie lub zmiana wysokości stypendium może nastąpić na pisemny wniosek klubu sportowego wraz z uzasadnieniem, jeżeli zawodnik nie przestrzega postanowień zawartych w umowie, a w szczególności:

1) zaniedbuje obowiązki prawidłowej realizacji szkolenia

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez władze macierzystego klubu sportowego

3) otrzymał karę dyscyplinarną za obniżenie poziomu sportowego

4) zmienił przynależność na poza głogowską

5) zaprzestał uprawiania sportu

6) rażąco naruszył przepisy prawa

7) naruszył normy etyczno-moralne

2. Wstrzymane stypendium wznawia się po ustaniu przyczyn jego wstrzymania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXVI/237/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokości stypendiów sportowych.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Pobol


Uzasadnienie

Okreslenie zasad przyznania ii wysokości stypendiów sportowych należy do kompetencji rady gminy na podstawie nowej ustawy o sporcie oraz ustawy o samorządzie gminnym. W I kwartale 2005 roku po raz pierwszy uchwałą nr XXVII/222 z dnia 10 lutego 2005 r. wprowadzono system premiowania sportowców miasta Głogowa za osiągnięte wysokie wyniku sportowe poprzez stosowanie tzw. stypendiów sportowych". Następnie w 2006 roku dokonano zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów. Zdaniem Komisji Ekologii, Zdrowia, sportu i turystyki niektóre zapisy uchwały Nr XXX/324/2006 ERady Miejskiej w Głogiowiez dnia 7 lutego 2006 roku wymagały kolejnych zmian. dlatego Komisja przygotowała projekt uchwały zawierający nowe zapisy. Dotyczyły one m.in. poszerzenia katalogu gier zespołowych o piłkę koszykową, okreslenie maksymalnej liczbyzawodników I zespołu grających w polu, zamiast rozgrywek ligowych wprowadzone zostały klasy rozgrywkowe. zmiany zostały przyjęte uchwałą nr XXVI/237/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. Wprowadzenie nowej ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca br. obliguje jednostki samorządowe do wprowadzenia w drodze uchwały szczegółowych zasad przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych, ktore są zawarte i szczegółowo przedstawione w uchwale. Przyznanie stypendium sportowego dla zawodniczki, zawodnika reprezentującego wyłącznie głogowski klub sportowy jest wyrazem uznania i docenienia przez władze gminy dotychczasowych osiągnięć sportowych oraz zachętą do stałego podnoszenia swoich umiejętności i poziomu sportowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »