| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/463/2010 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych w dziedzinie kultury fizycznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 35 ust 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród pieniężnych dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. 1. Prezydent Miasta Głogowa przyznaje nagrody pieniężne, o których mowa w § 1, na wniosek klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia lub spółki akcyjnej.

2. Wniosek o przyznanie nagrody, o którym mowa w ust 1, w dyscyplinach indywidualnych kluby sportowe powinny złożyć najpóźniej do dnia 31 marca roku następnego, zaś w dyscyplinach zespołowych w terminie 30 dni od dnia osiągnięcia wyniku określonego w § 5.

§ 3. Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, mogą być przyznawane zawodnikom w kategorii seniorów, trenerom oraz innym osobom zasłużonym w osiągnięciu tych wyników, reprezentującym głogowskie stowarzyszenia kultury fizycznej i kluby sportowe.

§ 4. Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi kwota przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwana dalej "podstawą".

§ 5. 1. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się:

1) zajęcie miejsca od I do III na Igrzyskach Olimpijskich, paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu

2) udział w Igrzyskach Olimpijskich, paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu lub ustanowienie rekordu świata lub Europy

3) osiągnięcie wysokiego wyniku międzynarodowego w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu (m.in. puchar federacji, mistrzostwo ligi europejskiej)

4) zajęcie miejsca od I do III na Mistrzostwach Polski w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu lub ustanowienie rekordu Polski

5) za awans do dwóch najwyższych klas rozgrywek piłki nożnej 11-osobowej i najwyższej klasy piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej

6) zajęcie miejsca od IV do X na Mistrzostwach Polski w indywidualnych olimpijskich dyscyplinach sportu

7) osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze na szczeblu krajowym, europejskim lub międzynarodowym.

2. Nagroda dla zawodnika za uzyskany wynik sportowy może być przyznana w wysokości:

1) do 30-krotności podstawy za uzyskanie wyniku, o którym mowa w ust 1 pkt 1

2) do 10-krotności podstawy za uzyskanie wyniku, o którym mowa w ust 1 pkt 2

3) do 8-krotności podstawy za uzyskanie wyniku, o którym mowa w ust 1 pkt 3 i 7

4) do 6 -krotności podstawy za uzyskanie wyniku, o którym mowa w ust 1 pkt 4

5) do 4-krotności podstawy za uzyskanie wyniku, o którym mowa w ust 1 pkt 5 i 6

3. Nagrody, o których mowa w § 3, za osiągnięcia wymienione w § 5 ust 1 mogą być przyznawane w kategorii juniorów w wysokości do 1-krotności podstawy.

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych - przyznaje się jedną nagrodę za najwyższe osiągnięcie. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę w danym roku.

§ 6. Prezydent Miasta Głogowa może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

§ 7. Wysokość nagród uzależniona jest od wysokości środków finansowych zarezerwowanych w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Pobol


Uzasadnienie

Określenie zasad szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród finansowych dla zawodników, trenerów i innych osób wyrózniających się w działalności sportowej należy do kompetencji rady gminy na podstawie nowej ustawy o sporcie oraz ustawy o samorządzie gminnym. Nowa ustawa o sporcie definitywnie reguluje i stwarza podstawy prawne dla jednostek samorządu terytorialnego dot. przyznawania nagród finansowych w zakresie kultury fizycznej. Dlatego opracowano i przygotowano projekt uchwały zawierający szczegółowe zapisy regulujące zasady przyznawania nagród pieniężnych dla zwodników, terenerów i innych osób wyróznijących się osiągnięciami w działalności sportowej. Przyznanie nagrody dla osób związanych i reprezentujących wyłącznie głogowski klub sportowy jest wysoką ceną i wyrazem uznania władz samorządowych dla osiągniętrych wysokich wyników sportowych i osiągnięć w działalności sportowej, które mają istotne znaczenie dla społeczności lokalnej naszego miasta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »