| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/7/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój

z dnia 30 listopada 2010r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/230/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina-Zdrój

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/230/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Statutu Miasta Jedlina-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną oraz cztery stałe komisje Rady.";

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13 Rada powołuje następujące komisje stałe: Komisja Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji, Komisja Spraw Gospodarczych, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Uzdrowiskowa.";

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14.1 Przedmiotem działania Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji są sprawy:

1) budżetu i majątkowe Miasta,

2) podatków i opłat lokalnych,

3) herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

4) honorowego obywatelstwa,

5) promocji Miasta,

6) wspierania i upowszechniania idei samorządowej i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

7) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

8) statutu gminy, statutów gminnych jednostek organizacyjnych oraz zmiany tych statutów.

2. Przedmiotem działania Komisji Spraw Gospodarczych są sprawy:

1) strategii rozwoju gminy i programów gospodarczych,

2) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) działalności w zakresie telekomunikacji,

5) lokalnego transportu zbiorowego,

6) gminnego budownictwa mieszkaniowego, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym,

7) targowisk i hal targowych,

8) zieleni gminnej i zadrzewień,

9) cmentarzy gminnych,

10) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

11) ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

12) utrzymania porządku i czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

13) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

3. Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych są sprawy:

1) polityki oświatowej, edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,

2) prowadzenia działalności kulturalnej, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

3) sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym urządzeń rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

4) ochrony zdrowia i wdrażania programów prozdrowotnych,

5) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

6) gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

7) współdziałania w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego,

8) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

9) współpracy z organizacjami pozarządowymi.";

4) w § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1 Komisje przedkładają Radzie nie później niż na pierwszej sesji danego roku kalendarzowego:

1) plan pracy na dany rok,

2) pisemną informację z pracy komisji w roku poprzednim.";

5) w § 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji."

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

W związku z przypisaniem Gminie wielu nowych zadań własnych wynikających z ustaw szczególnych zwłaszcza w zakresie opieki społecznej zasadnym jest podział dotychczasowego zakresu spraw Komisji Społeczno-Gospodarczej na sprawy związane z gospodarką gminną i sprawy związane z zakresem zadań społecznych. Projekt wprowadza zmianę do Statutu Gminy polegającą na powołaniu nowej komisji stałej Rady - Komisji Spraw Społecznych a dotychczasowa Komisja Społeczno-Gospodarcza otrzymuje nazwę Komisja Gospodarcza. Do właściwości komisji należą sprawy określone w niniejszej uchwale.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »