| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/484/10 Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm[1]) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.[2]) Rada Miejska w Karpaczu, uchwala co następuje:

§ 1. Określa się sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwany dalej "konsultacjami".

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości,

2) partnerstwa,

3) suwerenności stron,

4) efektywności,

5) uczciwej konkurencji,

6) jawności.

§ 3. 1. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego podlegający konsultacjom zgłaszany jest z inicjatywy Burmistrza Karpacza, konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu pod obrady Rady Miejskiej w Karpaczu.

2. W pozostałych przypadkach konsultacje przeprowadza się po otrzymaniu przez Burmistrza Karpacza od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karpaczu projektu aktu prawa miejscowego.

3. Procedurze wymienionej w ust. 1 podlega również program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się z radą działalności pożytku publicznego w przypadku jej utworzenia na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 tej ustawy, których terytorialny zakres działania obejmuje Gminę Karpacz.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie poddanej konsultacjom.

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Karpacz.

§ 5. 1. Konsultacje rozpoczyna się poprzez:

1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Karpacza i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Karpacza ogłoszenia Burmistrza Karpacza o rozpoczęciu konsultacji, zawierającego przedmiot, termin, zakres oraz formę konsultacji, wraz z projektem aktu prawa miejscowego;

2) przekazanie ogłoszenia Burmistrza Karpacza do rady działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy dziedziny regulowanej projektem aktu prawa miejscowego.

2. Burmistrz Karpacza może w zależności od potrzeb zamieścić ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach w lokalnej prasie lub na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karpaczu.

3. Termin konsultacji nie może być krótszy niż 20 dni od dnia opublikowania ogłoszenia Burmistrza Karpacza oraz jego doręczenia podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 6. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Karpacza i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Karpacza nie później niż w ciągu 20 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 7. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

2. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone także wtedy, gdy podmioty, o których mowa w § 5, ust. 1, pkt 2. zrezygnują z prawa do wyrażania opinii do przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego, w tym nie przedstawienia opinii w terminie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Karpaczu


Lucjan Szpila


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorzadu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji. Uchwała w swojej treści wyznacza sposób konsultowania tych projektów z organizacjami pozarządowymi wobec czego uzasadnionym jest podjecie niniejszej uchwały.


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, po. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz. 1457, z 2005 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327,Nr 138, poz. 974 i Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675.

[2]) zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2004 r Nr 64,poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »